Objavljeno: 4.8.2021.

JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POTICAJ U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU

Na osnovu Budžeta općine Vitez za 2021. godinu, i Programa utroška sredstava u Budžetu općine Vitez transfer “Poticaji poljoprivredi” u 2021. godini usvojenog na sjednici Općinskog vijeća Vitez održanoj dana 28.07.2021.godine Općinski načelnik, objavljuje:
 

JAVNI POZIV
 ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POTICAJ U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ ZA 2021.  GODINU
 
I.  PREDMET JAVNOG POZIVA
 
Predmet Javnog poziva je ostvarivanje prava na novčane poticaje prema Programu utroška sredstava u Budžetu općine Vitez transfer “Poticaji poljoprivredi” u 2021. godini usvojenom na sjednici Općinskog vijeća Vitez održanoj dana 28.07.2021.godine i to za:
 
Lot 1. Poticaj za uzgoj rasplodnih krmača ili nazimica                            7.000,00  KM
Lot 2. Poticaj za muzne krave, proizvodnja svježeg mlijeka                   12.500,00  KM                                                                                                                                   
Lot 3. Poticaj za junad u tovu                                                                  10.000,00  KM
Lot 4. Poticaj za plasteničku proizvodnju                                            12.500,00  KM        
Lot 5. Poticaj za proizvodnju povrća                                                        10.000,00  KM
 
Lot 6. Poticaj proizvodnji malina                                                                 5.000,00 KM                        
 
II. PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM POZIVU
 
Odobrena finansijska sredstva iz Budžeta raspoređivat će se poljoprivrednicima koji ispune slijedeće uslove:
 
1. Opći kriteriji
 Pravo na ostvarivanje podrški stiču:

  • korisnici koji su ostvarili primarnu poljoprivrednu proizvodnju obavljaju na teritoriji općine Vitez,
  • korisnici koji imaju stalno mjesto prebivališta, odnosno za pravna lica sjedište na području općine Vitez,
  • korisnici koji su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata kao nosioci
 
2. Posebni kriteriji
Pravo na ostvarivanje podrški stiču:
 

  • korisnici koji ispunjavaju posebno propisane kriterije predviđene ovim Javnim pozivom o ostvarivanju novčanih podrški za poljoprivrednu proizvodnju u poljoprivredi u 2021. godini
  • nepotpuni ili netočno popunjeni, neblagovremeni i izvan propisane procedure dostavljeni zahtjevi neće biti uzeti u razmatranje,
 
III. NAMJENA I POTREBNA DOKUMENTACIJA
 
Poticajna sredstva su namjenjena za poljoprivredne proizvođače koji se bave jednom od gore navedenih poljoprivrednih proizvodnji i imaju zasnovanu proizvodnju na području općine Vitez.
 
A.  ANIMALNA PROIZVODNJA
 
Stimulacija za uzgoj rasplodnih krmača ili nazimica
 

  • Novčanu podršku za uzgoj rasplodnih krmača ili nazimica mogu ostvariti poljoprivredni proizvođači koji imaju najmanje 2, a najviše 10 rasplodne krmače ili nazimice koje su pod stalnim veterinarskim nadzorom. Iznos  novčane podrške je  iznosi 100,00 KM po grlu. Konačan iznos podrške po krmači/nazimici bit će utvrđen nakon konstatacije ukupno prijavljenih poljoprivrednih proizvođača koja su predmet podrške. Maksimalan iznos podrške po podnijetom zahtjevu je 1.000,00 KM.
Uz zahtjev za podsticaje podnosilac zahtjeva će dostaviti slijedeću dokumentaciju:
 
a) Potvrda da je upisan u RPG ili RK ;
b) Potvrdu o provedenim obaveznim mjerama (dostavlja se neovjerena kopija);
c) Potvrdu ili izvod iz jedinstvenog registra domaćih životinja kojeg izdaje Federalni
    agromediteranski zavod u skladu sa Pravilnikom o obilježavanju životinja,
d) Potvrda banke o otvorenom računu, ne starija od 60 dana, o aktivnom žiro računu
          korisnika.
 
Predviđena sredstava 7.000,00 KM.
 
