Objavljeno: 24.5.2016.

J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u općinskom organu uprave Općine Vitez

Na osnovu  člana 20., 23. i 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH («Službene novine FBiH» broj 49/05) i člana 18. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji općinskih službi za upravu i Stručnoj i zajedničkoj službi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika općine Vitez, Općinski načelnik  o b j a v lj u j e
 
 
 

J A V N I  O G L A S
za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u općinskom organu uprave Općine Vitez

 
 

 • Višeg referenta za prijemnu kancelariju -1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme.

 
Opis poslova:
Obavlja poslove ovjere potpisa, rukopisa i prijepisa kao i druge poslove vezane za ovjeru, vodi propisane evidencije-upisnik ovjera, izdaje radne knjižice i vodi registar o istima, vrši ispomoć na poslovima protokola, obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.
U izvršavanju poslova radnog mjesta primjenjuje se Uredba o kancelarijskom poslovanju, Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa i Pravilnik o radnoj knjižici.
 
USLOVI ZA OBAVLJANJE POSLOVA: Pored općih uslova propisanih članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (da je državljanin BiH, da je kandidat punoljetan, da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, da ima odgovarajuću vrstu i stepen školske spreme za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuje prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji općinskih službi i Stručnoj i zajedničkoj službi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika općine Vitez, da u posljednje dvije godine od dana objavljenog  javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini, da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1.Ustava Bosne i Hercegovine), kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji općinskih službi i Stručnoj i zajedničkoj službi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika općine Vitez i to:
 
 
 
Uslovi:

 • SSS-IV stepen,

 • završena srednja škola društvenog usmjerenja sa deset (10) mjeseci radnog staža poslije diplomiranja, na poslovima svoje struke,

 • položen stručni  ispit,

 • poznavanje rada na računaru.

 
U svrhu dokaza o ispunjavanju općih i posebnih uslova, uz prijavu na Javni oglas kandidat treba dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):

 • Svjedočanstvo/diploma o završenoj školi (nostrificirana diploma, ukoliko škola nije završena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),

 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

 • Izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od 6 mjeseci),

 • Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca),

 • Ovjerenu izjavu kojom se potvrđuje da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz tijela državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u F BiH,

 • Ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1 Ustava BiH,

 • Uvjerenje/Potvrdu o radnom stažu,

 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

 • Dokaz o poznavanju rada na računaru.

Kao radni staž računa se radni staž ostvaren poslije završene srednje škole, s tim da se u radni staž računa i pripravnički i volonterski staž ostvaren u skladu sa zakonom.
Izabrani kandidat prije preuzimanja dužnosti namještenika bit će obavezan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od tri mjeseca).
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme s probnim radom od 3 (tri) mjeseca.
 
Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana računajući od dana posljednje objave oglasa u jednom od tri dnevna lista koji se distribuiraju na cijelom području Federacije BiH.
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Traženi dokumenti moraju biti ovjerene kopije ili originali, s tim da predati dokumenti ne podliježu vraćanju. Dokumentacija se vraća samo na lični zahtjev.
Javni oglas biti će objavljen i na službenoj web stranici općine Vitez i na oglasnoj ploći.
IZJAVU koju također treba popuniti možete preuzeti
OVDJE.
Prijave sa kratkom biografijom i navedenom dokumentacijom dostaviti lično ili putem pošte na adresu:
 

OPĆINA VITEZ
ulica Stjepana Radića broj 1
 72 251 V i t e z

 
Sa naznakom «za Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u općinskom organu uprave Općine Vitez».
 

                                                                                               OPĆINSKI NAČELNIK
 

                                                                                                    Advan Akeljić