Objavljeno: 22.1.2020.

ODLUKA o izboru kandidata za dodjelu sredstava za podršku poljoprivredi u 2019 godini

OPĆINSKI NAČELNIK
 
Broj: 01-1-14-2-3473/19-4
Vitez, 31.12.2019. godine        
                                                                                         
Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH broj“ 49/06), raspisanog Javnog poziva za podrške u poljoprivredi za 2019 godinu broj 01-1-14-2-3473/19-1 od 05.12.2019. godine, provedene procedure od strane Komisije za otvaranje prijava, pregled priložene dokumentacije i konačne liste uspješnih kandidata sačinjene od strane Komisije općinski Načelnik donosi:
 

ODLUKU
o izboru kandidata za dodjelu sredstava za podršku poljoprivredi u 2019 godini
 
Član 1.
 
Na osnovu provedene procedure sredstva za podršku poljoprivredi u 2019 godini se dodjeljuju slijedećim kandidatima:
 

r.b. prezime i ime adresa lot naziv banke broj računa iznos podrške u KM
1 VARUPA FERID Bila 47 2 INTESA SAN PAOLO BANKA 1540010000001910 400,00
2 SARAJLIĆ EDIN Vrhovine 2 ADIKO BANKA 3060212964053743 400,00
3 SARAJLIĆ MEHMED Vrhovine 1,2 VAKUFSKA BANKA 1607020000018978 1.300,00
4 KRIŠTO KARLO Donja Večeriska 3 ADIKO BANKA 3061153874235639 400,00
5 KRIŽANAC SLAVKO Fra Marijana Šunjića 3 UNICREDIT 3382502587277746 400,00
6 TRAKO JUSUF Preočica 2 UNICREDIT 3389002526611487 500,00
7 FARMA “DŽANANOVIĆ” Preočica 2 UNICREDIT 3382502279914040 1.200,00
8 DŽANANOVIĆ HASAN Preočica 2 INTESA SANPAOLO BANKA 1542019959970734 500,00
9 HOĐIĆ ELZEM Preočica 2 UNICREDIT 3389102532586197 300,00
10 BAŠIĆ IBRAHIM Preočica 2 INTESA SANPAOLO BANKA 1540010000001910 500,00
11 BURAK ISLAM Grbavica 2 BBI BANKA 1414371310057503 600,00
12 SARAJLIĆ NUSRET Vrhovine 2 ASA BANKA 1340100108524593 600,00
13 TARAHIJA SUHAD Počulica 1,2 UNICREDIT 3382502287337526 1.600,00
14 TARAHIJA SAMIR Počulica 1,2 ADDIKO BANKA 3060212852941407 1.450,00
15 TURIĆ IVICA Krčevine 3 UNICREDIT 3382502584011562 500,00
16 SARAJLIĆ IBRAHIM Vrhovine 1,2 RAIFFEISEN BANKA 1613000075654041 700,00
17 VARUPA ĆAZIMA Sadovače 2 HVB BANKA 40239067000 300,00
18 REBIHIĆ ŠEFIK Preočica 2 VAKUFSKA BANKA 1600208500026984 300,00
19 VREBAC VELIMIR Šantići 3 UNICREDIT 3382502590009654 400,00
20 PP “PATKOVIĆ” PATKOVIĆ ŠEFIK Preočica 1 UNICREDIT 3382502278645862 1.000,00
21 KARIĆ HAZIM Sivrino Selo 1 INTESA SANPAOLO BANKA 1542069973518382 400,00
22 TIRIĆ SULEJMAN Sadovače 2 UNICREDIT 3389002523986861 500,00
23 MUJKIĆ EKREM Vraniska 2 BBI BANKA 1414371310080589 600,00
24 MUJKIĆ KENAN Vraniska 2 UNICREDIT 3382502587087723 500,00
25 VARUPA EKREM Grbavica 2 RAIFFEISEN BANKA 1613000009438058 300,00
26 DŽIDIĆ REDŽIB Preočica 2 UNICREDIT 3389002512448323 500,00
27 UDRUŽENJE          “API VIT” Vitez 4 ADDIKO BANKA 3060210000925388 1.000,00
28 VARUPA HAMZA
 
