Objavljeno: 17.11.2020.

JAVNI OGLAS za prijem uposlenika u radni odnos - Gradska knjižnica "Vitez"

Temeljem članka 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu („Sl. novine Srednjobosanskog kantona broj: 7/19), članka 3. Pravilnika o radu Gradske knjižnice „Vitez“ broj:8-5-7UV/20 od 17.1.2020. godine  i članka 12. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u knjižnici, ravnateljica Gradske knjižnice „Vitez“ raspisuje  
                                                      
JAVNI OGLAS
za prijem uposlenika u radni odnos

 
I-NAZIV I OPIS RADNOG MJESTA
Knjižničar -  SSS, IV stupanj stručne spreme -  bibliotečki tehničar, završena gimnazija ili druga srednja škola, puno radno vrijeme, mjesto obavljanja rada Gradska knjižnica „Vitez“ -  1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme
 Opis poslova: upis čitatelja, izdavanje bibliotečke građe na korištenje, vođenje statistike, vođenje indeksa čitatelja, vođenje kartoteka štampe i periodike, pisanje opomena čitateljima za nevraćene knjige, štambiljanje knjige (tehnička obrada knjiga), pravljenje spiskova dotrajalih, izgubljenih i zamijenjenih knjiga i poklona, prijem kupljenih i poklonjenih knjiga, ulaganje i smještaj knjiga, pisanje topografskih listića, ulaganje listića u topografski katalog, tehnička obrada knjiga za zavičajnu zbirku, zaštita bibliotečke građe, izdavanje knjiga u čitaonici, davanje informacija čitateljima o priručnoj literaturi, programiranje aktivnosti s djecom, pomoć u realizaciji izložbi, književnih večeri i drugih manifestacija iz programa knjižnice, dežurstvo u čitaonici knjižnice, lijepljenje i održavanje oštećenih knjiga, obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja knjižnice.

II-UVJETI JAVNOG OGLASA
Opći uvjeti:
       -     da je državljanin Bosne i Hercegovine
 • - da je stariji od 18 godina
 • - da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio
Posebni uvjeti:
 • - SSS, IV stupanj stručne spreme -  bibliotečki tehničar, završena gimnazija ili druga srednja škola
 • - jedna godina radnog iskustva
 • - da ima položen stručni ispit za stručno zvanje knjižničar
III - POTREBNI DOKUMENTI:
Uz prijavu na javni oglas koja treba sadržavati kratki životopis, kandidati su dužni, u originalu ili ovjerenoj fotokopiji koja nije starija od tri mjeseca, priložiti ove dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta javnog oglasa:
 • - uvjerenje o državljanstvu
 • - izvod iz matične knjige rođenih
 • - dokaz o vrsti i stupnju školske spreme
 • - dokaz o radnom iskustvu (uvjerenje o radnom iskustvu od strane sadašnjeg ili ranijeg poslodavca iz kojeg se vidi na kojem je radnom mjestu kandidat radio i koliko je na tim poslovima ostvario radnog staža)
 • - uvjerenje o položenom stručnom ispitu za stručno zvanje knjižničar
 • - liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti – dostavlja samo izabrani kandidat po pravomoćnosti odluke o izboru uposlenika, a prije potpisivanja ugovora o radu
Kandidati koji ispunjavaju uvjete na temelju dopunskih prava branitelja i članova njihovih  obitelji sukladno Zakonu o pravima branitelja i članova njihovih obitelji, Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odličja i članova njihovih obitelji i Zakona o pravima demobiliziranih branitelja i članova njihove obitelji ostvaruju pravo na prioritetno zapošljavanje pod jednakim uvjetima, za što su dužni uz prijavu priložiti odgovarajuće dokaze.
IV – ROK I NAČIN PREDAJE DOKUMENTACIJE I OSTALE NAPOMENE
Javni oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama. Nakon primitka prijava na javni oglas, Povjerenstvo za provedbu javnog oglasa pregledat će sve pristigle prijave i sačiniti listu kandidata koji ispunjavaju uvjete predviđene javnim oglasom. S kandidatima koji ispunjavaju uvjete povjerenstvo će provesti intervju i testiranje. O terminu testiranja i intervjua kandidati će biti obaviješteni telefonski. Za kandidate koji se ne odazovu na testiranje ili intervju smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj. Za sve dodatne obavijesti kandidati mogu zatražiti informacije na broj telefona: 030 711-334. Prijave dostaviti isključivo u zatvorenoj kuverti putem pošte na adresu Gradska knjižnica „Vitez“, Kralja Petra Krešimira IV. A5 A9, 72250 Vitez s naznakom „Prijava na natječaj - NE OTVARATI“.  
 Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

                                                                                                                           Ravnateljica
                                                                                                                Gradske knjižnice „Vitez“