Objavljeno: 27.1.2020.

J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

OPĆINSKI NAČELNIK
 
Broj:01-1-30-11-239/20
Vitez, 23.01.2020.godine
 
          Na osnovu  člana 20., 23. i 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH («Službene novine FBiH» broj 49/05) i člana 18. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji općinskih službi za upravu i Stručnoj i zajedničkoj službi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika općine Vitez,  Općinski načelnik  o b j a v l j u j e
 
 

J A V N I  O G L A S
za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme
 
 
 

  1. Viši referent za održavanje premjera i katastra nekretnina........1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme
 
Opis poslova:
obavlja poslove prijema stranaka i daje saopćenja strankama na osnovu podataka iz evidencije katastra zemljišta; izdaje uvjerenja, izvode i prijepise iz geodetske oblasti; prima prijave o promjenama u katastru zemljišta i zahtjeve stranaka za premjer zemljišta; obračunava naknade za izvršene usluge i korištene podatke; vrši prijem i zavođenje pošte; obavlja poslove koji se odnose na uspostavu geodetskih programa, cijepanje parcela, promjene na katastarskim planovima i posjedovnim listovima i izdavanje odgovarajućih kopija, uspostava katastarskih međa i geodetsko snimanje manje složenih situacija terena; daje stručno tehničku pomoć u postupku rješavanja imovinskopravnih odnosa; obavlja geodetske poslove za potrebe urbanizma; odgovoran je za arhiviranje dokumentacije trajne vrijednosti; pruža pomoć strankama po zahtjevu za ostvarivanje prava iz oblasti premjera i katastra nekretnina; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Službe.
 
Uslovi za obavljanje poslova : Pored općih uslova propisanih članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (da je državljanin BiH, da je kandidat punoljetan, da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, da ima odgovarajuću vrstu i stepen školske spreme za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuje prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji općinskih službi i Stručnoj i zajedničkoj službi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika općine Vitez, da u posljednje dvije godine od dana objavljenog  javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini, da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1.Ustava Bosne i Hercegovine), kandidat treba ispunjavati i sljedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji općinskih službi i Stručnoj i zajedničkoj službi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika općine Vitez i to:
 
Uslovi:
- Stepen školske spreme: SSS- IV stepen
- Vrsta školske spreme: srednja geodetska škola, sa deset (10) mjeseci radnog staža poslije
  diplomiranja, na poslovima srednje spreme
- položen stručni upravni ispit                                                                                    
- poznavanje rada na računaru.
 
U svrhu dokaza o ispunjavanju općih i posebnih uslova, uz prijavu na Javni oglas kandidat treba dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):
 

  • 1. svjedočanstvo/diploma o završenoj školi (nostrificirana diploma, ukoliko škola nije završena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
  • 2. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
  • 3. izvod iz matične knjige rođenih (trajnog karaktera),
  • 4.ovjerenu izjavu kojom se potvrđuje da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz tijela državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u F BiH,
  • 5. ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen odredbom članka IX.1 Ustava BiH,
  • 6. uvjerenje/potvrda o  stažu osiguranja ostvaren na poslovima srednje spreme koja se traži ovim oglasom izdato od strane poslodavca ili od nadležne ispostave PIO/MIO sa naznakom da je staž osiguranja stečen sa srednom spremom traženom ovim oglasom,
  • 7. uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
  • 8. dokaz o poznavanju rada na računaru.
 
Kandidati koji polažu pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona dužni su dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu s propisom na koji se poziva.
 
Kao radni staž računa se radni staž ostvaren poslije završene srednje škole na poslovima stručne spreme tražene ovim javnim oglasom, s tim da se u radni staž računa i pripravnički i volonterski staž, kao i radno iskustvo stečeno na stručnom osposobljabanju ostvareno u skladu sa Zakonom.
 
Izuzetno, kandidat koji uz prijavu na Javni oglas ne dostavi uvjerenje o položenom stručnom ispitu može biti primljen u radni odnos, uz obavezu da isti polaže u roku od 6 mjeseci od dana prijema u radni odnos u organ državne službe.
 
Izabrani kandidat prije preuzimanja dužnosti namještenika bit će obavezan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca).
 
Ovaj organ nema obavezu vračanja dostavljane dokumentacije.
 
Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana računajući od dana posljednje objave oglasa u jednom od tri dnevna lista (“Dnevni list”, “Večernji list” i “Oslobođenje”) koji se distribuiraju na cijelom području Federacije BiH.
 
Prijave sa kratkom biografijom, adresom, kontakt telefonom i navedenom dokumentacijom dostaviti lično ili putem pošte na adresu:
 
Općina Vitez
Ulica Stjepana Radića broj 1.
72 250 V i t e z
 
Sa naznakom «za Javni oglas za prijem višeg referenta za održavanje premjera i katastra nekretnina........1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme».
 
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje o čemu će kandidati biti pismeno obavješteni.
 
 
                                                                                            OPĆINSKI NAČELNIK