Objavljeno: 30.4.2021.

Javni poziv - javna rasprava „Izmjena i dopuna Regulacionog plana Vitez-Centar 1“.

J A V N I   P O Z I V
 
 
Služba za imovinsko pravne poslove, katastar i urbanizam poziva sve eventualno zainteresirane stranke, a posebno stanovnike MZ Vitez, da uzmu aktivno učešće u javnoj raspravi za „Izmjenu i dopunu Regulacionog plana Vitez-Centar 1“.
 
Općinsko vijeće Vitez je na svojoj sjednici održanoj dana 30.03.2021.godine donijelo Nacrt Odluke o Izmjeni i dopuni Regulacionog plana VITEZ-CENTAR 1 i Zaključak o provođenju javne rasprave.
 
Cilj izrade ovog planskog dokumenta je planiranje prostora, a sve u skladu sa stanjem na terenu.
 
Sukladno zaključku, a zbog epidemiološke sitacije, javna rasprava će se održati elektronskim putem - u vremenu od 30.04.2021. do 14.05.2021.godine.
Uvid se može napraviti na web stranici općine Vitez, a svi zainteresirani svoje primjedbe i sugestije mogu dostaviti na mail:
opcinsko.vjece@tel.net.ba ili predati na protokol općine Vitez – upućeno Službi sa naznakom „javna rasprava Vitez-Centar 1“.
 
Dakle, ovim putem vas molimo da u roku od 15 dana svoje sugestije i mišljenja koja se odnose na gore navedeno dostavite pismenim putem u Službu za imovinsko-pravne poslove, katastar i urbanizam ili na navedenu mail adresu, kako bismo iste ukoliko budu opravdane, mogli razmotriti.IZVOD IZ REGULACIONOG PLANA