Objavljeno: 11.9.2021.

JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez
Na temelju članka 20a Zakona o radu („sl. novine FBiH“ br. 26716 i 89/18), članka 15. Statuta JKP «Vitkom» d.o.o. Vitez i članka 3.i 6. Pravilnika o radu JKP „VITKOM“ d.o.o. Vitez, članka 3. i 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu („Sl. novine Srednjobosanskog kantona“, br: 7/19), Odluke Uprave poduzeća o raspisivanju Javnog oglasa, broj: 01- 5086 /21. od 10.09.2021 godine raspisuje:


JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos
 
Raspisuje se javni oglas za prijem radnika  za sljedeće radno mjesto:

 1. 1. Referent za naplatu potraživanja i administrativne poslove u službi „Pravni  i opći poslovi“ – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.
 2. 2. Spremačica - kurirka u službi „Pravni  i opći poslovi“ – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.
 3. 3. Vozač specijalnih vozila i rukovaoc građevinskom mehanizacijom u Radnoj jedinici prikupljanja, selekcije i odvoza otpada – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.
 4. 4- Radniki na održavanju zelenih površina u Radnoj jedinici održavanje grada i drugih objekata – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.
 5. 5. Pomoćni radnik uz specijalna vozila u Radnoj jedinici prikupljanja, selekcije i odvoza otpada – 1 izvršitelj na određeno vrijeme – 12 mjeseci.
 
Opis poslova radnog mjesta:
 

 1. 1. Referent za naplatu potraživanja i administrativne poslove u službi „Pravni  i opći poslovi“ – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.
 • - sastavlja tipske (po utvrđenim obrascima) ugovore iz poslovnih odnosa ovog poduzeća;
 • - prati i radi na naplati potraživanja poduzeća od korisnika usluga;
 • - radovito na mjesečno nivou  upućuje pozive za plaćanje dugovanja i  izrađuje opomene pred tužbu  (prema utvrđenim obrascima) korisnicima koji  ne vrše plaćanje obveza po dospjeću računa;
 • - ažurno i redovito izrađuje programske prijedloge za izvršenje i tužbe prema korisnicima koji redovito ne vrše plaćanje računa, vodeći računa o rokovima zastare;
 • - vrši provjeru imovine izvršenika i vodi računa da navede adekvatno sredstvo izvršenja u prijedlogu za izvršenje;
 •  - po uputama voditelja službe vrši izradu podnesaka prema sudu i drugim institucijama(žalbe, prigovore, odgovore, izjašnjenja, zahtjeve i dr.) za sudove i druge organe, te iste dostavlja nadležnim sudovima i drugim nadležnim organima na postupak i razmatranje;
 • - vodi račun o predmetima (prijedlozima za izvršenje i tužbama) koji su u postupku rješavanja, te posebno  adekvatno vodi arhivu završenih sudskih postupaka;
 • - izrađuje sporazume o plaćanju duga u ratama tipske (po utvrđenim obrascima), prati njihovu realizaciju i poziva korisnike da izvrše plaćanje zaostale rate;
 • - po uputama voditelja službe i ovlaštenju direktora zastupa poduzeće pred sudovima u predmetima naplate potraživanja za pružene komunalne usluge;
 • - obavlja administrativno-pravne poslove za zasnivanje i prestanak rada i radnog odnosa radnika, kao i druge poslove u svezi zasnivanja i prestanka  radnog odnosa radnika;
 • - izrađuje pojedinačne akte po uputama voditelja službe (odluke, rješenja, zaključke i dr.);
 • - predlaže primjenu propisa i unapređenje postojećeg korisničkog programa  i eventualno uvođenje novih programskih rješenja;
 • - iz djelokruga poslova koje obavlja surađuje sa nadležnim ustanovama i organima;
 • - podnosi izvješća o radu na tjednom, mjesečnom,  tromjesečnom, šestomjesečnom i godišnjem nivou voditelju službe;
 • - postupa u skladu sa Etičkim kodeksom, Pravilnikom o radu, Pravilnikom o zaštiti na radu i drugim općim aktima poduzeća;
 • - poznavanje i primjena propisa koji se odnose na radno mjesto radnika.
Za svoj rad odgovoran je voditelju  službe.
 

 1. 2. Spremačica - kurirka u službi „Pravni  i opći poslovi“ – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.
 
