Objavljeno: 9.3.2020.

OBAVJEŠTENJE O UVJETIMA/USLOVIMA I NAČINU PREDLAGANJA KANDIDATA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE VITEZ

OPĆINSKO VIJEĆE
OCJENJIVAČKI SUD
 
Broj:01-3-04-7-776/2020
Vitez,09.3.2020. godine
 
Na osnovu/temelju čl. 19. Odluke o javnim priznanjima općine Vitez („Službeni glasnik općine Vitez“  2/15), Ocjenjivački sud za vođenje postupka dodjele javnih priznanja u 2020. godini, u p u ć u j e
 

OBAVIJEŠTENJE
O UVJETIMA/USLOVIMA I NAČINU PREDLAGANJA KANDIDATA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE VITEZ
 
 
U skladu sa Odlukom o javnim priznanjima, Ocjenjivački sud kao radno tijelo Općinskog vijeća pokreće postupak predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja povodom Dana općine Vitez- 28.4., za 2020.godinu.
 
Priznanja ustanovljena Odlukom koja se mogu dodijeliti u ovoj godini su:
 

  1.  „Plaketa općine Vitez“  (dodjeljuju se najviše 3 „Plakete općine Vitez“),
  2. „Proglašenje počasnim građaninom općine Vitez“. 
 
 
PLAKETA OPĆINE VITEZ
"Plaketa općine Vitez" dodjeljuje se građanima, udrugama/udruženjima građana, ustanovama, mjesnim zajednicama, gospodarskim/privrednim društvima i drugim pravnim subjektima a povodom njihovih jubileja, za uspjehe u poslovanju, zasluge za razvitak općine Vitez, unapređenje kvaliteta življenja, te afirmaciji Viteza i jačanju njegovog ugleda u Zemlji i svijetu.
"Plaketa općine Vitez" dodjeljuje se u vidu diplome.
Dodjeljuju se najviše tri "Plakete općine Vitez" i to:Jedna gospodarskom/privrednom društvu, Jedna ostalim društvima ili ustanovama i Jedna  pojedincu iz bilo koje oblasti.
"Plaketa općine Vitez" dodjeljuju se u vidu diplome uz reljefni grb općine Vitez izveden u odgovarajućoj boji metala.
 
NAPOMENA: Javno priznanje se može izuzetno dodijeliti pojedincima i posthumno/posmrtno maksimalno jedno u vidu „Plakete općine Vitez“, pod slijedećim uvjetima:

  1.  nakon što protekne pet (5) godina od smrti pojedinca kojeg se želi predložiti za javno priznanje, i to jedna plaketa općine Vitez;
 
  1. kao kandidati za posthumno dodjeljivanje priznanja mogu se predlagati osobe umrle nakon 01.1.1998.godine;
 
  1. javna priznanja dodijeljena posthumno ne ulaze u broj priznanja koja se mogu dodijeliti prema članku 8. i 9. Odluke o javnim priznanjima.
 
 
PROGLAŠENJE POČASNIM GRAĐANINOM OPĆINE VITEZ
„Počasnim građaninom općine Vitez“ može se proglasiti osoba (koja nije rodom iz Viteza i nema prijavljen boravak u Vitezu) posebno zaslužna za afirmaciju vrijednosti demokratskog društva, povijesnih događaja i tradicije Bosne i Hercegovine, položaja i ugleda Viteza i njegovih odnosa sa drugim gradovima i općinama u zemlji i inozemstvu te razvoja Viteza ili pojedinih djelatnosti, državnik ili službenik druge države, član međunarodne organizacije odnosno organizacije druge države posebno zaslužan za Vitez i Bosnu i Hercegovinu u jačanju njihovog ugleda na opće prihvaćenim načelima suvremenog svijeta.
 
Pravo predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja imaju:građani, udruge/udruženja građana, članovi Općinskog vijeća Vitez, radna tijela Vijeća, Načelnik općine, organi mjesnih zajednica, ustanove, strukovne organizacije, vjerske zajednice, gospodarska/privredna društva i drugi pravni subjekti.
 
Prijedlog iz prethodnog stavka sadrži slijedeće:
- ime, prezime i adresu kandidata, odnosno naziv gospodarskog društva, ustanove, vjerske zajednice, udruga građana ili drugih pravnih subjekata koji se predlažu za dodjelu javnog priznanja;
- vrstu priznanja  za koju se predlaže dodjela javnog priznanja;
- obrazloženje prijedloga;
- raspoloživu dokumentaciju kojom se potvrđuju navodi iz obrazloženja.
 
 
Neblagovremeni prijedlozi, kao i prijedlozi sa nepotpunim obrazloženjem neće se uzeti u razmatranje.
 
Mole se zainteresirani da svoje prijedloge dostave zaključno sa 30.03.2020.godine do 15,00
sati, neposredno na protokol ili putem pošte na adresu:
 
 
Općina Vitez,
Stručna i zajednička služba Općinskog vijeća i Općinskog načelnika - za Ocjenjivački sud,
ulica Stjepana Radića broj 1.
72250 Vitez.
 
 
 
                                                                 PREDSJEDNIK
                                                                                                  OCJENJIVAČKOG SUDA
 
                                                          
                                                Ivica Drmić