Grbavica 2 UNICREDIT 3389102532463977 500,00
29 PAPIĆ FRANO Šantići 3 NLB BANKA 1323002020895192 400,00
30 VARUPA DŽEMKA Bukve 2 UNICREDIT 3382502579144587 500,00
31 TARAHIJA EDIN Počulica 2 UNICREDIT 3389102529035415 400,00
32 TARAHIJA ELVEDIN Počulica 1,2 ADDIKO BANKA 3060212714443837 900,00
33 VARUPA FEDAD Grbavica 1,2 UNICREDIT 3386702518241763 800,00
34 SIVRO SABAHUDIN Počulica 1,2 BBI BANKA 1414371310039946 1.200,00
35 VRVILO JOSIP Divjak 1,3 UNICREDIT 3382502582664911 800,00
36 SMAJIĆ SENIJA Grbavica 2 UNICREDIT 3389002508238523 300,00
37 FARMA “PLAVČIĆ” Šantići 3 NLB BANKA 1323002018376102 700,00
38 FRLJIĆ ANTO Jardol 3 RAIFFEISEN BANKA 1613000087384639 400,00
39 GRABUS SALIH Sadovače 2 BBI BANKA 1414371310050810 300,00
40 MURATOVIĆ IBRAHIM Sadovače 2 unicredit 3389002508923537 500,00
41 UDRUŽENJE “VITEŠKA MALINA” Počulica 4 BBI BANKA 1414375320020334 1.000,00
42 PP “VARUPA” VARUPA MUSTAFA Divjak 1 ADDIKO BANKA 3060532624590781 1.000,00
43 ANČIĆ FRANO Zabilje 3 UNICREDIT 338250250287919 400,00
44 IVIŠIĆ MIJO Zabilje 3 UNICREDIT 3382502510851349 400,00
45 HASKIĆ DERVIŠ Donja Večeriska 2 UNICREDIT 3382502579133820 300,00
46 HASKIĆ MUHAMED Donja Večeriska 2 UNICREDIT 3389102532100809 300,00
47 FARMA “PRSE” Nadioci 1,2,3 ADDIKO BANKA 3060002929621906 4.500,00
48 JUKIĆ ANTO Nadioci 3 ADDIKO BANKA 3061153847791305 400,00
49 ŠAFRADIN JOSIP Šantići 3 UNICREDIT 33825025007207059 400,00
50 ČALIĆ DARIO Nadioci 3 ADDIKO BANKA 3061153730301510 700,00
51 JURČEVIĆ ZORAN Krčevine 3 UNICREDIT 3382502504629769 300,00
52 MIŠKOVIĆ DRAGAN Krtina 3 UNICREDIT 3382502503177582 700,00
53 JAKIĆ LOJZO Mošunj 3 UNICREDIT 3382502509584917 1.000,00
54 ŽULJEVIĆ KARIN Krčevine 1,2,3 NLB BANKA 1323002018683786 1.300,00
55 MILIČEVIĆ STJEPAN Donja Dubravica 3 UNICREDIT 3382502508877787 400,00
56 FARMA “ZE” Tolovići 1 BBI BANKA 1414375320028870 1.000,00
57 SMAJIĆ SAUDIN Bukve 2 UNICREDIT 3389002518615777 500,00
58 BEKTAŠ HAJRUDIN Počulica 1 BBI BANKA 1414371310060898 300,00
59 RAMLJAK DANIJEL Ilije Petrovića 3 UNICREDIT 3382502581405560 600,00
60 DJAKOVIĆ IVO Ilije Petrovića 2 UNICREDIT 3382502577908516 900,00
61 VARUPA ADIL Divjak 1 UNICREDIT 3389102532780585 1.000,00
62 VITEŠKIĆ DŽENAN Bukve 2 INTESA SANPAOLO BANKA 1542099985785728 300,00
63 BAŠKARAD IVICA Gačice 1 ADDIKO BANKA 3060532496775142 300,00
64 FARMA “ATENA” Šantići 2 ZIRAAT BANKA 1862410310459413 2.000,00
 
 
Član 2.
 
Zaključeno sa rednim brojem šezdeset četiri.
 
 
 
Član 3.
 
Izabrani kandidati su dužni, u skladu sa nastavkom procedure koju će provoditi Služba za poduzetništvo i lokalni razvoj dodijeljena sredstva iskoristiti u svrhe unaprijeđenja vlastite primarne poljoprivredne proizvodnje, a u skladu sa Programom utroška sredstava za transfer poljoprivredi u općini Vitez za 2019 godinu broj 01-1-14-12-3473/19-2 od 04.12.2019. godine
 
Član 4.
 
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
 
OPĆINSKI NAČELNIK
 
Tomislav Bošnjak-Matić