Objavljeno: 16.4.2021.

JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos

JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez

Na temelju članka 20a Zakona o radu („sl. novine FBiH“ br. 26716 i 89/18), članka 15. Statuta JKP «Vitkom» d.o.o. Vitez i članka 3.i 6. Pravilnika o radu JKP „VITKOM“ d.o.o. Vitez, članka 3. i 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu („Sl. novine Srednjobosanskog kantona“, br: 7/19), Odluke Uprave poduzeća o raspisivanju Javnog oglasa, broj: 01- 2197 /21. od 16.04.2021 godine raspisuje:JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos


 
Raspisuje se javni oglas za prijem radnika  za sljedeće radno mjesto:
 1. 1. VODITELJ SLUŽBE PRAVNIH I OPĆIH POSLOVA u službi „Pravni i opći poslovi“ - 1 izvršitelj, radni odnos na određeno vrijeme 1 (jedna godina).
 2. 2. Referent za obradu podataka u Inkasantskoj službi – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
 
VODITELJ SLUŽBE PRAVNIH I OPĆIH POSLOVA u službi „Pravni i opći poslovi“ - 1 izvršitelj, radni odnos na određeno vrijeme 1 godina.

Opis poslova radnog mjesta:

 • - organizira i koordinira rad radnika unutar službe, te vrši kontrolu rada radnika u službi;
 • - vrši svakodnevni raspored radnika na obavljanju konkretnih poslova i radnih zadataka;
 • - vodi evidenciju o nazočnosti i odsutnosti radnika na poslu;
 • - vrši izradu tekstova natječaja i oglasa, te organizira objavljivanje i provođenje istih;
 • - obrađuje predmete po zahtjevima, molbama, prigovorima i žalbama radnika poduzeća i korisnika komunalnih i drugih usluga upućenih poduzeću;
 • - izrađuje ugovore,  pojedinačne akte i podneske;
 • - izrađuje tekstove ugovora o radu, odluka, rješenja i drugih pojedinaćnih akata za utvrđivanje prva i obveza radnika iz radnog odnosa;
 • - radi na naplati potraživanja poduzeća od korisnika usluga;
 • - dostavlja godišnju specifikaciju  materijala i opreme potrebnog  za rad službe, radi na  izradi plana nabave poduzeća za narednu godinu;
 • - prati i proučava zakonske i druge propise,  opće akte i stručnu literaturu, te daje potrebna tumačenja zakonskih i drugih propisa i općih akta;
 • - daje stručna upustva i kontrolira izvršavanje planiranih poslova i zadataka;
 •  - radi na izradi poslovnih planova poduzeća i izvješća o radu poduzeća;
 • - organizira i radi na izradi,   provođenju i arhiviranju dokumentacije;
 • - organizira i prati vođenje potrebnih registara i poslovnih evidencija poduzeća;
 • - vodi matičnu knjigu i drugu potrebnu evidenciju za radnike koji se nalaze u radnom odnosu u ovom poduzeću;
 • - prati sklapanje i održavanje  poslovnih odnosa sa drugim poduzećima i trećim osobama;
 • - izrađuje nacrte i konačne prijedloge općih akta u poduzeću, kao i izmjene i dopune općih akata i daje  obrazloženje  na sjednici organa upravljanja po nacrtima i prijedlozima općih akata pri njihovom razmatranju i usvajanju;
 • - po ovlaštenju direktora zastupa poduzeće pred sudovima i drugim organima po pitanju ostvarivanja određenih prava, utvrđivanja obveza i rješavanja sporova;
 • - vrši obradu i prikupljanje potrebne dokumentacije za upis u sudski registar poduzeća;
 • - iz djelokruga poslova koje obavlja surađuje sa inspekcijama, državnim i drugim institucijama u okviru svoje nadležnosti;
 • - predlaže primjenu propisa i unapređenje postojećeg korisničkog programa  i eventualno uvođenje novih programskih rješenja;
 • - konstantno prati promjene u poslu kao i propuste, te na vrijeme predlaže nova rješenja u cilju efikasnijeg obavljanja i unaprjeđenja procesa rada u poduzeću;
 • - podnosi izvješća o svom radu i o radu službe na tjednom, mjesečnom, tromjesečnom i šestomjesečnom nivou rukovoditelju sektora i direktoru;
 • - postupa u skladu sa Etičkim kodeksom, Pravilnikom o radu, Pravilnikom o zaštiti na radu i drugim općim aktima poduzeća.
Za svoj rad i rad službe odgovoran je rukovoditelju sektora i direktoru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
OPĆI I POSEBNI UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA

Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete:
 -  da je državljanin BiH,
 -  da ima navršenih 18 godina,
 - da je fizički i psihički sposoban za obavljanje radnog mjesta na koje se prijavio kod poslodavca.

