Objavljeno: 24.2.2021.

ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU SPALJIVANJA KOROVA, SUHE TRAVE, RASTINJA I BILJNIH OTPADAKA

Polazeći od činjenice da su proljetni radovi na čišćenju poljoprivrednog i drugog zemljišta, a posebno na granicama sa šumskim zemljištem neophodno potrebni i u cilju su razvoja poljoprivrede i stočarstva upozoravamo fizička i pravna lica na  oprez prilikom obavljanja navedenih radova uz pridržavanje „ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU SPALJIVANJA KOROVA, SUHE TRAVE, RASTINJA I BILJNIH OTPADAKA NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ, koja se nalazi u nastavku ove Obavijesti..
 
Svako nesmotreno paljenje korova, strništa, lišća, međa i drugih proljetnih pospremanja može izazvati neželjene posljedice i opasnost po živote i materijalna dobra.
Posebno se skreće pažnja na mogućnost izbijanja požara u blizini naseljenih mjesta, kao i u blizini šumskih područja, a pogotovo  u blizini minskih polja,  uz napomenu da je svako izazivanje opasnosti i prouzrokovanje štete na tuđoj imovini kažnjivo djelo.
Za slučaj izbijanja požara na šumskom području dojavu možete izvršiti na slijedeće brojeve telefona:
- „ Šumarija“ Vitez,                              (030) - 712 – 082
 
Pored navedenih, javljanje o svim vrstama požara možete izvršiti i na slijedeće brojeve telefona:
 

  • - Vatrogasno društvo „Vitez“ Vitez ,             special tel. 123  ili tel. ( 030)   714-123
  • - Vatrogasno društvo „ Stari Vitez“ Vitez,     special tel. 123  ili tel. ( 030)    521-011
  • - Policijska stanica Vitez,                            special tel. 122  ili tel. ( 030)    711-302
  • - Civilna zaštita Vitez,                                special tel. 121  ili tel. ( 030)    718-225
 
Zahvaljujemo na pažnji i razumijevanju.
 

 
SLUŽBA ZA CIVILNU ZAŠTITU
OPĆINE VITEZ
 
Na osnovu člana  16. i 165. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu F BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj: 65/09 ), Člana 44., 45. i 154. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu SBK/KSB ( „Službene novine SBK/KSB“ broj:15/12  ), Člana 10. i  24. Odluke o organizovanju  i funkcionisanju zaštite od požara i vatrogastvu  („Službeni glasnik općine Vitez“ broj:     ), Općinski načelnik  d o n o s i 


O D L U K U
O USLOVIMA I NAČINU SPALJIVANJA KOROVA, SUHE TRAVE, RASTINJA I BILJNIH OTPADAKA NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ


 I. OPĆE ODREDBE
Član 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se mjere i postupci zaštite od požara na otvorenom poljoprivrednom i šumskom području, trasama elektroenergetskih vodova, plinskih i telekokomunikacijskih vodova i trasama putnih pravaca, te na javnim površinama i okućnicama u naselju pri spaljivanju korova, suhe trave, ostataka od usjeva, suhog žbunja, rastinja i biljnih otpadaka u slučajevima kada bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu poljoprivrednim ratarskim kulturama, nasadima, , voćnjacima, šumama, nadzemnim i podzemnim elektroenergetskim, telekomunikacijskim i plinskim instalacijama i uređajima, ogradama i zgradama od zapaljivog materijala i ugrozilo odvijanje putnog prometa stvaranjem dimne zavjese, te zabrana spaljivanja određenih vrsta materijala.

Član 2.

          Prava, obaveze i odgovornosti utvrđene ovom Odlukom odnose se na pravne i fizičke osobe, vlasnike i posjednike poljoprivrednog zemljišta, pravne i fizičke osobe koje čiste vegetaciju na kanalima, ispod trasa vodova, na trasama pojaseva, te na otvorenom prostoru javnih površina i okućnica u naseljima.

Član 3.

          Spaljivanje korova, suhe trave, rastinja i biljnih otpadaka u smislu ove Odluke je uništavanje istih pripaljivanjem vatre i kontrola izgaranja dok se vatra u potpunosti ne ugasi, a bez opasnosti za nastanak i širenje požara i ugrožavanje života ljudi i imovine vatrom i dimom.

II. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA


Član 4.

          Zabranjeno je paljenje vatre na udaljenosti manjoj od 200 metara od ruba šume i 15 metara od zgrada, te u trasama elektroenergetskih, plinskih i telekokomunikacijskih vodova tako da paljenje vatre, izgaranje gorivih materija i širenje dima ugrožava susjedne poljoprivredne kulture, usjeve, nasade, voćnjake, kao i objekte,  te odvijanje putnog saobaraćaja stvaranjem dimne zavjese.

Član 5.

          Tokom godine, prije i nakon završene žetve, uništavanja korova, suhe trave, rastinja i biljnih otpadaka može se obaviti loženjem vatre i kontroliranim spaljivanjem uz prisustvo potrebnog broja osoba sa sredstvima i opremom za početno gašenje požara, isključivo danju i po mirnom vremenu bez vjetra, uz preduzimanje mjera za zaštitu od požara na otvorenom prostoru.

Član 6.

          Pravne i fizičke osobe koje čiste vegetaciju na kanalima, ispod trasa elektroenergetskih vodova, na trasama puteva, plinovoda i telekomunikacija, te na otvorenom prostoru javnih površina, pravne i fizičke osobe, vlasnici odnosno korisnici poljoprivrednog i drugog zemljišta, dužni su prije spaljivanja korova, suhe trave, suhog žbunja, ostataka od usjeva i ostalog biljnog otpada preduzeti odgovarajuće mjere opreza, osigurati odgovarajuća sredstva, te preduzeti mjere zaštite u skladu propisima zaštite od požara, a posebno:
- prijaviti spaljivanje u skladu sa odredbama ove Odluke,
- spaljivanje obaviti tokom dana, za mirnog vremena bez vjetra i povišenog pritiska,
- osigurati da suhe trave, suho žbunje, ostaci od usjeva i drugi biljni otpad, ovisno o količini i zapaljivosti bude dovoljno udaljen od drugih objekata ili površina sa zapaljivim materijama,
 - na poljoprivrednom zemljištu paliti korov, suhu travu, suho žbunje, ostatke od usjeva i ostali biljni otpad, te ložiti vatru samo na odgovarajućim mjestima i uz preduzimanje odgovarajućih mjera opreza,
 - osigurati spaljivanje ostataka bilja nakon žetve, odnosno berbe, te drugog lako zapaljivog biljnog otpada na poljoprivrednom zemljištu odvajanjem od susjednog zemljišta preoravanjem pojasa širine najmanje tri (3) metra,
 - stalno neposredno nadzirati spaljivanje sve do potpunog gašenja vatre na cijeloj zapaljenoj površini,
 - tokom spaljivanja osigurati potrebni broj ljudi, odgovarajuću opremu i sredstva za zaštitu od požara, ovisno o obimu i vrsti otpada koji se spaljuje,
 - preduzeti i druge mjere za zaštitu i sprečavanje mogućnosti širenja požara na susjedne površine.
          U šumi, na šumskom zemljištu kao i na zemljištu u neposrednoj blizini šume, može se ložiti otvorena vatra i paliti biljni otpad samo na odgovarajućim mjestima i uz preduzimanje odgovarajućih mjera opreza što ih odredi pravna osoba koja gospodari šumom i šumskim zemljištem, odnosno tijelo uprave nadležno za poslove šumarstva, šume i šumska zemljišta.


Član 7.

          Pravne i fizičke osobe iz stava 1. prethodnog člana ove Odluke dužne su prije spaljivanja biljnih i drugih tvari u većem opsegu i na većim površinama, kojim bi se moglo ugroziti druge površine ili objekte (industrijske građevine, postrojenja, stambene i druge objekte, električne i telefonske stubove i vodove, prometnice, poljoprivredne i šumske površine i sl.), prijaviti najbližoj policijskoj stanici ili vatrogasnoj jedinici.
 Prijava treba sadržavati slijedeće podatke:
 - tko obavlja spaljivanje,
 - vrijeme i mjesto spaljivanja,
 - naziv i veličina površine spaljivanja,
 - broj osoba koje će obavljati spaljivanje,
 - vrsta biljnog otpada koji se spaljuje,
 - preventivne mjere zaštite od požara koje će se preduzeti pri spaljivanju,
 - opremi za gašenje požara.
          Nadležno tijelo kojem se podnosi prijava zabranit će spaljivanje biljnog otpada ukoliko nisu ispunjeni svi uslovi i preduzete odgovarajuće mjere zaštite od požara utvrđene ovom Odlukom, te upoznati podnosioca prijave s razlozima zabrane.