Podsticaj proizvođačima svježeg mlijeka
 

  • Pravo na podsticaj imaju proizvođači koji se bave proizvodnjom mlijeka imaju minimalno 2 grla te su u sistemu otkupa mlijeka. Visina poticaja iznosi 150 KM po muznom grlu. Maksimalan iznos poticaja je 1.500,00 KM po prijavi. Konačan iznos podrške po muznom grlu bit će utvrđen  nakon konstatacije ukupno prijavljenih poljoprivrednih proizvođača.
Uz zahtjev za podsticaje podnosilac zahtjeva će dostaviti slijedeću dokumentaciju:
 
     a) Potvrdu da je kandidat registrovan u bazi  RPG I RK
     b) Pasoš goveda na ime klijenta (dostavlja se neovjerena kopija, a original mora imati
        na farmi);
    c) Ugovor sa registrovanim otkupljivačem, odnosno prerađivačem kojem isporučuje
        mlijeko (dostavlja se neovjerena kopija);
    d) Potvrdu o provedenim obaveznim mjerama (dostavlja se neovjerena kopija
    e) Potvrda banke o otvorenom računu, ne starija od 60 dana, o aktivnom žiro računu
        korisnika.
 
Predviđena sredstva 12.500,00 KM.
 
Poticaj za proizvodnju goveđeg mesa – Junad u tovu
 

  • Novčanu podršku za junad u tovu mogu ostvariti poljoprivredni proizvođači koji posjeduju najmanje 3 muška grla obilježena ušnom markicom, da grla na dan podnošenja zahtjeva nisu starija od 10 mjeseci, da grla provedu u tovu  minimalno pet mjeseci, Visina podsticaja je 200,00 KM za tri grla, i za svako sljedeće grlo u tovu 100,00 KM. Maksimalan iznos podrške po prijavi je 1.500,00 KM.Konačan iznos podrške po grlu bit će utvrđen  nakon konstatacije ukupno prijavljenih poljoprivrednih proizvođača koja su predmet podrške.
     Uz zahtjev za podsticaje podnosilac zahtjeva će dostaviti slijedeću dokumentaciju:
 
      a) Potvrdu da je upisan u RPG ili RK
      b) Ovjerenu izjavu sa tačnim brojem grla u tovu i brojem ušne markice za svako grlo,
      c) Kopiju pasoša za svako grlo,
      d) Potvrda banke o otvorenom računu, ne starija od 60 dana, o aktivnom žiro računu
          korisnika.  
 
 Predviđena sredstva 10.000,00 KM.
 
 B.  BILJNA PROIZVODNJA
 
Podrška za plasteničku proizvodnju
 
Novčanu podršku za nabavku plastenika u iznosu do 50 % mogu ostvariti kandidati koji imaju namjeru kupiti nov plastenik. Uložena sredstva će biti priznata i refundirana poljoprivrednim proizvođačima  u iznosu do 50 % od investicije. Minimalma površima plastenika koji će biti razmatrani su 100 m2. Poljoprivrednici moraju da bi ostvarili pravo na novčanu podršku kupiti, postaviti plastenik. Dokaz o kupovini i investiciji je fiskalni račun i faktura na ime kupca. Komisija na terenu će zapisnički konstatovati ostale zakonom predviđene mjere. Maksimalan iznos podrške po prijavi je 1.500,00 KM. Uz zahtjev za podsticaje podnosilac zahtjeva će dostaviti slijedeću dokumentaciju:
 
     a) Potvrdu o upisu u RPG ili RK , 
     b) Račun o nabavci plastenika,
     c) Posjedovni list ili ugovor o zakupu zemljišta,
     d) Potvrda banke o otvorenom računu, ne starija od 60 dana, o aktivnom žiro računu
         korisnika.
 
 Predviđena sredstva 12.500,00 KM.
 
Podrška za proizvodnju povrća
 
Novčanu podršku da bi ostavrio poljoprivredni proizvođač mora ispuniti sljedeće kriterije, da ima zasnovanu proizvodnju povrća na površini od minimalno 0,3 ha jedne vrste povrća,  dokaz o vlasništvu zemljišta. Visina podsticaja iznosi 150,00 KM po dunumu. Maksimalan iznos poticaja po prijavi kandidata iznosi 1.500,00 KM.  Uz zahtjev za podsticaje podnosilac zahtjeva će dostaviti slijedeću dokumentaciju:
 
     a) Potvrdu o upisu u RPG ili RK;
    b) Posjedovni list ili ugovor o korištenju zeljišta; ,
    c) Potvrda banke o otvorenom računu, ne starija od 60 dana, o aktivnom žiro o
        računu,
 
Predviđena sredstva 10.000,00 KM.
 
