Objavljeno: 8.7.2020.

JAVNI POZIV za podsticanje razvoja biljne proizvodnje i realizacija programa proljetne sjetve

OPĆINSKI NAČELNIK
Broj:  01-1-20-1-1575/20
Vitez, 06.07.2020.godine.
 
Na osnovu Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu finansija sa pozicije „ Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima- KANTONI I OPĆINE“ kantonima, gradovima i općinama V.broj 1523/2019 od 23. decembra 2019. godine koja je objavljena u Službenim novinama Federacije BiH broj 97/19 od 25.12.2019. godine, općina Vitez , putem Službe za poduzetništvo i lokalni razvoj, raspisuje:

JAVNI POZIV
za podsticanje razvoja biljne proizvodnje i realizacija programa proljetne sjetve
 
I.  PREDMET JAVNOG POZIVA :
 
Lot 1. dodjela podsticajnih sredstava za poljoprivredne proizvođače s područja općine Vitez u oblasti biljne proizvodnje: proizvodnja povrća na otvorenom, proizvodnja žitarica, krmno bilje (silažni kukuruz) proizvodnja povrća u plastenicima, hortikulturni material, na osnovu Odluke V.broj 1523/2019 od 23. decembra 2019.godine.
 
Lot 2. relizacija programa proljetne sjetve 2020.godine.dostavljanje faktura i fiskalnih računa kao dokaza kupovine i nabavke (sjemena ,mineralnih đubriva i zaštitinih sredstava),na osnovu sporazuma broj 01-1-20-1-1314/20.godine.
 
II. NAMJENA I IZNOS POTICAJNIH SREDSTAVA
 
Poticajna sredstva su namjenjena za registrirane poljoprivredne proizvođače koji se bave jednom od gore navedenih poljoprivrednih proizvodnji i imaju zasnovanu proizvodnju na području općine Vitez.
LOT 1.
1. Za proizvođače povrća na otvorenom (krompir, luk, grah) podsticaj iznosi do 250,00
    KM/dunum ;
2. Za proizvođače žitarica (pšenica, ječam, raž, zob i heljda), silažni kukuruz do 50,00 
    KM/dunum;
3. Za proizvođače povrća u plastenicima podsticaj iznosi do 2,00KM/m².
4. Hortikulturni materijal (sadnice i presadnice cvijeća i ostalog ukrasnog bilja) u   
    plastenicima podsticaj iznosi do 2,00KM/m ².
LOT 2.
Relizacija programa proljetne sjetve u 2020.godini.dostavljanje faktura i fiskalnih računa kao dokaza kupovine i nabavke za :(sjemena, mineralna đubriva, zaštitna sredstava, silažni kukurz, merkantilni kukuruz, heljda, paradajz, paprika, krastavac, patliđan, mrkva cvekla,grah,luk bijeli, luk crveni,zelena salata,krompir i dr poljoprivrednih kultura),na osnovu sporazuma broj 01-1-20-1-1314/20.godine.
 
 
III. PRAVO UČEŠĆA
 
Pravo učešća na Javnom pozivu imaju poljoprivredni proizvođači koji imaju poljoprivrednu proizvodnju na području općine Vitez i upisani su u Registar poljoprivrednih proizvođača i Registar klijenata i to:

  • Koji su zasadili povrće (krompir, luk, grah,) na minimalnoj površini od (2 dunum), a maksimalno  (10 dunuma) - po kulturi, poticaj 250 KM /dunum.
  • Koji su zasijali žitarice (pšenica, ječam, raž, zob i heljda) minimalno 5 dunuma, a  maksimalna površina 20 dunuma ukupno-za sve kulture gore navedene,  krmno bilje (silažni kukuruz) na minimalnoj površini od (10 dunuma), a maksimalno zasijana površina ( 50 dunuma), poticaj  50 KM /dunum.  
  • Koji imaju zasnovanu proizvodnju povrća u plastenicima na minimalnoj površini od 200 m², a maksimalno 500 m², poticaj 2,00 KM/m².
  • Hortikulturni material  u plastenicima (sadnice i presadnice cvijeća i ostalog ukrasnog bilja) od 200 m² do 500 m², 2,00 KM/m².
  • Koji imaju dokaz o kupljenom sjemenu, mineralnim đubrivima i zaštitinim sredstvima.
 