 • - obavlja poslove na čuvanju,  čišćenju i održavanju sportskih objekata i prostorija, koji se odnose na čišćenje i održavanje parketa i tribina sportske dvorane, svlačionica, toaleta, hodnika, prostora bifea i ostalih prostorija,
 • - obavlja poslove šišanja trave, orezivanja ukrasnog grmlja, branje otpada i sl.,
 • - vrši trebovanje potrebnog sanitarnog materijala i zadužuje isti,
 • - prema potrebi i rasporedu vrši uključivanje i isključivanje instalacijskih uređaja u sportskim objektima prema rasporedu korištenja i vremenskim uvjetima, te vrši kontrolu instalacija i uređaja i prijavljuje neposredno nadređenom uočene kvarove i nedostake,
 • - prema potrebi i rasporedu vrši otključavanje i zaključavanje sportskih objekata i prostorija prema rasporedu korištenja istih, te kontrolira stanje prije i nakon korištenja sportskih objekata i prostorija od strane korisnika,
 • - čišćenje i održavanje svih radnih i pomoćnih prostorija u upravnoj zgradi, kafeteriji, ulaznog prostora zgrade,  kao i prostor drugih pomoćnih objekata kojima upravlja poduzeće  ili ima ugovorene poslovne odnose održavanja;
 • - vrši pripremu toplih napitaka za direktora i goste poduzeća;
 • - pranje i spremanje posuđa u kafeteriji i kuhinji, po potrebi pomoć u kuhinji u obavljanju poslova pripreme hrane;
 • - vrši čišćenje i održavanje poslovnih prostorija i zajedničkog prostora stambenih objekata;
 • - sačinjava trebovanje potrebnih sredstava za održavanje čistoće;
 • - otprema i dostavlja  poštu poduzeća;
 • - vodi dnevnu, tjednu i mjesečnu evidenciju o izvršenim radovima i izvještaj dostavlja voditelju službe;
 • - postupa u skladu sa Etičkim kodeksom, Pravilnikom o radu, Pravilnikom o zaštiti na radu i drugim općim aktima poduzeća.
Za svoj rad odgovoran je voditelju službe.
 1. 3. Vozač specijalnih vozila i rukovaoc građevinskom mehanizacijom u Radnoj jedinici prikupljanja, selekcije i odvoza otpada – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.
 • - vrši poslove rukovanja i upravljanja motornim vozilom, prilikom čega je obvezan pridržavati  se važečih propisa koji reguliraju sigurnost prijevoza u unutarnjem cestovnom prometu;
 • - rukuje radnom mašinom koja se povremeno kreće javnim putevima, pri promjeni mjesta rada (gradilišta), koja podliježu registraciji i za koju nije potrebna pratnja (auto bageri; univerzalni traktori – rovokopači, grejderi, autodizalice, viljuškari, utovarivači i sl.);
 • - rukuje sredstvima građevinske mehanizacije koja su stacionirana na gradilištu i čije premještanje s jednog na drugo gradilište izvodi motornim i priključnim vozilima (traktori gusjeničari, bageri gusjeničari, kompresori, motorni valjci, finišeri i sl.);
 • - obavlja poslove na pojedinim sredstvima mehanizacije u skladu sa namjenom i tehničkim karakteristikama pojedine radne mašine, a prema uputama proizvođača;
 • - radi poslove prema nalogu rukovodioca gradilišta;
 • - obavlja poslove iskopa zemljišta II, III, IV, V kategorije;
 • - obavlja poslove planiranja terena prema uputama voditelja gradilišta;
 • - vrši poslove utovara raznog materijala u vozilo;
 • - radi poslove dnevnog i tjednog održavanja sredstava mehanizacije kojom upravlja;
 • - radi u zimskoj službi;
 • - prije početka korištenja vozila dužan je izvršiti dnevni vizuelni pregled vozila i konstatirati njegovu ispravnost i istu upisuje u bilježnicu vozila
 • - prije početka obavljanja poslova obvezan je uzeti putni i radni nalog, pravilno popuniti i vratiti isti poslje završenog radnog vremena odnosno posla;
 • - uredno i točno voditi  putnu i radnu dokumentaciju;
 • - osobno zadužuje motorno vozilo, kao sredstvo rada i svu prateću opremu;
 • - obavlja poslove prijevoza otpadaka putem otvorenih i zatvorenih kontejnera na pretovarnu stanicu i deponiju;
 • - daje stručne upute za rad pratiocima – pomoćnim radnicima  koji su raspoređeni na rad na vozilu kojim upravlja;
 • - odgovoran je za blagovremeno i efikasno obavljanje poslova predviđenih po dnevnoj dinamici;
 • - obvezan je o svim nastalim problemima na terenu i o kvarovima na vozilu odmah obavijestiti voditelja;
 • - vodi računa o redoslijedu odvoza i pražnjenja kontejnera;
 • - vodi računa o  povremenoj dezinfekciji kontenera i  vozila;
 • - radi poslove preventivnog-dnevnog održavanja vozila, otklanja manje kvarove na vozilu;
 • - u bilježnici koja se nalazi u vozilu vodi pisanu evidenciju o tehničkoj ispravnosti vozila, svakodnevnim  obveznim  upisivanjem zapažanja  tehničkog stanja vozila, uoćenoj  neispravnosti na vozilu i  nastalom kvaru;
 • - brine o tehničkoj ispravnosti vozila kojim upravlja i o redovnoj ovjeri tehničke ispravnosti u ovlaštenoj servisnoj radionici za tehnički pregled  motornih i priključnih vozila;
 • - obvezan je blagovremeno obavještavati neposrednog voditelja o periodičnim, godišnjim i vanrednim potrebama servisiranja motornog vozila;
 • - u vrijeme popravke i zadržavanja vozila u radionici, prisustvuje popravci;
 • - odgovoran je za kontrolu ulja u motoru i ostalim sklopovima;
 • - odgovoran je za namjenski i racionalan utrošak goriva i maziva, te pravda preuzeto pogonsko gorivo i mazivo putem radnih  naloga;
 • - nakon što ustanovi prekomjernu potrošnju pogonskog goriva, obavještava rukovoditelja,  koji je dužan poduzeti odgovarajuće mjere radi dovođenja potrošnje u granice postojećeg normativa potrošnje za tu vrstu i tip vozila;
 • - jednom tjedno, a po potrebi i češće vrši kompletno pranje motornog vozila, što evidentira u bilježnicu vozila;
 • - obvezan je pridržavati se mjera zaštite na radu uz korištenje osobnih zaštitnih sredstava;
 • - po obavljenom poslu obvezan je parkirati vozilo na unaprijed određeno mjesto;
 • - stara se o pravilnom utovaru, sigurnom i propisanom transportu tereta;                                                                                                   
 • - u slučaju prometne nezgode u kojoj je učesnik dužan je da pozove voditelja radne jedinice;                                                                                                                                                                           
 • - obavlja prijevoz robe za potrebe poduzeća, kao i drugih pravnih i fizičkih osoba uz prateću dokumentaciju, koju po završetku pojedinog prijevoza predaje voditelju radne jedinice;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 • - u vrijeme odsustva drugog vozača upravlja drugim motornim vozilom istih ili sličnih tehničkih  karakteristika, a po nalogu voditelja;
 • - obavlja prijevoz pitke vode za pravna i fizička lica autocistrenom za vodu;
 • - obavlja pražnjenje i transport fekalija i fekalnih voda autocisternom za fekalije;
 • - radi na poslovima pranja javnih prometnih površina autocisternom za vodu;
 • - radi na čišćenju i proštopavanju slivnika i šahtova na kanalizacionoj mreži autocisternom za fekalije;
 • - nakon upotrebe obavezan je obaviti pranje i dezinfekciju vozila;
 • - ne može predati svoje ili preuzeti drugo vozilo bez evidentiranja o primopredaji vozila u bilježnici vozila;
 • - pri radu pridržava se mjera zaštite na radu, uz uporabu osobnih zaštitnih sredstava;
 • - postupa u skladu sa Etičkim kodeksom, Pravilnikom o radu, Pravilnikom o zaštiti na radu i drugim općim aktima poduzeća.
Za svoj rad odgovoran je voditelju radne jedinice.
 