Podrška za proizvodnju malina
 
Novčanu podršku da bi ostavrio poljoprivredni proizvođač mora ispuniti sljedeće kriterije, da proizvede minimalno 1.000 kg maline i da ima ugovor sa otkuljivačem malina. Visina poticaja iznosi 0,1 KM po kilogramu. Maksimalan iznos podrške je 500 KM. Uz zahtjev za podsticaje podnosilac zahtjeva će dostaviti slijedeću dokumentaciju:
 
     a) Potvrda da je kandidat registrovan u bazi  RPG I RK – potvrda (za sve proizvodnje).
 b)  Dokaz o predatoj količini, minimalno 1000 kg plodova ( pravna lica   dostavljaju
  fakturu sa fiskalnim računom a fizička otkupni blok otkupljivača na ime proizvođača),
 c) Ugovor sa otkupljivačem/prerađivčem,
       d) Potvrda banke o otvorenom računu, ne starija od 60 dana, o aktivnom žiro račun
 
Predviđena sredstva 5.000,00 KM.
 
III. PRAVO UČEŠĆA
 
Pravo učešća na Javnom pozivu imaju poljoprivredni proizvođači koji imaju poljoprivrednu proizvodnju na području općine Vitez i upisani su u Registar poljoprivrednih proizvođača i Registar klijenata i ispunjavaju uslove iz Javnog poziva i to za:
Lot 1. Uzgoj rasplodnih krmača ili nazimica                         
Lot 2. Muzne krave, proizvodnja svježeg mlijeka                                                                                                                                                    
Lot 3. Junad u tovu                                                                 
Lot 4. Plasteničku proizvodnju, nabavka plastenika                      
Lot 5. Proizvodnju povrća
Lot 6. Proizvodnja malina                                                 
 
IV. PROVOĐENJE POSTUPKA PO JAVNOM POZIVU
 
Postupak po Javnom pozivu provest će Komisija koju će imenovati Općinski načelnik. Komisija će izvršiti provjeru priložene dokumentacije i sačiniti zapisnik o prispjelim prijava, obići na terenu sve prijavljene kandidata koji ispunjavaju propisane uslove, sačiniti zapisnik na osnovu kojeg će se odobriti ili odbiti aplikant za novčana sredstva. Netačne i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.
 
V. NAČIN I ROK PODNOŠENJA PRIJAVA
 
Rok za podnošenje prijave počinje teći od dana objave Javnog poziva na WEB stranici općine Vitez i traje 21 dan od objave na WEB stranici općine Vitez. Rok za podnošenje prijava za LOT 6. Proizvodnja malina je 15.10.2021. godine.
 
Zapečaćene prijave s odgovarajučim prilozima šalju se preporučenom poštom ili lično dostavljaju se na adresu:
Općina Vitez, Stjepana Radića br.1, 72 250 Vitez
Sa naznakom ne otvarati: „NE OTVARATI - po Javnom pozivu“-„ za ostvarivanje prava na poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji na području općine Vitez za 2021.  godinu. Nepotpuna, neuredna, netačna i neblagovremena dokumentacija  neće se uzimati u razmatranje. Čitko popunjenu i potpisanu prijavu (obrazac) na Javni poziv možete preuzeti na protokolu općine i
OVDJE. Prijava može ići samo za jedan od lotova.
 
VII. OSTALO
 
U postupku javnog poziva općina Vitez ne snosi nikakve troškove  učesnicima poziva, te zadržava pravo da prijavu prihvati u cjelosti, djelimično ili je u potpunosti odbije, poništi  javni poziv ili odbaci sve prijave prije donošenja konačne odluke u odabiru  korisika.
 
Visina poticaja može biti i manja i veća, zavisno od broja prispjelih prijava i sredstva mogu biti prebačena sa lota na lot shodno broju pristiglih zahtjeva.
 
Ukoliko u pojedinom lotu ne budu utrošena sredstva ista će biti prebačena na neki od lotova sa više potreba. Kandidati se mogu prijaviti samo na jedan lot.
 
Maksimalan iznos sredstava po jednom kandidatu je 1.500,00 KM.
                                                                            
                                                                                   OPĆINSKI NAČELNIK
                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                         Boris Marjanović