Pored općih uvjeta propisanih zakonom kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete, i to:

 • - VSS VII stupanj stručne spreme – visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili  drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja pravnog smjera, najmanje dvije godine radnog iskustva u struci
 • - vozačka dozvola B kategorije
 • - poznavanje rada na računaru
 • - organizacijske sposobnosti
Sukladno Zakonu o pravima branitelja i članova njihovih obitelji FBiH, Zakonu o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji FBiH i Zakon o o dopunskim pravima KSB/SBK. Prioritet pri zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima od zakonom mjerodavne institucije (potvrde, uvjerenja i sl.) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se na poseban zakon prema kojem imaju prednost.
Sa izabranim kandidatom koji se prima u radni odnos  potpisat će se ugovor o radu uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca.
Radnik će obavljati poslove radnog mjesta u Vitezu i ostalim mjestima po nalogu Direktora ili neposrednog rukovoditelja, na udaljenosti do 30 km od sjedišta poduzeća. Radno vrijeme svaki radni dan od ponedjeljka do petka, od 7:00 sati do 15:30 sati.

 REFERENT ZA OBRADU PODATAKA U INKASANTSKOJ SLUŽBI – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Opis poslova radnog mjesta:

 • - vrši mjesečne obračune na osnovu očitanja mjernih uređaja sa terena, kontrolu obračunatih zaduženja –računa;
 • - vrši akontativna zaduženja potrošača, kontrolu i ispravke akontativnih zaduženja;
 • - vrši rekapitulaciju obračuna vode i otpada za pravne i fizičke osobe;
 • - daje podatke obračuna iz knjige izlaznih računa za obračun PDV-a;
 • - vrši štampanje svih mjesečnih računa za pravne i fizičke osobe;
 • - vodi  evidenciju, prikuplja i čuva prikupljene podatke o korisnicima komunalnih usluga; te ažurira evidenciju  sa svim promjenama podataka o korisnicima komunalnih usluga;
 • - vrši unos podataka novih potrošača, korisnika komunalnih usluga (pravnih  i fizičkih osoba);
 • - surađuje sa inkasatorima i putem inkasatora dolazi do određenih informacija sa terena o svim promjenama vezanim za korisnike usluga;
 • - na temelju utvrđenih činjenica uz odobrenje voditelja službe vrši ispravke podataka, grešaka u očitanjima, evidentiranje i zamjene novih vodomjera;
 • - analizira predmete za potrebe pravne službe;
 • - obavještava nadređenog   o promjenama sa terena koje imaju utjecaj na uređenje tužbe;
 • - rješava reklamacije stranka, u suradnji sa inkasatorima i tehničkom službom na terenu;
 • - vodi razne evidencije po pitanju naplate potraživanja, radi tjedna, mjesečna i godišnja izvješća;
 • - redovito priprema pozive za plaćenje, opomene pred isključenje i opomene pred tužbu korisnicima  komunalnih usluga koji ne vrše plaćanje računa po dospjeću naplate;
 • - prati realizaciju i poduzima potrebne aktivnosti kod ne plaćanja obveza po sklopljenim sporazumima o plaćanju duga u ratama;
 • - izravno i telefonski komunicira sa korisnicima u cilju ažuriranja podataka, ispravke grešaka, reklamacije i naplate potraživanja;
 • - predlaže primjenu propisa i unapređenje postojećeg korisničkog programa  i eventualno uvođenje novih programskih rješenja;
 • - konstantno prati promjene u poslu kao i propuste, te na vrijeme predlaže nova rješenja u cilju efikasnijeg obavljanja i unaprjeđenja procesa rada u poduzeću;
 • - radi na naplati potraživanja poduzeća od korisnika usluga;
 • - podnosi izvješća o radu na tjednom, mjesečnom, tromjesečnom, šestomjesečnom i godišnjem nivou voditelju službe;
 • - postupa u skladu sa Etičkim kodeksom, Pravilnikom o radu, Pravilnikom o zaštiti na radu i drugim općim aktima poduzeća.
Za svoj rad odgovoran je voditelju službe.