04.04. Radnik na održavanju zelenih površina u Radnoj jedinici održavanje grada i drugih objekata – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.

 • - obavlja poslove čišćenja zelenih površina od otpalog lišća, suhih grana i drugih  otpadaka;
 • - obavlja poslove čišćenja ulica, nogostupa, trgova, platoa, parkirališta, pješačkih staza u dijelu grada koji mu odredi voditelj radne jedinice;
 • - radi poslove održavanja odvodnih kanala, slivnika i rešetki za prihvat i odvođenje oborinskih voda;
 • - čišćenje otpadaka sa trotoara i sa asfaltnih površina;
 • - prazni korpe za otpatke i vraća ih na isto mjesto;
 • - u zimskom periodu radi na čišćenju snijega sa nogostupa, trgova, prolaza i prilaza površina i vrši posipanje abrazivnog materijala radi sprečavanja nastanka poledice i klizavosti;
 • - okopava i oblikuje ukrasne grmove, sadnice i sezonsko cvijeće i po potrebi isto zalijeva;
 • - otklanja polomljenog i dotrajalog drveća koje svojom visinom i krošnjom  ugrožava zgrade i druge objekte, te ometa  kretanje pješaka i vozila;
 • - priprema zemljište sa gnojidbom za sadnju novih sadnica, sezonskog cvijeća i trave;
 • - rasađuje ukrasne grmove, sezonsko cvijeće i druge sadnice;
 • - radi na košenju trave i korova sa zelenih površina, te iste nakon sušenja odlaže;
 • - radi poslove dekoracije pred praznične dane i druge svečane i kulturne događaje u gradu;
 • - održavanje i popravak parkovskih klupa, korpi i sprava na dječijim igralištima;
 • - obavljanje poslova održavanja prostora gradskog groblja;
 • - obavlja poslove pružanja pogrebnih usluga na gradskom groblju;
 • - dužan je pridržavati se mjera zaštite na radu i koristiti sredstva zaštite;
 • - postupa u skladu sa Etičkim kodeksom, Pravilnikom o radu, Pravilnikom o zaštiti na radu i drugim općim aktima poduzeća.
      Za svoj rad odgovoran je voditelju radne jedinice.
 

