Objavljeno: 31.1.2020.

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme - JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez

JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez

Na temelju članka 20a Zakona o radu („sl. novine FBiH“ br. 26716 i 89/18), članka 15. Statuta JKP «Vitkom» d.o.o. Vitez i članka 5. Pravilnika o radu JKP „VITKOM“ d.o.o. Vitez, članka 3. i 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu („sl. novine srednjobosanskog kantona“, br: 7/19), Odluke Uprave poduzeća o raspisivanju javnog oglasa, broj: 01-445 /20 od 29.01.2020 godine raspisuje:
 

JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme

Raspisuje se javni oglas za prijem radnika  na određeno i neodređeno  vrijeme za sljedeća radna mjesta:
 1. Analitičar / Inkasant u “Inkasantskoj službi“- 1 izvršitelj, radni odnos na neodređeno vrijeme
 2. Vozač specijalnog vozila u RJ “Komunalije“-  2 izvršitelja, radni odnos na neodređeno vrijeme
 3. Vodoinstalater u RJ “Vodovod i kanalizacija“- 1 izvršitelj, radni odnos na neodređeno vrijeme
 4. Pomoćni djelatnik u RJ “Vodovod i kanalizacija“ - 1 izvršitelj, radni odnos na određeno vrijeme (period od 10. mj.)
 5. Djelatnik na održavanju zelenih površina u RJ “Komunalije“ - 1 izvršitelj, radni odnos na određeno vrijeme ( period od 10 mj.)
 6. Zidar / Tesar u RJ “Komunalna mehanizacija“- 1 izvršitelj, radni odnos na određeno vrijeme (period od 10 mj.)
  NAZIV RADNOG MJESTA

1.Analitičar / Inkasant u “Inkasantskoj službi“ – 1 izvršitelj, radni odnos na neodređeno vrijeme
Opis poslova:
- podjela računa (mjesečno za pravna, kvartalno za fizička lica)
- očitanje vodomjera (mjesečno za pravna, kvartalno za fizička lica)
- prijava novih i odjava starih potrošača
- podjela opomena
- naplata (fizička i pravna lica)
- sortiranje i pakiranje računa (računi koji se djele preko pošte)
- radi i druge poslove    po nalogu voditelja službe
Za svoj rad je odgovoran voditelju inkasantske službe                       
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
2. Vozač specijalnog vozila  u RJ “Komunalije“- 2 izvršitelja, radni odnos na neodređeno vrijeme
 
Opis poslova:
 • obavlja poslove prijevoza otpadaka putem otvorenih i zatvorenih kontejnera na gradsku deponiju u zatvorenom vozilu-autosmećaru
 • daje stručne upute za rad pratiocima koji su raspoređeni na rad na vozilu kojim upravlja
 • obavlja prijevoz i dr. otpadnog materijala putem kontejnera ( sezonski kašasti materijal, dijelovi namještaja i sl.), a po izričitom odobrenju rukovodioca radne jedinice
 • vodi računa o redosljedu odvoza i pražnjenja kontejnera i njihovoj povremenoj dezifenkciji vozila
 • radi poslove preventivnog-dnevnog održavanja vozila
 • radi i druge poslove po nalogu voditelja radne jedinice
Za svoj rad odgovara voditelju radne jedinice
 
3.Vodoinstalater u RJ “Vodovod i kanalizacija“ – 1 izvršitelj, radni odnos na neodređeno vrijeme

      Opis poslova:
 • svakodnevno vrši uvid u ispravnost cjevovoda vodovoda i vodovodne mreže, rezervoara za vodu, cjevovoda kanalizacije i kanalizacijske mreže, te o uočenim kvarovima odmah izvještava neposrednog voditelja radi otklanjanja i popravke uočenog kvara
 • prema nalogu voditelja radne jedinice „Vodovod“ vrši popravke na primarnim i sekundarnim cjevovodima
 • vrši očitanje potrošnje vode  sa vodomjera, kontrolu ispravnosti vodomjera, zamjenu neispravnog sa ispravnim vodomjerom, kontrolira ispravnost hidranata na vodovodnoj mreži i njihov popravak, ispire vodovodnu mrežu
 • prilikom rada na cjevovodima dužan je racionalno i pravilno koristiti raspoloživu opremu i alat, vodeći računa o njihovim tehničkim karakteristikama; obvezan je raditi i izvan radnog vremena, kada to okolnosti zahtjevaju, prema nalogu voditelja radne jedinice „Vodovod“
 • vrši montažu i održavanje nove vodovodne i kanalizacijske mreže
 • radi i druge poslove po nalogu voditelja radne jedinice
Za svoj rad odgovara voditelju radne jedinice
 
