Objavljeno: 17.5.2016.

ZATVORENA PRETOVARNA STANICA OTPADA U KRUGU „IMPREGNACIJE-HOLZ“

Služba za opću upravu općine Vitez donijela je Plan zatvaranja privremene pretovarne stanice komunalnog otpada u krugu „Impregnacija-Holz“ .
Donesena je odluka da se privremena pretovarna  stanica komunalnog otpada zatvori , odnosno izmjesti sa lokacije preduzeća  „Impregnacija-Holz“  na drugu lokaciju koja ispunjava potrebne uslove za vršenje pretovara komunalnog otpada.
U postupku izmještanja pretovarne stanice sa navedene lokacije pristupilo se čišćenju lokacije od ostataka komunalnog otpada, a posebna pažnja se posvetila mikro-lokaciji koja se koristila za pretovar. Postavljene su i fizičke prepreke na postojeće ulaze u krug „Impregnacije-Holz“   i to na  glavni ulaz iz ulice Stjepana Radića, ulaz iz smjera Vjetrenice, te ulaz iz smjera „Top Wood“ pilane, a sve u cilju kako bi se spriječio neovlašten ulazak ljudi i vozila, ali i nelegalno odlaganje otpada. Unutar ove lokacije je osiguran i protiv-požarni put.
Na  tri strane gdje je moguć ulaz postavljenje su upozoravajuće table-panoi sa natpisom „Strogo zabranjeno  bacanje smeća“  ili  „Zabranjen pristup“.
Nakon čišćenja navedene lokacije i okončanja drugih naloženih aktivnosti Komisija je upoznala i predstavnike mjesnih zajednica nadležnih za to područje sa stanjem lokacije i ukazala im  potrebu praćenja i kontrole korištenja navedene lokacije od strane neovlaštenih osoba.
Nadležna služba  obavijestila je  i povjerioce  „Impregnacije-Holz“  da općina Vitez ne koristi više ovu lokaciju, te da bi u skladu s tim trebali pod hitno poduzeti mjere zaštite te lokacije  kako se ne bi ponovo pretvorila u deponiju za odlaganje otpada.


 

Kabinet načelnika
( M.H )