Objavljeno: 18.2.2021.

Z A K LJ U Č A K o provođenju javne rasprave po Nacrtu budžeta općine Vitez za 2021. godinu

Na osnovu člana 32. Zakona o budžetima u Federaciji BiH ("Službene novine FBiH" broj 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 i 99/19) i člana 24. Statuta općine Vitez („Službeni glasnik općine Vitez“ broj 5/08), po prijedlogu Komisije za budžet, Općinsko vijeće na svojoj  1. redovnoj sjednici održanoj dana  17.02.2021. godine  d o n o s i
 
 
 
 

Z A K LJ U Č A K
o provođenju javne rasprave po Nacrtu budžeta općine Vitez za 2021. godinu
 
 
 
O Nacrtu budžeta općine Vitez za 2021.godinu vodit će se javna rasprava do     4.3.2021.godine.
 
Nacrt budžeta za javnu raspravu bit će dostavljen korisnicima budžeta prema Odluci o korisnicima budžeta općine Vitez i političkim strankama koje participiraju u Općinskom vijeću, a pozivaju se i svi drugi zainteresovani subjekti- udruženja građana i dr. da u pismenoj formi dostave svoje prijedloge i primjedbe na Nacrt budžeta-Službi za finansije općine Vitez.
 
Tekst Nacrta zainteresovanim će biti dostupan na info pultu Centra za pružanje usluga građanima, web. stranici općine Vitez-www.opcinavitez.info, a javni poziv će biti upućen putem sredstava informisanja.


NACRT BUDŽETA (PDF)
 
                              PREDSJEDNIK
                        OPĆINSKOG VIJEĆA
 
                             Hidajet Sivro