Objavljeno: 12.2.2020.

J A V N I K O N K U R S za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom u općinski organ uprave Općine Vitez

OPĆINSKI NAČELNIK
 
Broj:01-1-30-3-501/20
Vitez, 10.02.2020.godine
 

       Na osnovu člana 37., a u vezi člana 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Heregovine («Službene novine FBiH» broj:29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06 i 4/12) a u vezi sa članom 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u FBiH («Službene novine Srednjobosanskog kantona» broj 7/11), člana. 25. Pravilnika o radnim odnosima općine Vitez (Službeni glasnik općine Vitez broj:1/14) i člana 19. Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji općinskih službi za upravu i Stručnoj  i zajedničkoj službi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika općine Vitez, Općinski načelnik  o b j a v lj u j e

 
 
J A V N I    K O N K U R S
za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom u općinski organ uprave Općine Vitez
 
 
1.Pripravnik, magistar biologije - smjer ekologija, visoka stručna sprema ili završen drugi ciklus studija uz ostvarenih 300 ECTS bodova za lica koja su studij završila po Bolonjskom sistemu obrazovanja -------------------------------------------1 (jedan) izvršilac.
 
2.Pripravnik, magistar predškolskog odgoja, visoka stručna sprema ili završen drugi ciklus studija uz ostvarenih 300 ECTS bodova za lica koja su studij završila po Bolonjskom sistemu obrazovanja -------------------------------------------1 (jedan) izvršilac.
 
3. Pripravnik, diplomirani ekonomist, visoka stručna sprema ili završen prvi ciklus studija uz ostvarenih 240 ECTS bodova za lica koja su studij završila po Bolonjskom sistemu obrazovanja ---------------------------------------------------1 (jedan ) izvršilac.
 
 
Uslovi:
 
Pored općih uslova propisanih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (da je državljanin BiH, da je kandidat stariji od 18 godina, da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog, trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, da u posljednje tri godine od dana objavljenog  upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1 Ustava Bosne i Hercegovine), kandidati treba ispunjavati i posebne uslove i to:
 
 
- VSS/VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje drugog ciklusa  Bolonjskog
  sistema studiranja koji se vrednuje sa 300 ECTS bodova (pozicija 1. i 2.) odnosno visoko 
  obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS
  (pozicija 3.),
- da se nalaze na evidenciji nezaposlenih kod nadležne službe za zapošljavanje,
- da nemaju radni staž nakon završenogvisokog obrazovanja traženog ovim konkursom u
   trajanju jedne godine i više,
- poznavanje rada na računaru.
 
 
Potrebni dokumenti za sve pozicije:
 
U svrhu dokaza o ispunjavanju općih i posebnih uslova za sve pozicije, uz prijavu sa kratkom biografijom na Javni konkurs, adresom i kontakt telefonom, kandidat treba dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):
 

  • - fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine) ili uvjerenje o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine odnosno roka potrebnog za izdavanje diplome),
  • - uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
  • - izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od 6 mjeseci),
  • - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca a dostavljaju ga naknadno kandidati koji budu izabrani),
  • - izjavu ovjerenu od strane općine ili notara kojom se potvrđuje da u posljednje tri godine od dana objavljenog upražnjenog radnog mjesta nije otpušten iz tijela državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u  BiH,
  • - izjavu ovjerenu od strane općine ili notara da nije obuhvaćen odredbom članka IX.1 Ustava BiH,
  • - uvjerenje nadležne službe za zapošljavanje da se kandidat nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba i od kada,
  • - dokaz o poznavanju rada na računaru što dokazuje potvrdom ili uvjerenjem škola ili institucija koje se bave obukom za rad na računaru, ovjerena kopija indeksa ili uvjerenjem o prepisu ocjena,
  • - dokaz da nema ostvaren radni staž u zvanju traženim konkursom u trajanju od jedne godine ili više (ovjerenom kopijom radne knjižice ne starija od 15 dana (naslovna strana, kao i stranice sa relevantnim podacima: ime i prezime i drugo...,podaci o školskoj i stručnoj spremi, o zaposlenju i stažu-bez obzira da li imaju radni staž ili ne), ili potvrdom / uvjerenjem PIO/MIO da nisu registrovani u matičnoj evidenciji osiguranika ili potvrdom/uvjerenjem Zavoda za zapošljavanje.
 
 
Napomena:
Kandidati koji budu primljeni u radni odnos putem ovog Javnog konkursa dužni su dostaviti ljekarsko uvjerenje i uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak u roku od 8 dana od dana prijema konačnog rješenja. U slučaju da kandidat ne dostavi navedena uvjerenja, biće odabran sljedeći kandidat sa liste.
 
Radni odnos pripravnika sa visokom stručnom spremom za sve pozicije zasniva se na određeno vrijeme u trajanju od 1 (jedne) godine.
 
Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana računajući od dana posljednje objave oglasa u jednom od dva dnevna lista (Dnevni avaz i Večernji list) koji se distribuiraju na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i službenoj stranici općine Vitez.
 
Prijave sa kratkom biografijom, adresom, kontakt telefonom i navedenom dokumentacijom dostaviti lično ili putem pošte na adresu:
 
Općina Vitez
Ulica Stjepana Radića broj 1
72 250 V i t e z
 
Sa naznakom « za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom u općinski organ uprave Općine Vitez».
 
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
 
                                                                                           OPĆINSKI NAČELNIK