    4. Pomoćni djelatnik u RJ “Vodovod i kanalizacija“ - 1 izvršitelj, na određeno vrijeme             (period od 10. mj.)

      Opis poslova:
 • obavlja sve pomoćne i manje složene poslove uz vodoinstalatera na održavanju primarnog i sekundarnog cjevovoda
 • obavlja ručni iskop zemlje i dr. materijala u manjoj mjeri, a nakon završetka rada vodoinstalatera vrši zatrpavanje materijalom iz iskopa
 • radi u manipulaciji materijala koji se koristi u radu vodoinstalatara
 • radi manje složene poslove u okviru poslova izgradnje i održavanja objekta
 • prema potrebi svatko iz ove grupe može biti raspoređen  i u druge radne jedinice, a sve uz nalog voditelja radne jedinice
Za svoj rad je odgovoran voditelju radne jedinice
 
5.Djelatnik na održavanju zelenih površina u RJ “Komunalije“- 1 izvršitelj, radni odnos na određeno vrijeme ( period od 10 mj.)

Opis poslova:
 • obavlja poslove čišćenja zelenih površina od otpalog lišća, suhih grana, te dr. otpadaka koji se nađu na zelenoj površini
 • obavlja poslove čišćenja ulica, nogostupa, trgova, parkirališta, pješačkih staza u dijelu grada koji mu odredi rukovodilac radne jedinice
 • radi poslove održavanja odvodnih kanala, slivnika za prihvat i odvođenje oborinskih voda
 • prazni korpe za otpatke i vraća ih na isto mjesto
 • radi i druge poslove prema nalogu voditelja radne jedinice
 • dužan je pridržavati se mjera zaštite na radu i koristiti sredstva zaštite
Za svoj rad odgovoran je voditelju radne jedinice
 
6.Zidar / Tesar u RJ “Komunalna mehanizacija“- 1 izvršitelj, radni odnos na određeno    vrijeme (period od 10 mj.)

Opis poslova:
 • radi poslove zidara kako pri izgradnji novih objekata,  tako i pri održavanju
 • radi po uputama rukovodioca gradilišta i prema projektnoj dokumentaciji
 • radi i poslove betoniranja, a za manje složene poslove i poslove tesara
 • po potrebi samostalno radi i izvodi grupu radnika
 • u svom  radu racionalno i namjenski koristi raspoloživi materijal i alat
 • u vrijeme rada dužan je pridržavati se mjera zaštite na radu uz uporabu osobnih zaštitnih sredstava
 • radi i druge poslove prema nalogu voditelja radne jedinice
         Za svoj rad odgovoran je voditelju radne jedinice
 
OPĆI I POSEBNI UVJETI

Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete:
 -  da je državljanin BiH,
 -  da ima navršenih 18 godina,
 - da je fizički i psihički sposoban za obavljanje radnog mjesta na koje se prijavio kod poslodavca.
 