IV. POTREBNA DOKUMENTACIJA
Lot 1.
   1.Prijavni obrazac; (Preuzeti možete OVDJE)
   2.Posjedovni list,ugovor o zakupu parcele na kojoj je zasađena/zasijana biljna kultura    
      odnosno postavljen plastenik;
   3.Kopija potvrde o otvorenom bankovnom računu;
   4.Podnosioci zahtjeva dužni su dostaviti Uvjerenje o izmirenim dospjelim poreznim
     obavezama  (obrti i pravna lica);
   5.Kopija lične karte podnosioca. (dokumentacija ne starija od mjesec dana- original ili
      ovjerena fotokopija);
   6.Izjava o tačnosti podataka za 2020.godinu. (Preuzeti možete
OVDJE)
Lot 2.
  1.Prijavni obrazac; (Preuzeti možete OVDJE)
  2.Dostavljanje faktura ,fiskalnih računa kao dokaza kupovine i nabavke:
    a) za pravna lica   i obrte:faktura i dokaz o plaćanju po fakturi za  kupljeni    
       repromaterijal-izdat na  njihovo ime, original ili   ovjerena fotokopija).
     b) za fizička lica:fiskalni račun na kojem je vidljiva, vrsta i  cijena
       repromaterijala; (sjemena,mineralnih đubriva i zaštitinih sredstava-original ili
       ovjerena fotokopija,);
  3.Izjava o tačnosti podataka za 2020.godinu. (Preuzeti možete OVDJE)
 
V. PROVOĐENJE POSTUPKA PO JAVNOM POZIVU
 
Postupak po Javnom pozivu provest će Komisija koju će imenovati Načelnik. Komisija će izvršiti službenu provjeru upisa u RPG I RK, obići na terenu sve prijavljene kandidata koji ispunjavaju propisane uslove , sačiniti zapisnik na osnovu kojeg će se odobriti ili odbiti aplikant za novčana   sredstva. Netačne i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje. U postupku dodjele sredstava prednost ima lot 2 ili proljetna sjetva i maksimalan iznos priznatih računa je do 1.000,00 KM po krajnjem korisniku.
Postupak i dodjela  novčanih sredstava  za lot 1, biljna proizvodnja ide po uslovima navedenim u Javnom pozivu.
Svi kandidati koji imaju fiskalne  račune, fakture dužni su se prijaviti na lot 2. - proljetna sjetva, (sjemena,mineralna đubriva i zaštitina sredstava-original ili ovjerena fotokopija). Kandidati koji imaju obimniju biljnu proizvodnju mogu se osim lota 2 prijaviti i na  lot 1 i ostvariti maksimalan iznos poticaja po krajnjem korisniku do 6.000,00 KM. Javnim pozivom se se vrši isključivo refundiranje troškova repromaterijala, a koji su nabavljeni u agro rokovima i prema normativima za pojedine kulture, te podrazumijeva: (sjemena,mineralna đubriva i zaštitina sredstava-original ili ovjerena fotokopija), za lot 2,dok lot 1 ide po uslovima navedenim u Javnom pozivu.
Nakon utvrđivanja ispunjenosti uslova za sufinansiranje proljetne sjetve i biljne proizvodnje (lot 1 i lot2) na području općine Vitez Komisija će sačiniti listu korisnika kojima će se odobriti isplata novčane podrške u visini koja će biti utvrđena nakon obrade svih pristiglih prijava. Visina poticaja može biti  manja ili veća , zavisno od broja odobrenih zahtjeva. Sredstva mogu biti prebaćena sa proizvodnje na proizvodnju u sklopu lota 1,  shodno broju predatih zahtjeva i raspoloživih sredstava .
 
VI. NAČIN I ROK PODNOŠENJA PRIJAVA
 
Zapečaćene prijave s odgovarajučim prilozima šalju se preporučeno poštom ili lično dostaviti  na adresu:
Općina Vitez, Stjepana Radića br.1, 72 250 Vitez
Sa naznakom ne otvarati : „ NE OTVARATI - po Javnom pozivu“-„ Poticaji za razvoj biljne proizvodnje“, „ NE OTVARATI - po Javnom pozivu“-„ relizacija programa proljetne sjetve“ Rok za podnošenje zahtjeva  je  17.07.2020.godine. Nepotpuna, neuredna, netačna i neblagovremena dokumentacija  neće se uzimati u razmatranje. Čitko popunjenu i potpisanu prijavu (obrazac),izjavu o tačnosti podataka  na Javni poziv možete preuzeti na protokolu općine i na web stranici.
 
VII. OSTALO
U postupku javnog poziva općina Vitez ne snosi nikakve troškove  učesnicima poziva, te zadržava pravo da prijavu prihvati u cjelosti, djelimično ili je u potpunosti odbije, poništi  javni poziv ili odbaci sve prijave prije donošenja konačne odluke u odabiru  korisika. Sve dodatne informacije u vezi sa Javnim pozivom se mogu dobiti u Službi za poduzetništvo i lokalni  razvoj, kontakt broj 030 718 217.
                                                                            
 
 
                                                                                OPĆINSKI NAČELNIK


                                                                              Tomislav Bošnjak- Matić