Objavljeno: 16.7.2021.

Informacija o stanju vodostaja na vodnom području rijeke Save u FBiH

U narednom periodu prognozirane su značajnije količine padavina na vodnom području rijeke Save. Prognozirane padavine uslovile su potrebu za pojačanim praćenjem vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH. "Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo redovno, nekoliko puta tokom dana, detaljno analizira sljedeće podatke:  Trenutne vodostaje na mreži automatskih vodomjernih stanica na vodnom području rijeke Save u FBiH koje su u vlasništvu Agencije,  Prognozu vremena za naredna četiri dana dostavljenu od strane Federalnog hidrometeorološkog zavoda,  Trenutne vodostaje na rijeci Savi uzvodno od granice sa BiH koji su dostupni na web stranici Hrvatskih voda,  Rezultate prognoze padavina i vodostaja prognoznog modela za Unu-Sanu, Vrbas, Bosnu, Drinu kao i platforme prognoznih modela za kompletan sliv rijeke Save. Imajući u vidu sve navedeno u narednih danima prognozira se blago povećanje vodostaja na vodotocima na cijelom vodnom području rijeke Save u FBiH (sliv Une i Sane, sliv Vrbasa, sliv Bosne, sliv Drine i neposredni sliv rijeke Save), posebno na području sliva rijeka Usore, Spreče, Oskove, Krivaje i Prače. Prognozirana povećanja vodostaja mogu izazvati eventualna lokalna izljevanja na bujičnim vodotocima na pritokama u slivovima rijeka Une, Vrbasa, Bosne, Drine i neposrednom slivu rijeke Save, a posebnu pažnju treba obratiti na bujične vodotoke na slivu Usore, Spreče, Oskove, Krivaje i Prače. Sve aktivnosti na praćenju i obavještavanju o trenutnom hidrološko-hidrauličkom stanju se provode u skladu sa Federalnim operativnim planom odbrane od poplava. Po dostizanju vrijednosti mjerodavnog nivoa vodostaja pri kojem počinje obavještavanje o poplavama Agencija će provesti sve mjere predviđene FOP-om. Više informacija o stanju vodostaja na vodnom području rijeke Save u FBiH: www.voda.ba/vodostaji AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE SARAJEVO Stranica 2/2 Hamdije Ćemerlića 39a Tel: +387 33 726 400 Faks: +387 33 726 423 Web: www.voda.ba Email: info@voda.ba Treba imati u vidu da su ovo orjentacione prognoze na osnovu projiciranih podataka padavina, što uz činjenicu da su vodostaji na svim vodotocima izrazito niski i da je količina vlage u tlu minimalna, može imati uticaj i na dostignute vrijednosti vodostaja. Zbog svega navedenog, kao i promjenljivih vremenskih uslova koji se očekuju u narednom periodu, AVP Sava nastavlja sa redovnim i pažljivim praćenjem vodostaja i stanja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u FBiH. Sugerišemo povećan oprez nadležnim institucijama da prate situaciju na terenu i postupaju u skladu sa svojim ovlaštenjima.
 
Odjeljenje za Informacioni sistem voda Dežurni centar