Član 8.

          Spaljivanje manjih količina otpadnih tvari biljnog porijekla koje objektivno ne mogu ugroziti druge objekte ili površine, pravne i fizičke osobe nisu obavezne prijaviti, ali su obvezne preduzeti sve potrebne mjere da se vatra ne proširi na susjedne objekte ili površine.

Član 9.

          Osobe koje su obavile loženje vatre i spaljivanje dužne su pogasiti vatru na otvorenom prostoru i pregledati ostatke vatre prebacivanjem pepela, polijevanjem vode i primjenom drugih sredstava za gašenje, dok se vatra ne ugasi i u potpunosti i tek nakon toga napustiti mjesto paljenja.

 III. ZABRANA SPALJIVANJA ODREĐENIH VRSTA MATERIJALA 


Član 10.

          Pravnim i fizičkim osobama navedenim u članu 2. ove Odluke zabranjuje se spaljivanje predmeta od gume, plastike, kože, prerađevina od ulja, maziva, te otpada na bazi hemijskih spojeva koji na bilo koji način utječu ili mogu utjecati na onečišćenje okoliša.

 IV. NADZOR


Član 11.

          U nadzoru sudjeluju ovlašteni djelatnici pravnih osoba koje upravljaju i gospodare šumama, ovlaštene osobe nadležne vatrogasne jedinice, policija i nadležne inspekcije , a u smislu dojave o nastalom požaru, šteti i povredi odredaba Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu i ove Odluke, te prikupljanju podataka o identitetu osoba koje su izvršile povredu.
          Građani općine Vitez su u smislu dojave o nastalom požaru dužni izvijestiti policijsku satnicu, vatrogasnu jedinicu ili službu civilne zaštite. Dojava treba da sadrži slijedeće podatke:
 - tko obavlja spaljivanje,
 - vrijeme i mjesto spaljivanja,
 - naziv i veličina površine spaljivanja,
 - broj osoba koje obavljaju spaljivanje,
 - vrsta biljnog i drugog otpada koji se spaljuje.

V. KAZNENE ODREDBE


Član 12.

          Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 1.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba, ako:
 1. Obavlja loženje vatre i spaljivanje na udaljenosti manjoj od navedene u članu 4. ove Odluke, te na trasama elektroenergetskih, plinskih i telekomunikacijskih vodova.
 2. Ako obavlja loženje vatre i spaljivanje na otvorenom prostoru noću i po vjetrovitom vremenu.
 3. Ako ne izradi i ne dostavi prijavu iz člana 6. stava 2. ove Odluke, ako o vremenu spaljivanja ne obavijesti najbližu vatrogasnu jedinicu, te ako protivno zabrani izvrši spaljivanje.
 4. Ako ne provede preventivne mjere zaštite od požara i ugrozi vatrom i dimom poljoprivredne kulture, nasade, šume, nadzemne elektroenergetske, telekomunikacijske i plinske instalacije i uređaje, ograde i zgrade od zapaljivog materijala i odvijanje cestovnog prometa.
 5. Osobe koje su vršile spaljivanje i napustile mjesto spaljivanja prije nego što je vatra ugašena u potpunosti.
 6. Ako postupi protivno zabrani iz člana 10. ove Odluke.
          Za prekršaj iz stava 1. ovog člana novčanom kaznom u iznosu od 200,00 do 500,00 KM kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE


Član 14.

          Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se  u Službenom glasniku općine Vitez.


Broj:01-1-23-9-2498/15
 U Vitezu, 10.8.2015. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
 Advan Akeljić