Objavljeno: 11.2.2021.

JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez
Na temelju članka 20a Zakona o radu („sl. novine FBiH“ br. 26716 i 89/18), članka 15. Statuta JKP «Vitkom» d.o.o. Vitez i članka 5. Pravilnika o radu JKP „VITKOM“ d.o.o. Vitez, članka 3. i 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu („Sl. novine Srednjobosanskog kantona“, br: 7/19), Odluke Uprave poduzeća o raspisivanju Javnog oglasa, broj: 01- 3022 /20 od 22.07.2020 godine raspisuje:


JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme
 
Raspisuje se javni oglas za prijem radnika na neodređeno vrijeme za sljedeće radno mjesto:

 1. VODITELJ SLUŽBE PRAVNIH I OPĆIH POSLOVA u službi „Pravni i opći poslovi“ - 1 izvršitelj, radni odnos na neodređeno vrijeme.
  NAZIV RADNOG MJESTA
 VODITELJ SLUŽBE PRAVNIH I OPĆIH POSLOVA u službi „Pravni i opći poslovi“ - 1 izvršitelj, radni odnos na neodređeno vrijeme.
Opis poslova:

 • - Organizira i koordinira rad radnika, te vrši kontrolu rada radnika u službi,
 • - Predlaže organizaciju rada u službi, kao i primjene organizacije rada službe,
 • - Prati i pručava zakonske i druge propise, samoupravne opće akte i stručnu literaturu, te daje potrebna tumačenja zakonskih i drugih propisa i općih akata,
 • - Izrađuje nacrte i konačne preglede općih akata u poduzeću, kao i izmjene i dopune općih akata i daje obrazloženje na sjednici organa upravljanja po nacrtima i prijedlozima općih akata pri njihovom razmatranju i usvajanju,
 • - Izrađuje pojedinačne akte (odluke, rješenja, zaključke i druge pojedinačne akte),
 • - Sastavlja, izrađuje i obrađuje razne podneske (prijedloge, tužbe, žalbe, prigovore, odgovore, izjašnjenja i zahtjeve i dr.), za sudove i druge organe, te iste dostavlja nadležnim sudovima i drugim nadležnim organima na postupak i razmatranje, te rješavanje i odlučivanje,
 • - Po ovlaštenju direktora zastupa poduzeće pred sudovima i drugim organima po raznim sporovima i spornim odnosima,
 • - Vrši obradu i prikupljanje potrebne dokumentacije za upis u sudski registar poduzeća, popunjava potrebne obrasce i prijave za upis, te iste podnosi registarskom sudu za upis potrebnih podataka za upis u sudski registar i promjene tih podataka u sudskom registru,
 • - Popunjava statističke mjesečne i godišnje izvještaje, te ih dostavlja službi statistike iz djelokruga poslova koje obavlja,
 • - Iz djelokruga poslova koje obavlja surađuje sa nadležnim ustanovama i organima,
 • - Obavlja i druge poslove i radne zadatke u skladu sa svojim stručnim i radnim sposobnostima koje mu stavi u zadatak direktor poduzeća,
 • - Za svoj rad i rad službe je odgovoran direktoru poduzeća.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
OPĆI I POSEBNI UVJETI
Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete:
 -  da je državljanin BiH,
 -  da ima navršenih 18 godina,
 - da je fizički i psihički sposoban za obavljanje radnog mjesta na koje se prijavio kod poslodavca.
 
