Objavljeno: 27.11.2020.

Odluka o proglašenju dana žalosti na teritoriji općine Vitez

Broj:01-1-45-1-3277/20

Vitez,26.11.2020.godine

 

Na osnovu čl. 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine FBiH» broj 49/06) i čl.38. Statuta općine Vitez («Službeni glasnik općine Vitez»  broj: 5/08),  Općinski načelnik   d  o  n  o  s  i;

 
 
O D L U K U
 
Proglašava se subota 28.11.2020. godine  Danom žalosti na području općine Vitez, zbog smrti  Pere Gudelja.
Dan žalosti se obilježava spuštanjem zastave na pola koplja na zgradi Općine Vitez, javnim poduzećima i ustanovama čiji je osnivač Općina.
Na Dan žalosti ne mogu biti održavani programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima na području Općine Vitez.
Elektronski i drugi mediji s područja Općine Vitez dužni su svoje programske sadržaje prilagoditi Danu žalosti.
 
 
 
 
OPĆINSKI NAČELNIK
 
Tomislav Bošnjak Matić