 1. 5. Pomoćni radnik uz specijalna vozila u Radnoj jedinici prikupljanja, selekcije i odvoza otpada – 1 izvršitelj na određeno vrijeme – 12 mjeseci.
 • - obavlja manje složene poslove uz vozila za prijevoz otpadaka;
 • - prinosi kante i druge namjenske posude do vozila i prazni ih u vozilo za prijevoz otpadaka;
 • - vrši utovar i istovar otpada i dužan je voditi računa da se otpad  ne rasipa van za to određenih posuda, te pokupiti rasuti otpad;
 • - veže kontejnere lancima ili čelićnim užadima radi njihovog utovara na specijalno vozilo za prijevoz otpadaka kontejnerima;
 •  - ukoliko uoči bilo koji drugi materijal osim komunalnih otpadaka, prilikom pražnjenja posuda i utovara u vozilo dužan je provjeriti vrstu i sadržaj zajedno sa vozačem i o tome odmah obavijestiti voditelja radne jedinice;
 • - obavlja poslove pranja i dezinfekcije  vozila i kontejnera;
 • - u vrijeme snježnih padavina, dužan je očistiti snijeg do kontejnera i drugih posuda za otpatke, radi nesmetanog prilaza vozila za utovar i prijevoz otpadaka na pretovarnu stanicu i  deponiju;
 • - nakon pražnjenja kontejnera i drugih posuda za skupljanje otpadaka dužan je vratiti ih na isto mjesto;
 • - obavlja manje složene poslove uz vozila za prijevoz tečnih tereta, po stručnim uputama vozača;
 • - obavlja poslove pranja i dezinfekcije autocisterne nakon upotrebe;
 • - dužan je pridržavati se naputaka voditelja radne jedinice  i vozača vozila koje opslužuje, kao i mjera zaštite od požara;
 • - sredstva zaštite na radu dužan je koristiti i čuvati do isteka roka njihovog trajanja;
 • - pri radu pridržava se mjera zaštite na radu, uz uporabu osobnih zaštitnih sredstava;
 • - postupa u skladu sa Etičkim kodeksom, Pravilnikom o radu, Pravilnikom o zaštiti na radu i drugim općim aktima poduzeća.
Za svoj rad odgovoran je voditelju  radne jedinice.
 
OPĆI I POSEBNI UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA
Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete:
 -  da je državljanin BiH,
 -  da ima navršenih 18 godina,
 - da je fizički i psihički sposoban za obavljanje radnog mjesta na koje se prijavio kod poslodavca.
Pored općih uvjeta propisanih zakonom kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete, i to:
Za poziciju radnog mjesta:

 1. VŠ –VI stupanj stručne spreme ili VSS – I ciklusa visokog obrazovanja sa ostvareni 180 ESCTS bodova, pravnog ili ekonomskog smjera, 1 godina radnog iskustva, poznavanje rada na računaru, vozačka dozvola B kategorije.
 1.  NK – II stupanj stručne spreme, osnovno obrazovanje, sa ili bez radnog iskustva.
 1. KV – III stupanj stručne spreme-vozač motornog vozila,vozačka dozvola C kategorije, položen stručni ispit za rukovaoca građevinskom mehanizacijom, najmanje jedna godina radnog iskustva u struci, zdravstvena sposobnost za obavljanje  poslova s otežanim uvjetima rada.
 2. NK – II stupanj stručne spreme, osnovno obrazovanje, sa ili bez radnog iskustva, zdravstvena sposobnost za obavljanje  poslova s otežanim uvjetima rada.
 3. NK – II stupanj stručne spreme, osnovno obrazovanje, sa ili bez radnog iskustva, zdravstvena sposobnost za obavljanje  poslova s otežanim uvjetima rada.
Sukladno Zakonu o pravima branitelja i članova njihovih obitelji FBiH, Zakonu o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji FBiH i Zakon o o dopunskim pravima KSB/SBK. Prioritet pri zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima od zakonom mjerodavne institucije (potvrde, uvjerenja i sl.) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se na poseban zakon prema kojem imaju prednost.
Sa izabranim kandidatom koji se prima u radni odnos  potpisat će se ugovor o radu uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca.
Radnik će obavljati poslove radnog mjesta u Vitezu i ostalim mjestima po nalogu Direktora ili neposrednog rukovoditelja, na udaljenosti do 30 km od sjedišta poduzeća. Radno vrijeme svaki radni dan od ponedjeljka do petka, od 7:00 sati do 15:30 sati.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

 Kandidati su uz obvezni dostaviti slijedeću dokumentaciju:
1. Prijavu na natječaj sa naznakom na koje mjesto se kandidat prijavljuje i kratak životopis sa obveznim podatcima (telefon, adresa),
2. Uvjerenje o državljanstvu,
3. Izvod iz matične knjige rođenih,
4. Uvjerenje o prebivalištu iz CIPS-a,
5. Diploma o završenoj školskoj spremi,
6. Potvrda/Uvjerenje kojom kandidat dokazuje da ima prioritet u zapošljavanju (nije obvezno)
7. Dokaz o radnom iskustvu u struci (za pozicije 01. i 03.).
8. Dokaz/Potvrda o poznavanju rada na računaru (za poziciju 01.).
9. Dokaz o posjedovanju vozačke dozvole B kategorija Za poziciju 01.).
10. Dokaz o posjedovanju vozačke dozvole C kategorija (za poziciju 03.).
11. Dokaz o položenom stručnom ispitu za rukovaoca građevinskom mehanizacijom (za poziciju 03.).
 
Svi dokumenti koji se prilažu uz prijavu ne mogu biti stariji od šest mjeseci i dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj  kopiji.
 
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 (osam) dana dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izdato od ovlaštene zdravstvene ustanove za radno mjesto na koje se prijavljuje.
Proces izbora kandidata za radno mjesto pozicija 01. I 03. zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanog pismenog ispita  i usmenog intervjua sa svakim kandidatom, a izbor kandidata  za pozicije 02., 04. I 05. Obavit će se na temelju uredno predate dokumentacije i održanog intervjua.
Javni oglas  ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u jednim dnevnim novinama i web stranici Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna  i web stranici općine Vitez. Rok za podnošenje prijava računa se od dana zadnje objave. Sve informacije u vezi sa raspisanim natječajem se mogu dobiti pozivom na telefon: 030/711-369.
Prijave sa potrebnom dokumenacijom  u zatvorenim kovertama dostavlja se osobno ili preporučeno pošiljkom na adresu: JKP «Vitkom» d.o.o. Vitez, Kralja Tvrtka bb., 72 250 sa naznakom: „NE OTVARATI – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se  uzmati u razmatranje. Poduzeće nije obvezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

 
DIREKTOR

Jasna Babić
Ostale vijesti

17.9.2021.   VIVA FILM FESTIVAL OD 22.09 - 26.09.2021

17.9.2021.   J A V N I P O Z I V za učešće u javnoj raspravi za dodjelu koncesije za izvorište vode za piće “Sedra” u naselju Lupac

16.9.2021.   Promocija druge faze projekta“Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ i novoodabranih partnerskih jedinica lokalne samouprave

14.9.2021.   Obavijest o održavanju prezentacije trase brze ceste kroz PC-96 Vitez

11.9.2021.   JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

6.9.2021.   Čestitka za početak nove školske godine

2.9.2021.   J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

31.8.2021.   Načelnik općine Jakšić iz Republike Hrvatske sa suradnicima posjetio Općinskog načelnika

30.8.2021.   ŠAHOVSKI KLUB VITEZ 2013 POBJEDNIK PRVENSTVA ŠAHOVSKOG SAVEZA HERCEG BOSNE

23.8.2021.   IZMJENA I PRODUŽENJE TRAJANJA JAVNOG POZIVA ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021.GODINU

11.8.2021.   INFORMACIJA o sufinansiranju i implementaciji projekta rekonstrukcije gradske kanalizacione mreže (urbani dio grada)

18.8.2021.   JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU

4.8.2021.   JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POTICAJ U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU

29.7.2021.   Uručene plakete i priznanja Općine Vitez

28.7.2021.   Obavijest o prestanku snabdijevanja pitkom vodom