Objavljeno: 11.1.2021.

JU Dom zdravlja Vitez raspisuje javni oglas

JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA VITEZ

V I T E Z

 

Na temelju čl.20a.Zakona o radu (,,Službene novine FBiH” br: 26/16 i 89/18), čl.4.Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna (Službene novine KSB br:7/19) i Odluke o potrebi prijema u radni odnos br:11-01-53/21 od 07.01.2021.godine, Ravnatelj prim.Zoran Pocrnja,dr.med.,

 

raspisuje

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos

 

1.DOKTOR MEDICINE-na neodređeno vrijeme u Odjel opće/obiteljske medicine sa

područnim ambulantama, 2 izvršitelja, uz probni rad od 5 mjeseci.

 

Kratak opis poslova radnog mjesta:

 

-Promocija zdravlja i zdravih stilova života, prevencija nastanka, rano otkrivanje, blagovremeno i adekvatno liječenje stanovništva.

-Prevencija nastanka komplikacija i invalidnosti, njihovo adekvatno zbrinjavanje i liječenje.

-Uredno, blagovremeno i potpuno vođenje propisanih evidencija i izvještavanje.

-Drugi poslovi iz svoje djelatnosti i po nalogu voditelja odjela.

 

Kandidati treba da ispunjavaju slijedeće:

 

a) Opći uvjeti:

-da je državljanin BiH,

-da je stariji od 18 godina

-da ima zdravstvenu i sanitarnu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

 

b) Posebni uvjeti:

Pod 1.završen Medicinski fakultet, položen stručni ispit, Licenca za samostalan rad u zvanju doktor medicine.

 

Potrebna dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost uvjeta iz javnog oglasa:

 

-Uz potpisanu prijavu na Javni oglas sa kraćom biografijom,kontakt telefonom i adresom, sa naznakom na koje se radno mjesto prijavljuje kandidati dostavljaju i slijedeće dokaze:

 

Pod 1.

DOKTORI MEDICINE

-Diploma o završenom Medicinskom fakultetu;

-Izvod iz matične knjige rođenih;

-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

-Licenca za samostalan rad od nadležne Komore;

-Uvjerenje o državljanstvu;

 

Radno vrijeme u Odjelu opće/obiteljske medicine sa područnim ambulantama JU Dom zdravlja Vitez organizirano je pet dana u tjednu sukladno Pravilniku o radu JU Dom zdravlja Vitez.

Mjesto rada je centralna zgrada, područne ambulante JU Dom zdravlja Vitez i područje općine Vitez.

 

Provjera stručnog znanja obavit će se putem pismenog ispita i intervjua.

 

Samo izabrani kandidati će biti u obavezi u određenom roku dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova na koje su primljeni .

 

Dokumentacija koja se dostavlja na Javni oglas mora biti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

 

Dokumentacija koju kandidati dostave na Javni oglas neće se vratiti kandidatima nakon završenog postupka.

 

Javni oglas ostaje otvoren 8 dana od dana njegove posljednje objave u dnevnom listu ,,Oslobođenje” ili web stranici općine Vitez.

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta Javnog oglasa, sa obavezno naznačenim brojem telefona i adresom, u zatvorenoj koverti dostaviti na adresu:

 

JU DOM ZDRAVLJA VITEZ, ul.Hrvatskih branitelja 2A, 72 250 VITEZ

PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA

RADNO MJESTO__________________________________

sa naznakom ,,NE OTVARATI”

 

Na koverti obavezno navesti ime, prezime i adresu pošiljaoca.

 

Neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Nakon provedenog postupka, kandidati će biti obaviješteni o rezultatu Javnog oglasa.

 

Ostale vijesti

17.9.2021.   VIVA FILM FESTIVAL OD 22.09 - 26.09.2021

17.9.2021.   J A V N I P O Z I V za učešće u javnoj raspravi za dodjelu koncesije za izvorište vode za piće “Sedra” u naselju Lupac

16.9.2021.   Promocija druge faze projekta“Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ i novoodabranih partnerskih jedinica lokalne samouprave

14.9.2021.   Obavijest o održavanju prezentacije trase brze ceste kroz PC-96 Vitez

11.9.2021.   JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

6.9.2021.   Čestitka za početak nove školske godine

2.9.2021.   J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

31.8.2021.   Načelnik općine Jakšić iz Republike Hrvatske sa suradnicima posjetio Općinskog načelnika

30.8.2021.   ŠAHOVSKI KLUB VITEZ 2013 POBJEDNIK PRVENSTVA ŠAHOVSKOG SAVEZA HERCEG BOSNE

23.8.2021.   IZMJENA I PRODUŽENJE TRAJANJA JAVNOG POZIVA ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021.GODINU

11.8.2021.   INFORMACIJA o sufinansiranju i implementaciji projekta rekonstrukcije gradske kanalizacione mreže (urbani dio grada)

18.8.2021.   JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU

4.8.2021.   JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POTICAJ U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU

29.7.2021.   Uručene plakete i priznanja Općine Vitez

28.7.2021.   Obavijest o prestanku snabdijevanja pitkom vodom