Objavljeno: 11.1.2021.

JU Dom zdravlja Vitez raspisuje javni oglas

JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA VITEZ

V I T E Z

 

Na temelju čl.20a.Zakona o radu (,,Službene novine FBiH” br: 26/16 i 89/18), čl.4.Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna (Službene novine KSB br:7/19) i Odluke o potrebi prijema u radni odnos br:11-01-53/21 od 07.01.2021.godine, Ravnatelj prim.Zoran Pocrnja,dr.med.,

 

raspisuje

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos

 

1.DOKTOR MEDICINE-na neodređeno vrijeme u Odjel opće/obiteljske medicine sa

područnim ambulantama, 2 izvršitelja, uz probni rad od 5 mjeseci.

 

Kratak opis poslova radnog mjesta:

 

-Promocija zdravlja i zdravih stilova života, prevencija nastanka, rano otkrivanje, blagovremeno i adekvatno liječenje stanovništva.

-Prevencija nastanka komplikacija i invalidnosti, njihovo adekvatno zbrinjavanje i liječenje.

-Uredno, blagovremeno i potpuno vođenje propisanih evidencija i izvještavanje.

-Drugi poslovi iz svoje djelatnosti i po nalogu voditelja odjela.

 

Kandidati treba da ispunjavaju slijedeće:

 

a) Opći uvjeti:

-da je državljanin BiH,

-da je stariji od 18 godina

-da ima zdravstvenu i sanitarnu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

 

b) Posebni uvjeti:

Pod 1.završen Medicinski fakultet, položen stručni ispit, Licenca za samostalan rad u zvanju doktor medicine.

 

Potrebna dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost uvjeta iz javnog oglasa:

 

-Uz potpisanu prijavu na Javni oglas sa kraćom biografijom,kontakt telefonom i adresom, sa naznakom na koje se radno mjesto prijavljuje kandidati dostavljaju i slijedeće dokaze:

 

Pod 1.

DOKTORI MEDICINE

-Diploma o završenom Medicinskom fakultetu;

-Izvod iz matične knjige rođenih;

-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

-Licenca za samostalan rad od nadležne Komore;

-Uvjerenje o državljanstvu;

 

Radno vrijeme u Odjelu opće/obiteljske medicine sa područnim ambulantama JU Dom zdravlja Vitez organizirano je pet dana u tjednu sukladno Pravilniku o radu JU Dom zdravlja Vitez.

Mjesto rada je centralna zgrada, područne ambulante JU Dom zdravlja Vitez i područje općine Vitez.

 

Provjera stručnog znanja obavit će se putem pismenog ispita i intervjua.

 

Samo izabrani kandidati će biti u obavezi u određenom roku dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova na koje su primljeni .

 

Dokumentacija koja se dostavlja na Javni oglas mora biti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

 

Dokumentacija koju kandidati dostave na Javni oglas neće se vratiti kandidatima nakon završenog postupka.

 

Javni oglas ostaje otvoren 8 dana od dana njegove posljednje objave u dnevnom listu ,,Oslobođenje” ili web stranici općine Vitez.

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta Javnog oglasa, sa obavezno naznačenim brojem telefona i adresom, u zatvorenoj koverti dostaviti na adresu:

 

JU DOM ZDRAVLJA VITEZ, ul.Hrvatskih branitelja 2A, 72 250 VITEZ

PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA

RADNO MJESTO__________________________________

sa naznakom ,,NE OTVARATI”

 

Na koverti obavezno navesti ime, prezime i adresu pošiljaoca.

 

Neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Nakon provedenog postupka, kandidati će biti obaviješteni o rezultatu Javnog oglasa.