Objavljeno: 18.5.2016.

JAVNI POZIV za odabir korisnika “Grant sredstava” kao poticaj zapošljavanju i za najbolju poslovnu ideju

Na osnovu člana 15. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH” broj 49/06), člana 38. Statuta općine Vitez (“Službeni glasnik općine Vitez” broj 5/08), Odluke o usvajanju Budžeta općine Vitez za 2016. godinu, dana 16.12.2015. i Programa utroška sredstava za poticaj privredi broj 04-14-1582/16 od 27.04.2016., Općinski načelnik objavljuje:
 
 

JAVNI POZIV
za odabir korisnika “Grant sredstava” kao
poticaj zapošljavanju i za najbolju poslovnu ideju
 
 
I PREDMET POZIVA
 
Predmet javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir kandidata za dodjelu „Grant sredstava“ iz stavke 614521, transfer „poticaj privredi“, utvrđenog Budžetom Općine Vitez za  2016. godinu i Odluke o prihvatanju Programa utroška sredstava namijenjenih za:
 
LOT 1. Poticaj zapošljavanju (25.000,00 KM), i
LOT 2. Najbolju poslovnu ideju (25.000,00 KM).
 
II PRAVO UČEŠĆA
 
LOT 1.
Pravo učešća na javnom pozivu imaju preduzetnici koji su locirani na općini Vitez, koji se bave proizvodnim djelatnostima i koji su od 01.07.2015. do danas investirali u cilju zapošljavanja novih radnika.
Poljoprivredni proizvođači nemaju pravo učešća na javnom pozivu.
 
LOT 2.
Pravo učešća imaju fizička lica, pojedinačno ili u grupi koji se u momentu podnošenja prijave ne mogu okarakterisati kao preduzetnici. Prijave mogu podnijeti punoljetne osobe do 40 godina starosti sa prebivalištem na području općine Vitez, koje imaju zanimljivu poslovnu ideju i žele je realizovati kroz započinjanje svog poslovnog poduhvata na području općine Vitez. Očekuje se i ohrabruje prijavljivanje i učešće timova u kojima je oko jedne poslovne ideje okupljeno više osoba, s tim da je jedna osoba podnosilac prijave. Takođe, preporučljive su poslovne ideje koje uključuju proizvodnu djelatnost. Šansa da prijavljeni poslovni plan bude odobren i realizovan je veća ukoliko taj poslovni plan bude imao sve relevantne pokazatelje uspješnosti (vrsta i plasman proizvoda, očekivane rezultate ideje) i održivosti.
Jedan tim ili pojedinačna osoba može aplicirati sa samo jednim poslovnim planom.
 
Vrsta ideje s kojom možete aplicirati:
Ideja koja se prijavljuje mora se obraditi kao Business plan (sažetak plana, vrsta djelovanja, planirani broj zaposlenih osoba – ljudski resursi, iznos potreban za pokretanje plana, očekivani rezultati…), ideja u svim djelatnostima osim trgovine, odgojno-obrazovnih ustanova i ugostiteljstva, izuzev u slučajevima kada je ideja vezana direktno za turizam i domaće proizvode na području općine Vitez.
Zamišljenu poslovnu ideju treba iskazati u obrascu Business plana koji je u prilogu ovog javnog poziva. Odgovornost za originalnost poslovne ideje je isključivo na podnosiocu ideje.
Kriteriji za ocjenu poslovnih planova ocjenjivat će se u odnosu na vrstu djelatnosti, ocjenu poslovne ideje i poslovnog plana, visinu i vrstu investicije, te inovativnost.
 
III USLOVI KOJE TREBAJU ISPUNITI KANDIDATI
 
LOT 1.
a) (raspodjela 20.000,00 KM)                    
- Da kandidat posjeduje rješenje o registraciji proizvodne djelatnosti,
- Da je djelatnost za koju se podnosi prijava na javni poziv smještena na području općine Vitez, 
- Da ima novozaposlene radnike u 2015. ili 2016. godini,
- Uredno popunjen prijavni obrazac.
 
b) (raspodjela 5.000,00 KM)
- Novoformirano malo preduzeće/obrt u godini 2015./2016.,
- Iznos potrebnih sredstava za ulaganje u svrhu stvaranja uslova za širenje poslovanja,
- Uredno popunjen prijavni obrazac.
 
