Objavljeno: 8.7.2020.

JAVNI POZIV za podsticanje razvoja biljne proizvodnje i realizacija programa proljetne sjetve

OPĆINSKI NAČELNIK
Broj:  01-1-20-1-1575/20
Vitez, 06.07.2020.godine.
 
Na osnovu Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu finansija sa pozicije „ Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima- KANTONI I OPĆINE“ kantonima, gradovima i općinama V.broj 1523/2019 od 23. decembra 2019. godine koja je objavljena u Službenim novinama Federacije BiH broj 97/19 od 25.12.2019. godine, općina Vitez , putem Službe za poduzetništvo i lokalni razvoj, raspisuje:

JAVNI POZIV
za podsticanje razvoja biljne proizvodnje i realizacija programa proljetne sjetve
 
I.  PREDMET JAVNOG POZIVA :
 
Lot 1. dodjela podsticajnih sredstava za poljoprivredne proizvođače s područja općine Vitez u oblasti biljne proizvodnje: proizvodnja povrća na otvorenom, proizvodnja žitarica, krmno bilje (silažni kukuruz) proizvodnja povrća u plastenicima, hortikulturni material, na osnovu Odluke V.broj 1523/2019 od 23. decembra 2019.godine.
 
Lot 2. relizacija programa proljetne sjetve 2020.godine.dostavljanje faktura i fiskalnih računa kao dokaza kupovine i nabavke (sjemena ,mineralnih đubriva i zaštitinih sredstava),na osnovu sporazuma broj 01-1-20-1-1314/20.godine.
 
II. NAMJENA I IZNOS POTICAJNIH SREDSTAVA
 
Poticajna sredstva su namjenjena za registrirane poljoprivredne proizvođače koji se bave jednom od gore navedenih poljoprivrednih proizvodnji i imaju zasnovanu proizvodnju na području općine Vitez.
LOT 1.
1. Za proizvođače povrća na otvorenom (krompir, luk, grah) podsticaj iznosi do 250,00
    KM/dunum ;
2. Za proizvođače žitarica (pšenica, ječam, raž, zob i heljda), silažni kukuruz do 50,00 
    KM/dunum;
3. Za proizvođače povrća u plastenicima podsticaj iznosi do 2,00KM/m².
4. Hortikulturni materijal (sadnice i presadnice cvijeća i ostalog ukrasnog bilja) u   
    plastenicima podsticaj iznosi do 2,00KM/m ².
LOT 2.
Relizacija programa proljetne sjetve u 2020.godini.dostavljanje faktura i fiskalnih računa kao dokaza kupovine i nabavke za :(sjemena, mineralna đubriva, zaštitna sredstava, silažni kukurz, merkantilni kukuruz, heljda, paradajz, paprika, krastavac, patliđan, mrkva cvekla,grah,luk bijeli, luk crveni,zelena salata,krompir i dr poljoprivrednih kultura),na osnovu sporazuma broj 01-1-20-1-1314/20.godine.
 
 
III. PRAVO UČEŠĆA
 
Pravo učešća na Javnom pozivu imaju poljoprivredni proizvođači koji imaju poljoprivrednu proizvodnju na području općine Vitez i upisani su u Registar poljoprivrednih proizvođača i Registar klijenata i to:

  • Koji su zasadili povrće (krompir, luk, grah,) na minimalnoj površini od (2 dunum), a maksimalno  (10 dunuma) - po kulturi, poticaj 250 KM /dunum.
  • Koji su zasijali žitarice (pšenica, ječam, raž, zob i heljda) minimalno 5 dunuma, a  maksimalna površina 20 dunuma ukupno-za sve kulture gore navedene,  krmno bilje (silažni kukuruz) na minimalnoj površini od (10 dunuma), a maksimalno zasijana površina ( 50 dunuma), poticaj  50 KM /dunum.  
  • Koji imaju zasnovanu proizvodnju povrća u plastenicima na minimalnoj površini od 200 m², a maksimalno 500 m², poticaj 2,00 KM/m².
  • Hortikulturni material  u plastenicima (sadnice i presadnice cvijeća i ostalog ukrasnog bilja) od 200 m² do 500 m², 2,00 KM/m².
  • Koji imaju dokaz o kupljenom sjemenu, mineralnim đubrivima i zaštitinim sredstvima.
 
IV. POTREBNA DOKUMENTACIJA
Lot 1.
   1.Prijavni obrazac; (Preuzeti možete OVDJE)
   2.Posjedovni list,ugovor o zakupu parcele na kojoj je zasađena/zasijana biljna kultura    
      odnosno postavljen plastenik;
   3.Kopija potvrde o otvorenom bankovnom računu;
   4.Podnosioci zahtjeva dužni su dostaviti Uvjerenje o izmirenim dospjelim poreznim
     obavezama  (obrti i pravna lica);
   5.Kopija lične karte podnosioca. (dokumentacija ne starija od mjesec dana- original ili
      ovjerena fotokopija);
   6.Izjava o tačnosti podataka za 2020.godinu. (Preuzeti možete
OVDJE)
Lot 2.
  1.Prijavni obrazac; (Preuzeti možete OVDJE)
  2.Dostavljanje faktura ,fiskalnih računa kao dokaza kupovine i nabavke:
    a) za pravna lica   i obrte:faktura i dokaz o plaćanju po fakturi za  kupljeni    
       repromaterijal-izdat na  njihovo ime, original ili   ovjerena fotokopija).
     b) za fizička lica:fiskalni račun na kojem je vidljiva, vrsta i  cijena
       repromaterijala; (sjemena,mineralnih đubriva i zaštitinih sredstava-original ili
       ovjerena fotokopija,);
  3.Izjava o tačnosti podataka za 2020.godinu. (Preuzeti možete OVDJE)
 
