Objavljeno: 11.2.2021.

JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez
Na temelju članka 20a Zakona o radu („sl. novine FBiH“ br. 26716 i 89/18), članka 15. Statuta JKP «Vitkom» d.o.o. Vitez i članka 5. Pravilnika o radu JKP „VITKOM“ d.o.o. Vitez, članka 3. i 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu („Sl. novine Srednjobosanskog kantona“, br: 7/19), Odluke Uprave poduzeća o raspisivanju Javnog oglasa, broj: 01- 3022 /20 od 22.07.2020 godine raspisuje:


JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme
 
Raspisuje se javni oglas za prijem radnika na neodređeno vrijeme za sljedeće radno mjesto:

 1. VODITELJ SLUŽBE PRAVNIH I OPĆIH POSLOVA u službi „Pravni i opći poslovi“ - 1 izvršitelj, radni odnos na neodređeno vrijeme.
  NAZIV RADNOG MJESTA
 VODITELJ SLUŽBE PRAVNIH I OPĆIH POSLOVA u službi „Pravni i opći poslovi“ - 1 izvršitelj, radni odnos na neodređeno vrijeme.
Opis poslova:

 • - Organizira i koordinira rad radnika, te vrši kontrolu rada radnika u službi,
 • - Predlaže organizaciju rada u službi, kao i primjene organizacije rada službe,
 • - Prati i pručava zakonske i druge propise, samoupravne opće akte i stručnu literaturu, te daje potrebna tumačenja zakonskih i drugih propisa i općih akata,
 • - Izrađuje nacrte i konačne preglede općih akata u poduzeću, kao i izmjene i dopune općih akata i daje obrazloženje na sjednici organa upravljanja po nacrtima i prijedlozima općih akata pri njihovom razmatranju i usvajanju,
 • - Izrađuje pojedinačne akte (odluke, rješenja, zaključke i druge pojedinačne akte),
 • - Sastavlja, izrađuje i obrađuje razne podneske (prijedloge, tužbe, žalbe, prigovore, odgovore, izjašnjenja i zahtjeve i dr.), za sudove i druge organe, te iste dostavlja nadležnim sudovima i drugim nadležnim organima na postupak i razmatranje, te rješavanje i odlučivanje,
 • - Po ovlaštenju direktora zastupa poduzeće pred sudovima i drugim organima po raznim sporovima i spornim odnosima,
 • - Vrši obradu i prikupljanje potrebne dokumentacije za upis u sudski registar poduzeća, popunjava potrebne obrasce i prijave za upis, te iste podnosi registarskom sudu za upis potrebnih podataka za upis u sudski registar i promjene tih podataka u sudskom registru,
 • - Popunjava statističke mjesečne i godišnje izvještaje, te ih dostavlja službi statistike iz djelokruga poslova koje obavlja,
 • - Iz djelokruga poslova koje obavlja surađuje sa nadležnim ustanovama i organima,
 • - Obavlja i druge poslove i radne zadatke u skladu sa svojim stručnim i radnim sposobnostima koje mu stavi u zadatak direktor poduzeća,
 • - Za svoj rad i rad službe je odgovoran direktoru poduzeća.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
OPĆI I POSEBNI UVJETI
Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete:
 -  da je državljanin BiH,
 -  da ima navršenih 18 godina,
 - da je fizički i psihički sposoban za obavljanje radnog mjesta na koje se prijavio kod poslodavca.
 
Pored općih uvjeta propisanih zakonom kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete, i to:
 

 1. VODITELJ SLUŽBE PRAVNIH I OPĆIH POSLOVA u službi „Pravni i opći poslovi“  - VII (VSS) stepen stručne spreme pravne struke,  3 godine radnog iskustva u struci, organizatorske sposobnosti i poznavanje rada na računaru, zdravstvena i radna sposobnost za obavljanje poslova pravne struke.
Sukladno Zakonu o pravima branitelja i članova njihovih obitelji FBiH, Zakonu o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji FBiH i Zakon o o dopunskim pravima KSB/SBK. Prioritet pri zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima od zakonom mjerodavne institucije (potvrde, uvjerenja i sl.) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se na poseban zakon prema kojem imaju prednost.
Sa izabranim kandidatima koji se primaju  potpisat će se ugovor o radu uz probni rad.
Radnik će obavljati poslove radnog mjesta u Vitezu i ostalim mjestima po nalogu Direktora ili neposrednog rukovoditelja, na udaljenosti do 20 km od sjedišta poduzeća.
Radno vrijeme svaki radni dan od ponedjeljka do petka, od 7:00 sati do 15:30 sati.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Kandidati su uz obvezni dostaviti slijedeću dokumentaciju:
1. Prijavu na natječaj sa naznakom na koje mjesto se kandidat prijavljuje i kratak životopis sa obveznim podatcima (telefon, adresa),
2. Uvjerenje o državljanstvu,
3. Izvod iz matične knjige rođenih,
4. Uvjerenje o prebivalištu iz CIPS-a,
5. Diploma o završenoj školskoj spremi,
6. Potvrda/Uvjerenje kojom kandidat dokazuje da ima prioritet u zapošljavanju (nije obvezno)
7. Dokaz o radnom iskustvu u struci.
8. Dokaz/Potvrda o poznavanju rada na računaru.
 
Svi dokumenti koji se prilažu uz prijavu ne mogu biti stariji od šest mjeseci i dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj  kopiji.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 (osam) dana dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izdato od ovlaštene zdravstvene ustanove za radno mjesto na koje se prijavljuje.
Proces izbora kandidata za radno mjesto zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanog pismenog ispita  i usmenog intervjua sa svakim kandidatom.
Javni oglas  ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u jednim dnevnim novinama i web stranici Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna  i web stranici općine Vitez. Rok za podnošenje prijava računa se od dana zadnje objave. Sve informacije u vezi sa raspisanim natječajem se mogu dobiti pozivom na telefon: 030/711-369.
Prijave sa potrebnom dokumenacijom  u zatvorenim kovertama dostavlja se osobno ili preporučeno pošiljkom na adresu: JKP «Vitkom» d.o.o. Vitez, Kralja Tvrtka bb., 72 250 sa naznakom: „NE OTVARATI – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se  uzmati u razmatranje. Poduzeće nije obvezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.


                                                                                                DIREKTOR 
    Jasna Babić