Iznos poticajnih  sredstava po prijavi zavisi od broja novoprijavljenih radnika, ukupnog broja zaposlenih, iznosa potrebnih sredstava za pokretanje proizvodnje u svrhu stvaranja uslova za zapošljavanje novih radnika. Prednost pri odabiru će imati kandidati koji zapošljavaju veći broj radnika i koji su prijavili nove radnike u 2016. godini.
Stručna komisija će izvršiti provjere navoda iz prijava i obići kandidate, te na licu mjesta utvrditi navode iz prijave.
 
LOT 2. (raspodjela 25.000,00 KM)

 • Da je podnosilac poslovnog plana osoba ne starija od 40 godina sa područja općine Vitez,
 • Uredno popunjen prijavni obrazac poslovne ideje.
 
 
IV PODNOŠENJE PRIJAVA
 
Prijava na javni poziv treba sadržavati:
 
LOT 1.

 1. Uredno popunjen prijavni obrazac (možete ga preuzeti OVDJE);
 2. Rješenje o obavljanju proizvodne djelatnosti od nadležne institucije;
 3. Dokaz o novim prijavljenim radnicima;
 4. Dokaz da je kandidat imao nova ulaganja u toku 2016. godine;
 5. Dokaz o svim prijavljenim radnicima.
 
LOT 2.

 1. Uvjerenje o prebivalištu ili kopija lične karte;
 2. Uvjerenje Biroa za zapošljavanje da se vodi kao nezaposlena osoba;
 3. Izjava da će se dodijeljena sredstva koristiti u svrhu pokretanja samostalnog obrta/firme (u prilogu Javnog poziva);
 4. Poslovni plan - obrazac prijave (možete ga preuzeti OVDJE).
 
Nakon prijema prijava, završenog javnog poziva, komisijskog pregleda dokumentacije i stanja na terenu biti će utvrđena lista kandidata koji ispunjavaju tražene uslove na osnovu koje će biti isplaćena sredstva kandidatima koji su ispunili uslove za ostvarivanje prava na novčana sredstva za poticaj proizvodnim djelatnostima i za najbolju poslovnu ideju.
 
Zapečaćene prijave s odgovarajućim prilozima šalju se preporučeno poštom ili lično dostavljaju na adresu:
 
Općina Vitez
Stjepana Radića br. 1
72250 Vitez
sa naznakom: NE OTVARATI - po javnom pozivu  „Poticaji privredi – LOT ___“.
 
Rok za dostavu prijava je:
 
LOT 1.
15 (petnaest) dana od dana objave ovog javnog poziva.
Krajnji rok za podnošenje prijava je 31.05.2016.
 
LOT 2.
30 (trideset) dana od dana objave ovog javnog poziva.
Krajnji rok za podnošenje prijava je 15.06.2016.
 
Svi dokumenti moraju biti originalni ili ovjerene kopije.
Prijave primljene nakon isteka roka neće biti razmatrane.
 
 
V OSTALO
 
U postupku javnog poziva općina Vitez ne snosi nikakve troškove učesnicima poziva, te zadržava pravo da prijavu prihvati u cjelosti, djelimično ili je u potpunosti odbije, poništi  javni poziv ili odbaci sve prijave prije donošenja konačne odluke u odabiru korisnika.
 
Komisija za ocjenu poslovnih planova će biti imenovana od strane općinskog načelnika.
Komisija će izvršiti vrednovanje business planova prema jedinstvenim kriterijima, a prednost će imati nezaposleni podnosioci planova ukoliko je utvrđen približan kvalitet podnešenih i pregledanih planova.
Da bi se zaštitili svi podnosioci prijava i sadržaj poslovnih planova članovi Komisije se obavezuju na zaštitu povjerljivosti i tajnost.
 
Rezultati javnog poziva će biti objavljeni na službenoj web stranici i oglasnoj ploči općine Vitez.
 
Zaposlenici Službe za poduzetništvo i lokalni razvoj općine Vitez su na raspolaganju svim podnosiocima prijava za popunjavanje traženih obrazaca.
 
Za uspješno ocijenjene business planove Općina Vitez će osigurati troškove registracije firme/obrta, dio ili u cjelosti troškove zakupnine prostora u prve tri godine obavljanja djelatnosti, te dio ili u cjelosti trošak zdravstvenog i penzionog osiguranja u prvoj godini obavljanja djelatnosti za jednog ili više zaposlenika.
 
Kontakt:
Tel: 030 718 213, 030 718 220
e-mail:
muhamed.rebihic@opcinavitez.info; armin.varupa@opcinavitez.info
web: www.opcinavitez.info
 
 
                      
Vitez, 16.05.2016.                                             OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 01-1-21-1-1768/16
                                                                           Advan Akeljić