Objavljeno: 24.9.2020.

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme - JU Dom zdravlja Vitez

JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA VITEZ      

VITEZ

 
 
Na temelju čl.20a.Zakona o radu (,"Službene novine FBiH" br: 26/16 i 89/18), čl.4.Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna (Službene novine KSB br:7/19) i Odluke o potrebi prijema u radni odnos br:11-01-2649/20 od 17.09.2020.godine, Ravnatelj prim.Zoran Pocrnja,dr.med., raspisuje


 
JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos

 
 
1. SPECIJALISTA OBITELJSKE/PORODIČNE MEDICINE-na neodređeno 
                               vrijeme u Odjel opće/obiteljske medicine sa područnim 
                               ambulantama,1 izvršitelj uz probni rad od 5 mjeseci.
 
 2. DOKTOR MEDICINE-na neodređeno vrijeme u Odjel opće/obiteljske 
                               medicine sa područnim ambulantama, 5 izvršitelja uz 
                               probni rad od 5 mjeseci.
 
 3. ČISTAĆICE-na neodređeno vrijeme u Odjel grijanja, čišćenja i održavanja 
                               3 izvršitelja uz probni rad od 1 mjesec.

 
Kratak opis poslova:
 
Pod 1.
Obavlja stručne poslove u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja po principima suvremene obiteljske/porodične medicine, vrši obradu za IK, sistematske preglede i liječnička uvjerenja u skladu sa specijalizacijom, pregled pacijenata u svrhu određivanja daljnjeg liječenja, upućivanje na dodatne pretrage (laboratorijske,RTG,EKG,UZ i dr.) bolničko liječenje, radne zadatke obavlja u ambulanti i u kući pacijenta, poštuje prava pacijenata-građana, surađuje sa svim članovima tima, čuva profesionalnu tajnu i etički kodeks struke, vodi zakonom propisanu medicinsku dokumentaciju, obavezan je da čuva ugled Ustanove i da se profesionalno ponaša na radnom mjestu, obavlja i druge poslove po potrebi organizacije i po nalogu voditelja odjela. 
 
Pod 2.
Promocija zdravlja i zdravih stilova života, prevencija nastanka, rano otkrivanje, blagovremeno i adekvatno liječenje stanovništva, prevencija nastanka komplikacija i invalidnosti, njihovo adekvatno zbrinjavanje i liječenje, uredno, blagovremeno i potpuno vođenje propisanih evidencija i izvještavanje, drugi poslovi iz svoje djelatnosti i po nalogu voditelja odjela.
 
Pod 3.
Čišćenje prostorija, namještaja, inventara, dostavlja rublje u vešeraj te vodi računa o održavanju zaštitne odjeće, brine za pravovremenu nabavku sredstava za rad i potrošnog materijala kao i za njihovo čuvanje, na vrijeme gasi svjetla u prostorijama i vodi računa o otvorenosti slavina, vrši dezinfekciju namještaja, radnih prostorija i WC-a, obavlja i druge poslove po nalogu glavne med,sestre.
 
Kandidati treba da ispunjavaju slijedeće :
a) Opći uvjeti:
   -da je državljanin BiH
   -da je stariji od 18 godina
   -da ima zdravstvenu u sanitarnu sposobnost za obavljanje poslova radnog 
     mjesta 
b) Posebni uvjeti:
    Pod 1. završen Medicinski fakultet, specijalistički ispit iz obiteljske/porodične
                medicine, 1 godina radnog iskustva, Licenca za samostalan rad.
    Pod 2 .završen Medicinski fakultet, položen stručni ispit, Licenca za 
                samostalan rad.
    Pod 3. završena Osnovna škola.
 
Potrebna dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost uvjeta iz Javnog oglasa:
 
-Uz potpisanu prijavu na javni oglas sa kraćom biografijom, kontakt telefonom i adresom, sa naznakom na koje se radno mjesto prijavljuje kandidati dostavljaju i slijedeće dokaze:
 
Pod 1. SPECIJALISTA OBITELJSKE/PORODIČNE MEDICINE
-Diploma o završenom Medicinskom fakultetu,
-Uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu
-Licenca za samostalan rad od nadležne Komore,
-Izvod iz matične knjige rođenih
-Uvjerenje o državljanstvu
-Potvrda o radnom iskustvu.
 
Pod 2. DOKTORI MEDICINE
-Diploma o završenom Medicinskom fakultetu
-Izvod iz matične knjige rođenih
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
-Licenca za samostalan rad od nadležne Komore
-Uvjerenje o državljanstvu.
 
Pod 3. ČISTAĆICE
-Svjedodžba o završenoj Osnovnoj školi
-Izvod iz matične knjige rođenih
-Uvjerenje o državljanstvu.
 
Objašnjenje sadržaja potvrde o radnom iskustvu nakon položenog stručnog ispita:Potvrda ili uvjerenje treba da sadrže podatke o tome na kojim je poslovima kandidat radio, naziv radnog mjesta, koliko dugo je obavljao poslove, jasno preciziran period radnog angažovanja, odnosno navesti što više podataka koji će dokazati potrebno radno iskustvo.
(Napomena:radna knjižica/kopija, potvrda nadležnog PIO/MIO osiguranja o ostvarenom radnom stažu i Ugovor o radu ne mogu poslužiti kao relevantan dokaz o radnom iskustvu).
 
Radno vrijeme u Odjelu opće/obiteljske medicine sa područnim ambulantama i Odjelu grijanja, čišćenja i održavanja u JU Dom zdravlja Vitez, organizirano je pet dana u tjednu sukladno Pravilniku o radu JU Dom zdravlja Vitez.
 
Mjesto rada je centralna zgrada, područne ambulante Ju Dom zdravlja Vitez i područje općine Vitez.
 
Komisija za provođenje Javnog oglasa, kandidate koji budu ispunjavali uvjete oglasa će telefonski obavijestiti o terminu i mjestu polaganja pismenog i usmenog ispita-intervjua.
Sa kandidatima za radno mjesto čistaćice obavite će se usmeni ispit-intervju.
 
Samo izabrani kandidati biti će u obavezi u određenom roku dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova na koje su primljeni.
 
Dokumentacija koja se dostavlja na Javni oglas mora biti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.
 
Dokumentacija koju kandidate dostave na Javni oglas neće se vratiti kandidatima nakon završenog postupka.
 
Javni oglas ostaje otvoren 8 dana od dana njegove posljednje objave u dnevnom listu "Oslobođenje" ili web stranici općine Vitez.
 
Prijave sa dokazom o ispunjavanju uvjeta Javnog oglasa, sa obavezno naznačenim brojem telefona i adresom, u zatvorenoj koverti dostaviti na adresu:
 
JU DOM ZDRAVLJA VITEZ, ul. Hrvatskih branitelja 2A, 72 250 VITEZ
PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA
RADNO MJESTO________________________________________________
                                   sa naznakom  ,,NE OTVARATI"

 
Na koverti obavezno navesti ime, prezime i adresu pošiljaoca.
 
Ne blagovremene prijave neće se razmatrati.
 
Nakon provedenog postupka, kandidati će biti obaviješteni o rezultatu Javnog oglasa.