Objavljeno: 2.4.2021.

ODLUKA o poništenju javnog oglasa - JKP"VITKOM" Vitez

JKP „Vitkom“ d.o.o. Vitez
Broj: 01-1830/21.
Datum: 31.03.2021.
 
Na temlju članka 15. Statuta JKP „Vitkom“ d.o.o.Vitez i članka 10. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Srednjobosanskoj Županiji (Službene novine Srednjobosanske Županije broj: 07/19.), direktor JKP „Vitkom“ d.o.o. Vitez, Jasna Babić  d o n o s i
 
 
 
O D L U K U
 
O poništenju Javnog oglasa za prijem radnika na radno mjesto Voditelj službe pravnih i općih poslova u službi „Pravni i opći poslovi“  - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
 
Članak 1.
Ovom Odlukom poništava se Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme – Voditelj službe pravnih i općih poslova u službi Pravni i opći poslovi (Broj oglasa: 01-795/21. Od 09.02.2021. godine) koji je objavljen u Dnevnom listu broj. 7073 od 11.02.2021. godine, na Web stranici Službe za zapošljavanje KSB i Web stranici Općine Vitez.
 
Članak 2.
Sve osobe koje su se prijavile na natječaj imaju pravo doći u prostorije JKP „Vitkom“ d.o.o. po dokumentaciju kojom su se prijavili na Javni konkurs i koja će im biti vraćena. Rok za preuzimanje dokumentacije je 15 dana od dana donošenja ove Odluke.
 
Članak 3.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
O b r a z l o ž e nj e
 
JKP „Vitkom“ d.o.o. Vitez je 09.02.2021. godine objavio u Dnevnom listu broj. 7073 od 11.02.2021. godine, na Web stranici Službe za zapošljavanje KSB i Web stranici Općine Vitez  objavio Javni oglas broj:01-795/21. od 09.02.2021. godine za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme – Voditelj službe pravnih i općih poslova u službi Pravni i opći poslovi – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.
U 12 mjesecu pokrenut je postupak usvajanja novih internih akata, a između ostaloga postupak izmjene sistematizacije radnih mjesta poduzeća.
Na sjednici Nadzornog odbora JKP „Vitkom“ d.o.o. Vitez održanoj 26.03.2021. godine usvojena je Sistematizacija radnih mjesta što nam nalaže da prema članku 10. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Srednjobosanskoj Županiji (Službene novine Srednjobosanske Županije broj: 07/19.),obustavimo sve aktivnosti na provođenju  započetog Javnog oglasa te da isti u smislu važećih propisa poništimo.


 
Direktor

Jasna Babić