V. PROVOĐENJE POSTUPKA PO JAVNOM POZIVU
 
Postupak po Javnom pozivu provest će Komisija koju će imenovati Načelnik. Komisija će izvršiti službenu provjeru upisa u RPG I RK, obići na terenu sve prijavljene kandidata koji ispunjavaju propisane uslove , sačiniti zapisnik na osnovu kojeg će se odobriti ili odbiti aplikant za novčana   sredstva. Netačne i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje. U postupku dodjele sredstava prednost ima lot 2 ili proljetna sjetva i maksimalan iznos priznatih računa je do 1.000,00 KM po krajnjem korisniku.
Postupak i dodjela  novčanih sredstava  za lot 1, biljna proizvodnja ide po uslovima navedenim u Javnom pozivu.
Svi kandidati koji imaju fiskalne  račune, fakture dužni su se prijaviti na lot 2. - proljetna sjetva, (sjemena,mineralna đubriva i zaštitina sredstava-original ili ovjerena fotokopija). Kandidati koji imaju obimniju biljnu proizvodnju mogu se osim lota 2 prijaviti i na  lot 1 i ostvariti maksimalan iznos poticaja po krajnjem korisniku do 6.000,00 KM. Javnim pozivom se se vrši isključivo refundiranje troškova repromaterijala, a koji su nabavljeni u agro rokovima i prema normativima za pojedine kulture, te podrazumijeva: (sjemena,mineralna đubriva i zaštitina sredstava-original ili ovjerena fotokopija), za lot 2,dok lot 1 ide po uslovima navedenim u Javnom pozivu.
Nakon utvrđivanja ispunjenosti uslova za sufinansiranje proljetne sjetve i biljne proizvodnje (lot 1 i lot2) na području općine Vitez Komisija će sačiniti listu korisnika kojima će se odobriti isplata novčane podrške u visini koja će biti utvrđena nakon obrade svih pristiglih prijava. Visina poticaja može biti  manja ili veća , zavisno od broja odobrenih zahtjeva. Sredstva mogu biti prebaćena sa proizvodnje na proizvodnju u sklopu lota 1,  shodno broju predatih zahtjeva i raspoloživih sredstava .
 
VI. NAČIN I ROK PODNOŠENJA PRIJAVA
 
Zapečaćene prijave s odgovarajučim prilozima šalju se preporučeno poštom ili lično dostaviti  na adresu:
Općina Vitez, Stjepana Radića br.1, 72 250 Vitez
Sa naznakom ne otvarati : „ NE OTVARATI - po Javnom pozivu“-„ Poticaji za razvoj biljne proizvodnje“, „ NE OTVARATI - po Javnom pozivu“-„ relizacija programa proljetne sjetve“ Rok za podnošenje zahtjeva  je  17.07.2020.godine. Nepotpuna, neuredna, netačna i neblagovremena dokumentacija  neće se uzimati u razmatranje. Čitko popunjenu i potpisanu prijavu (obrazac),izjavu o tačnosti podataka  na Javni poziv možete preuzeti na protokolu općine i na web stranici.
 
VII. OSTALO
U postupku javnog poziva općina Vitez ne snosi nikakve troškove  učesnicima poziva, te zadržava pravo da prijavu prihvati u cjelosti, djelimično ili je u potpunosti odbije, poništi  javni poziv ili odbaci sve prijave prije donošenja konačne odluke u odabiru  korisika. Sve dodatne informacije u vezi sa Javnim pozivom se mogu dobiti u Službi za poduzetništvo i lokalni  razvoj, kontakt broj 030 718 217.
                                                                            
 
 
                                                                                OPĆINSKI NAČELNIK


                                                                              Tomislav Bošnjak- Matić
 

Ostale vijesti

28.9.2021.   POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA NA JAVNU RASPRAVU

23.9.2021.   Poziv na javnu raspravu - izdavanje prethodne vodne suglasnosti

17.9.2021.   VIVA FILM FESTIVAL OD 22.09 - 26.09.2021

17.9.2021.   J A V N I P O Z I V za učešće u javnoj raspravi za dodjelu koncesije za izvorište vode za piće “Sedra” u naselju Lupac

16.9.2021.   Promocija druge faze projekta“Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ i novoodabranih partnerskih jedinica lokalne samouprave

14.9.2021.   Obavijest o održavanju prezentacije trase brze ceste kroz PC-96 Vitez

11.9.2021.   JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

6.9.2021.   Čestitka za početak nove školske godine

2.9.2021.   J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

31.8.2021.   Načelnik općine Jakšić iz Republike Hrvatske sa suradnicima posjetio Općinskog načelnika

30.8.2021.   ŠAHOVSKI KLUB VITEZ 2013 POBJEDNIK PRVENSTVA ŠAHOVSKOG SAVEZA HERCEG BOSNE

23.8.2021.   IZMJENA I PRODUŽENJE TRAJANJA JAVNOG POZIVA ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021.GODINU

11.8.2021.   INFORMACIJA o sufinansiranju i implementaciji projekta rekonstrukcije gradske kanalizacione mreže (urbani dio grada)

18.8.2021.   JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU

4.8.2021.   JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POTICAJ U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU