Objavljeno: 23.8.2021.

IZMJENA I PRODUŽENJE TRAJANJA JAVNOG POZIVA ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021.GODINU

Na osnovu Budžeta općine Vitez za 2021. godinu, Programa utroška sredstava za podršku privredi na području općine Vitez usvojenog na sjednici Općinskog vijeća Vitez održanoj dana 28.07.2021.godine Općinski načelnik, objavljuje:
 

IZMJENA I PRODUŽENJE TRAJANJA  JAVNOG POZIVA ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021.GODINU
 
I.  PREDMET JAVNOG POZIVA
 
Predmet Javnog poziva je ostvarivanje prava na novčane poticaje prema Programa utroška sredstava za podršku privredi na području općine Vitez usvojenom na sjednici Općinskog vijeća Vitez održanoj dana 28.07.2021.godine i to za:
 
         - LOT 1. Sufinansiranje troškova nabavke novih mašina i opreme u cilju opstanka i
                      proširenja djelatnosti i povećanja broja zaposlenih i koja su trenutno uska
                      grla u proizvodnji odnosno obavljanju djelatnosti
         - LOT 2. Podrška zapošljavanju novih radnika u proizvodnim djelatnostima;
         - LOT 3. Podrška  novoosnovanim  pravnim subjektima koji nisu ostvarili podršku
                      po drugim osnovama
 
II. PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM POZIVU
 
Pravo na apliciranje za ostvarivanje prava na direktne novčane poticaju imaju kandidati koji ispunjavaju slijedeće kriterije:
 
OPĆI KRITERIJI
 
- da  ima registriranu djelatnost na području općine Vitez;
- klijent obavlja proizvodnu djelatnost na području općine Vitez;
- klijent ima registrovanu osnovnu djelatnost kod nadležnog organa općine Vitez ili u
  nadležnom Sudu nakon 01.01.2020. godine;
- klijent ima aktivnu registraciju djelatnosti i nema neizmirenih poreskih obaveza.
 
POSEBNI KRITERIJI
 
- da je klijent kupio nove mašine za potrebe obavljanja djelatnosti u 2021. godini;
- da je primio nove radnike u 2021. godini koji su se prije zapošljavanja vodili na
   evidenciji Zavoda za zapošljavanje
- klijent obavlja proizvodnu djelatnost na području općine Vitez
- klijent ima registrovanu osnovnu djelatnost kod nadležnog organa općine Vitez ili
  u   nadležnom Sudu nakon 01.01.2020. godine.
 
 
III.  POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANE
        POTICAJE
 
Poticajna sredstva su namjenjena za registrirana preduzeća ili samostalne djelatnosti registrovane kao osnovna djelatnost kod nadležnog organa općine Vitez ili u nadležnom Sudu  i imaju sjedište na području općine Vitez i koji dostave slijedeću dokumentaciju:
 
3.1. Sufinansiranje troškova nabavke novih mašina i opreme
 
         - Rješenje o registraciji;
         - Račun o kupovini novih mašina ne stariji od godinu dana;
         - Potvrda o neizmirenim obavezama od Porezne uprave;
         - Izjava da nije ostvario podršku za kupovinu novih mašina i alata.
         - Maksimalan iznos podrške po prijavi je 2.000,00 KM
 
3.2. Podrške zapošljavanju novih radnika u proizvodnim djelatnostima
 
         - Rješenje o registraciji;
         - Dokaz o prijavljivanu novih radnika u 2021 godini;
         - Potvrda o neizmirenim obavezama od Porezne uprave;
         - Dokaz da je novozaposleni radnik prije zapošljavanja bio na evidenciji zavoda
            za zapošljavanja
         - Izjava da nije primio novčanu podršku za prijem novih radnika u proizvodnim
            djelatnostima.
         - Iznos podrške po jednim novom radniku je 600,00 KM, maksimalan iznos po
             prijavi je 1.800,00 KM
 
3.3. Podrška novoosnovanim pravnim subjektima koji nisu ostvarili podršku po
      drugim osnovama
 
         - Rješenje o registraciji;
         - Potvrda o neizmirenim obavezama od Porezne uprave;
         - Izjava da nije primao podršku za novoosnovana pravna lica
         - Maksimalan iznos podrške po prijavi je 1.000,00 KM
        
