Objavljeno: 27.4.2021.

Javni oglas o davanju u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta

Na temelju članka 6.Zakona o građevnom zemljištu F BiH („Sl.novine F BiH“ broj:25/03 i 16/04 ), članka 4. i 6.Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i grada (“Službene novine Federacije BiH”, broj 17/14) i odluke Općinskog vijeća broj 01-3-27-6-832/21 od 30.03.2021 godine   Općinski načelnik  objavljuje

 

Javni oglas
   o davanju u zakup  neizgrađenog građevinskog zemljišta
 
 
Članak 1.
 
Predmet zakupa je neizgrađeno   građevinsko zemljište označeno kao

  • dio k.p.2089/2 i dio k.p.2090 " PC-96-2 " oranica  u površini  od 3000  m2 - kako je naznačeno na skici geometra) ,upisano u pl.251, k.o. Vitez na ime Skupština opštine sa dijelom 1/1  po zemljišno knjižnom stanju   upisane u NP_  Vitez  u zk. ulošku 388 u vlasništvo općine Vitez sa dijelom 1/1.
 
Članak 2.
 
Građevinsko zemljište  se daje u zakup za obavljanje djelatnosti pravnih i fizičkih osoba.
 
Članak 3.
 
Zemljište se daje u zakup fizičkoj i pravnoj osobi u svrhu privremenog korištenja zemljišta do donošenja odluke o privođenju namjeni određenoj prostorno - planskom dokumentacijom uz  pribavljenu suglasnost Mjesne zajednice na čijem se području nalazi zemljište  koje je predmet zakupa.
Dozvoljava se  izvođenje građevinskih radova koji su nužni radi privođenja namjeni koja je svrha zakupa, bez prava na povrat troškova ulaganja po isteku zakupa.
Uz zahtjev za odobrenje, zakupnik je dužan priložiti i odgovarajuću tehničku dokumentaciju (npr. idejno rješenje )
 
Članak 4.
Zemljište se daje u zakup na period od 10. godina   uz mogućnost produženja zakupa.
 
Članak 5.
 
Početna cijena zakupnine građevinskog zemljišta za dio  k.p.2089/2 i dio k.p.2090  u površini 3000  m2  na godišnjem  nivou  iznosi  ukupno  150,00 KM.
 
Članak 6.
Za sudjelovanje u postupku javnog natječaja – licitacije  sudionici su dužni platiti kaparu u iznosu od 100,00 KM , a istu su  sudionici  javnog  nadmetanja - licitacije dužni uplatiti na žiro račun Općine Vitez broj 1610700000110071 kod Raiffesian banke.
 
Članak 7.
Kapara se  neće se vratiti sudioniku javnog nadmetanja - licitacije  koji ostvari pravo na zakup  i odustane od svoje ponude.
Sudioniku u javnom nadmetanju - licitaciji koji ne ostvari pravo na  zakup zemljišta kapara će se vratiti u roku od 8 (osam) dana od zaključenja postupka javnog nadmetanja - licitacije.
Sudioniku u javnom nadmetanju - licitaciji koji ostvari pravo na  zakup zemljišta kapara će se uračunati u cijenu ugovorene zakupnine.
Članak 8
Pravo  sudjelovanja  imaju sve pravne i fizičke osobe.
Prijava na javni oglas podnosi se u pisanoj formi i sadrži:

  • - Prijavu  (osobne podatke i adresu fizičke osobe, naziv i adresu pravne osobe, broj telefona, točan broj parcele za koju se podnosi prijava  
  • - pisanu ponudu  zakupne  cijene izražena u KM/m2
  • - Ovjerenu kopiju osobne karte - za fizičke osobe, orginal ili ovjerenu kopiju Izvoda iz sudskog registra, odnosno ovjerenu kopiju registracije kod drugog nadležnog organa - za pravne osobe;
  • - suglasnost Mjesne zajednice na čijem se području nalazi zemljište  koje je predmet zakupa.
  • - Notarski obrađena punomoć, ukoliko se prijava podnosi putem opunomoćenika;
  • - Dokaz o uplati kapare u iznosu od 100,00 KM
  • - Potvrda banke o otvorenom tekućem računu sa naznakom transakcijskog računa banke, te pozivom na broj klijenta na koji će se izvršiti povrat depozita fizičkoj ili pravnoj osobi  ukoliko ne bude izabran kao najpovoljniji ponuditelj;
  • - Ovjerenu i potpisanu izjavu da prihvata sve uvjete navedene u ovom Javnom oglasu i
  • - Prijave sa naprijed navedenim dokazima se podnose na protokol u šalter sali Općine  Vitez   ili putem preporučene poštanske pošiljke u zatvorenoj kuverti sa naznakom
 
OPĆINA VITEZ - POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE NATJEČAJA - zakup građevinskog zemljišta  - naglasiti na kuverti - PRIJAVA NA NATJEČAJ  PARCELA. BR .-  K.P. 2089/2 i k.p.2090  -   NE OTVARAJ
 
Prijava će se smatrati  nepotpunom  ako nisu priloženi  svi dokazi i isprave propisane ovim  javnim oglasom.  Nepotpune i neblagovremene prijave  neće biti uzete u razmatranje.
Javni oglas ostaje otvoren 15. dana od dana objavljivanja  u  jednom dnevnom listu koji se izdaje u Federaciji BiH, na oglasnoj tabli i na internet stranici Općine Vitez, www.opcinavitez.info.
Ukoliko oglas ne bude istovremeno objavljen kao rok se računa datum zadnje objave.
Javno nadmetanje – licitacija će se održati u maloj sali u zgradi Općine Vitez   dana  19.05.2021 ( srijeda  ) s početkom u 10,00  sati.
Postupak javnog nadmetanja – licitacije provodi Povjerenstvo  za provođenje javnog nadmetanja – licitacije imenovano  rješenjem Općinskog vijeća  Vitez  broj: 01-3 -05-1-2032/17 od 05.07.2017 godine.
Javnom nadmetanju – licitaciji  dužan je  prisustvovati  podnositelj  prijave ili lice koje ima punomoć za zastupanje.
Poslije zaključenja javnog nadmetanja - licitacije predsjednik povjerenstva  upoznaje sudionike da mogu odmah na zapisnik uložiti prigovor na  provedeni postupak licitacije. O prigovoru odlučuje Povjerenstvo.
Po okončanju javnog nadmetanja - licitacije Općinski načelnik  će zaključiti  notarski ugovor  sa najpovoljnijim ponuditeljem ( zakupoprimcem), te će se
Troškove izrade notarske obrade ugovora o zakupu  i sve ostale troškove koji se odnose na  zakup snosi zakupoprimac.
Za sve dodatne informacije možete se obratiti u općinu Vitez - Služba za imovinsko pravne poslove katastar i urbanizam   na broj telefona 030 718 234 ili 030 718 235.
                                                                           
Vitez,20.04.2021 godine
Broj: 01-1-27-6-1054 /2021  godine
 
 
                                                                                           OPĆINSKI NAČELNIK
                                                                          

                                                                                                   Boris Marjanović