Pored općih uvjeta propisanih zakonom kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete, i to:
Za poziciju:
 
01.ANALITIČAR / INKASANT U INKASATSKOJ SLUŽBI IV (SSS) stepen stručne spreme, 1 godina radnog iskustva u struci i poznavanje rada na računaru, zdravstvena i radna sposobnost za obavljanje poslova inkasanata
02.VOZAČ SPECIJALNOG VOZILA U RJ “KOMUNALIJE“ IV ili III (SSS) stepen stručne spreme prometne struke i „C“ kategorija vozača, 1 godina radnog iskustva, položen državni ispit, zdravstvena i radna sposobnost za obavljanje poslova vozača u javnom prometu
03.VODOINSTALATER U RJ “VODOVOD I KANALIZACIJA“ III (SSS) stepen stručne spreme - vodoinstalater, 2 godine radnog iskustva u struci, zdravstvena i radna sposobnost za obavljanje poslova vodoinstalatera
04.POMOĆNI DJELATNIK U RJ “VODOVOD I KANALIZACIJA“ II (NSS) stepen stručne spreme, sa ili bez radnog iskustva, zdravstvena i radna sposobnost za obavljanje poslova pomoćnog  djelatnika
05.DJELATNIK NA ODRŽAVANJU ZELENIH POVRŠINA U RJ “ KOMUNALIJE“ II (NSS) stepen stručne spreme, sa ili bez radnog iskustva zdravstvena i radna sposobnost za obavljanje poslova pomoćnog djelatnika
06.ZIDAR – TESAR U RJ “ KOMUNALNA MEHANIZACIJA“ III ( SSS) ), stepen stručne spreme, građevinski smjer, 1 godina radnog iskustva u struci, zdravstvena i radna sposobnost za obavljanje poslova zidara/tesara
   Prednost u zapošljavanju, pod jednakim uvjetima, imaju kandidati koji ostvaruju prava sukladno Zakonu o pravima branitelja i članova njihovih obitelji FBiH, Zakonu o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji FBiH i Zakon o o dopunskim pravima KSB/SBK. Prioritet pri zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima od zakonom mjerodavne institucije (potvrde, uvjerenja i sl.) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se na poseban zakon prema kojem imaju prednost.
Sa izabranim kandidatima koji se primaju na neodređeno radno vrijeme potpisat će se ugovor o radu uz probni rad.
Radnik će obavljati poslove radnog mjesta u Vitezu i ostalim mjestima po nalogu Direktora ili neposrednog rukovoditelja, na udaljenosti do 20 km od sjedišta poduzeća.
Radno vrijeme svaki radni dan od ponedjeljka do petka, od 7:00 sati do 15:30 sati.
POTREBNA DOKUMENTACIJA
Kandidati su uz obvezni dostaviti slijedeću dokumentaciju:
1. Prijavu na natječaj sa naznakom na koje mjesto se kandidat prijavljuje i kratak životopis sa obveznim podatcima (telefon, adresa),
2. Uvjerenje o državljanstvu,
3. Izvod iz matične knjige rođenih,
4. Uvjerenje o prebivalištu iz CIPS-a,
5. Diploma o završenoj školskoj spremi,
6. Potvrda/Uvjerenje kojom kandidat dokazuje da ima prioritet u zapošljavanju,
7. Dokaz o radnom iskustvu.
Svi dokumenti koji se prilažu uz prijavu ne mogu biti stariji od šest mjeseci i dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj  kopiji.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 (osam) dana dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti ovlaštene zdravstvene ustanove za radno mjesto na koje se prijavljuje.
Proces izbora kandidata za radna mjesta za koja je kao uvjet propisano osnovno obrazovanje zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanog intervjua sa svakim kandidatom.  Proces izbora kandidata za radna mjesta za koja je kao uvjet propisano srednje i visoko obrazovanje zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanog pismenog ispita  i usmenog intervjua sa svakim kandidatom.
Javni oglas  ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u jednim dnevnim novinama i web stranici Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona, Kantona Središnja Bosna  i web stranici općine Vitez. Rok za podnošenje prijava računa se od dana zadnje objave.
Kontakt osoba: Gordana Grebenar , telefon: 030/711-369
Prijave sa potrebnom dokumenacijom  u zatvorenim kovertama dostavlja se osobno ili preporučeno pošiljkom na adresu: JKP «Vitkom» d.o.o. Vitez, Kralja Tvrtka bb., 72 250 Vitez
  sa naznakom: „NE OTVARATI – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“.
 
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se  uzmati u razmatranje.
Poduzeće nije obvezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

 
 
 
DIREKTOR

Jasna Babić