 
IV. PRAVO UČEŠĆA
 
Pravo učešća na Javnom pozivu imaju klijenti koji imaju registrirana preduzeća ili samostalne djelatnosti registrovanu osnovnu djelatnost kod nadležnog organa općine Vitez ili u nadležnom Sudu  i imaju sjedište na području općine Vitez i  ispunjavaju uslove iz Javnog poziva i  to:

  • Lot 1. Subvencioniranje nabavke novih mašina koje služe za potrebe obavljanja
         djelatnosti                        
  • Lot 2. Poticaj za novoprijavljene radnike koji su primljeni u 2021. godini i prije
         zapošljavanja su se nalazili na evidenciji Zavoda za zapošljavanje                                                                                                                                                   
  • Lot 3. Poticaj za novoosnovane preduzeća i samostalne djelatnosti koji su osnovani
                  u periodu od 01.01.2020. godine  
 
V. IZNOS NOVČANIH POTICAJA                                                           
                                                

R.b. model podrške Iznos podrške po prijavi ukupan iznos podrške u KM
1 Sufinansiranje troškova nabavke novih mašina i opreme u cilju opstanka i proširenja djelatnosti i povećanja broja zaposlenih i koja su trenutno uska grla u proizvodnji odnosno obavljanju djelatnosti 2.000,00 25.000,00
2 Podrška zapošljavanju novih radnika u proizvodnim djelatnostima 1.800,00 20.000,00
3 Podrška  novoosnovanim  pravnim subjektima koji nisu ostvarili podršku po drugim osnovama 1.000,00 10.000,00
  UKUPNO   55.000,00
 
VI. PROVOĐENJE POSTUPKA PO JAVNOM POZIVU
Postupak po Javnom pozivu provest će Komisija koju će imenovati Općinski načelnik. Komisija će izvršiti provjeru priložene dokumentacije i sačiniti zapisnik o otvaranju prijava, obići na terenu sve prijavljene kandidata koji ispunjavaju propisane uslove, sačiniti zapisnik na osnovu kojeg će se utvrditi lista uspješnih kandidata koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva. Netačne i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.
 
VII. NAČIN I ROK PODNOŠENJA PRIJAVA
 
Rok za podnošenje prijave počinje teči od dana objave Javnog poziva na WEB stranici općine Vitez i traje do 27.08.2021. godine .
 
Zapečaćene prijave s odgovarajučim prilozima šalju se preporučenom poštom ili lično dostavljaju  na adresu:
Općina Vitez, Stjepana Radića br.1, 72 250 Vitez
Sa naznakom ne otvarati : „ NE OTVARATI - po Javnom pozivu“-„ Podrška privredi na području općine Vitez za 2021. godinu” Rok za podnošenje zahtjeva  je do 23.08.2021.godine. Nepotpuna, neuredna, netačna i neblagovremena dokumentacija  neće se uzimati u razmatranje. Čitko popunjenu i potpisanu prijavu (obrazac) na Javni poziv možete preuzeti na protokolu općine i na web stranici. Prijava može ići samo za jedan od lotova.
 
VIII. OSTALO
U postupku javnog poziva općina Vitez ne snosi nikakve troškove  učesnicima poziva, te zadržava pravo da prijavu prihvati u cjelosti, djelimično ili je u potpunosti odbije, poništi  javni poziv ili odbaci sve prijave prije donošenja konačne odluke u odabiru  korisika. Visina poticaja može biti i manja i veća, zavisno od broja prispjelih prijava i sredstva mogu biti prebačena sa lota na lot shodno broju pristiglih zahtjeva.
Ukoliko u pojedinom lotu ne budu utrošena sredstva ista će biti prebačena na neki od lotova sa više potreba. Kandidati se mogu prijaviti samo na jedan lot. Maksimalan iznos sredstava po jednom kandidatu je 2.000,00 KM.
                                                                           
                                                                                   OPĆINSKI NAČELNIK