OPĆI I POSEBNI UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA

Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete:
 -  da je državljanin BiH,
 -  da ima navršenih 18 godina,
 - da je fizički i psihički sposoban za obavljanje radnog mjesta na koje se prijavio kod poslodavca.
Pored općih uvjeta propisanih zakonom kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete, i to:

 • - SSS – IV stupanj stručne spreme ekonomskog ili tehničkog smjera
 • - jedna godina radnog iskustva u struci
 • - poznavanje rada na računaru
 • - opća zdravstena sposobnost
Sukladno Zakonu o pravima branitelja i članova njihovih obitelji FBiH, Zakonu o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji FBiH i Zakon o o dopunskim pravima KSB/SBK. Prioritet pri zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima od zakonom mjerodavne institucije (potvrde, uvjerenja i sl.) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se na poseban zakon prema kojem imaju prednost.
Sa izabranim kandidatom koji se prima u radni odnos  potpisat će se ugovor o radu uz probni rad u trajanju od 2 mjeseca.
Radnik će obavljati poslove radnog mjesta u Vitezu i ostalim mjestima po nalogu Direktora ili neposrednog rukovoditelja, na udaljenosti do 30 km od sjedišta poduzeća.
 
POTREBNA DOKUMENTACIJA

Za poziciju 01. i 02. kandidati su uz obvezni dostaviti slijedeću dokumentaciju:
1. Prijavu na natječaj sa naznakom na koje mjesto se kandidat prijavljuje i kratak životopis sa obveznim podatcima (telefon, adresa),
2. Uvjerenje o državljanstvu,
3. Izvod iz matične knjige rođenih,
4. Uvjerenje o prebivalištu iz CIPS-a,
5. Diploma o završenoj školskoj spremi,
6. Potvrda/Uvjerenje kojom kandidat dokazuje da ima prioritet u zapošljavanju (nije obvezno)
7. Dokaz o radnom iskustvu u struci.
8. Dokaz/Potvrda o poznavanju rada na računaru.
Svi dokumenti koji se prilažu uz prijavu ne mogu biti stariji od šest mjeseci i dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj  kopiji.
 
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 (osam) dana dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izdato od ovlaštene zdravstvene ustanove za radno mjesto na koje se prijavljuje.
Proces izbora kandidata za radno mjesto zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanog pismenog ispita  i usmenog intervjua sa svakim kandidatom.
Javni oglas  ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u jednim dnevnim novinama i web stranici Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna  i web stranici općine Vitez. Rok za podnošenje prijava računa se od dana zadnje objave. Sve informacije u vezi sa raspisanim natječajem se mogu dobiti pozivom na telefon: 030/711-369.
Prijave sa potrebnom dokumenacijom  u zatvorenim kovertama dostavlja se osobno ili preporučeno pošiljkom na adresu: JKP «Vitkom» d.o.o. Vitez, Kralja Tvrtka bb., 72 250 sa naznakom: „NE OTVARATI – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se  uzmati u razmatranje. Poduzeće nije obvezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.
DIREKTOR

Jasna Babić

 

Ostale vijesti

17.9.2021.   VIVA FILM FESTIVAL OD 22.09 - 26.09.2021

17.9.2021.   J A V N I P O Z I V za učešće u javnoj raspravi za dodjelu koncesije za izvorište vode za piće “Sedra” u naselju Lupac

16.9.2021.   Promocija druge faze projekta“Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ i novoodabranih partnerskih jedinica lokalne samouprave

14.9.2021.   Obavijest o održavanju prezentacije trase brze ceste kroz PC-96 Vitez

11.9.2021.   JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

6.9.2021.   Čestitka za početak nove školske godine

2.9.2021.   J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

31.8.2021.   Načelnik općine Jakšić iz Republike Hrvatske sa suradnicima posjetio Općinskog načelnika

30.8.2021.   ŠAHOVSKI KLUB VITEZ 2013 POBJEDNIK PRVENSTVA ŠAHOVSKOG SAVEZA HERCEG BOSNE

23.8.2021.   IZMJENA I PRODUŽENJE TRAJANJA JAVNOG POZIVA ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021.GODINU

11.8.2021.   INFORMACIJA o sufinansiranju i implementaciji projekta rekonstrukcije gradske kanalizacione mreže (urbani dio grada)

18.8.2021.   JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU

4.8.2021.   JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POTICAJ U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU

29.7.2021.   Uručene plakete i priznanja Općine Vitez

28.7.2021.   Obavijest o prestanku snabdijevanja pitkom vodom