Pored općih uvjeta propisanih zakonom kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete, i to:
 

 1. VODITELJ SLUŽBE PRAVNIH I OPĆIH POSLOVA u službi „Pravni i opći poslovi“  - VII (VSS) stepen stručne spreme pravne struke,  3 godine radnog iskustva u struci, organizatorske sposobnosti i poznavanje rada na računaru, zdravstvena i radna sposobnost za obavljanje poslova pravne struke.
Sukladno Zakonu o pravima branitelja i članova njihovih obitelji FBiH, Zakonu o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji FBiH i Zakon o o dopunskim pravima KSB/SBK. Prioritet pri zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima od zakonom mjerodavne institucije (potvrde, uvjerenja i sl.) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se na poseban zakon prema kojem imaju prednost.
Sa izabranim kandidatima koji se primaju  potpisat će se ugovor o radu uz probni rad.
Radnik će obavljati poslove radnog mjesta u Vitezu i ostalim mjestima po nalogu Direktora ili neposrednog rukovoditelja, na udaljenosti do 20 km od sjedišta poduzeća.
Radno vrijeme svaki radni dan od ponedjeljka do petka, od 7:00 sati do 15:30 sati.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Kandidati su uz obvezni dostaviti slijedeću dokumentaciju:
1. Prijavu na natječaj sa naznakom na koje mjesto se kandidat prijavljuje i kratak životopis sa obveznim podatcima (telefon, adresa),
2. Uvjerenje o državljanstvu,
3. Izvod iz matične knjige rođenih,
4. Uvjerenje o prebivalištu iz CIPS-a,
5. Diploma o završenoj školskoj spremi,
6. Potvrda/Uvjerenje kojom kandidat dokazuje da ima prioritet u zapošljavanju (nije obvezno)
7. Dokaz o radnom iskustvu u struci.
8. Dokaz/Potvrda o poznavanju rada na računaru.
 
Svi dokumenti koji se prilažu uz prijavu ne mogu biti stariji od šest mjeseci i dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj  kopiji.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 (osam) dana dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izdato od ovlaštene zdravstvene ustanove za radno mjesto na koje se prijavljuje.
Proces izbora kandidata za radno mjesto zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanog pismenog ispita  i usmenog intervjua sa svakim kandidatom.
Javni oglas  ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u jednim dnevnim novinama i web stranici Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna  i web stranici općine Vitez. Rok za podnošenje prijava računa se od dana zadnje objave. Sve informacije u vezi sa raspisanim natječajem se mogu dobiti pozivom na telefon: 030/711-369.
Prijave sa potrebnom dokumenacijom  u zatvorenim kovertama dostavlja se osobno ili preporučeno pošiljkom na adresu: JKP «Vitkom» d.o.o. Vitez, Kralja Tvrtka bb., 72 250 sa naznakom: „NE OTVARATI – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se  uzmati u razmatranje. Poduzeće nije obvezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.


                                                                                                DIREKTOR 
    Jasna Babić

Ostale vijesti

17.9.2021.   VIVA FILM FESTIVAL OD 22.09 - 26.09.2021

17.9.2021.   J A V N I P O Z I V za učešće u javnoj raspravi za dodjelu koncesije za izvorište vode za piće “Sedra” u naselju Lupac

16.9.2021.   Promocija druge faze projekta“Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ i novoodabranih partnerskih jedinica lokalne samouprave

14.9.2021.   Obavijest o održavanju prezentacije trase brze ceste kroz PC-96 Vitez

11.9.2021.   JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

6.9.2021.   Čestitka za početak nove školske godine

2.9.2021.   J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

31.8.2021.   Načelnik općine Jakšić iz Republike Hrvatske sa suradnicima posjetio Općinskog načelnika

30.8.2021.   ŠAHOVSKI KLUB VITEZ 2013 POBJEDNIK PRVENSTVA ŠAHOVSKOG SAVEZA HERCEG BOSNE

23.8.2021.   IZMJENA I PRODUŽENJE TRAJANJA JAVNOG POZIVA ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021.GODINU

11.8.2021.   INFORMACIJA o sufinansiranju i implementaciji projekta rekonstrukcije gradske kanalizacione mreže (urbani dio grada)

18.8.2021.   JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU

4.8.2021.   JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POTICAJ U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU

29.7.2021.   Uručene plakete i priznanja Općine Vitez

28.7.2021.   Obavijest o prestanku snabdijevanja pitkom vodom