Objavljeno: 11.9.2021.

JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez
Na temelju članka 20a Zakona o radu („sl. novine FBiH“ br. 26716 i 89/18), članka 15. Statuta JKP «Vitkom» d.o.o. Vitez i članka 3.i 6. Pravilnika o radu JKP „VITKOM“ d.o.o. Vitez, članka 3. i 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu („Sl. novine Srednjobosanskog kantona“, br: 7/19), Odluke Uprave poduzeća o raspisivanju Javnog oglasa, broj: 01- 5086 /21. od 10.09.2021 godine raspisuje:


JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos
 
Raspisuje se javni oglas za prijem radnika  za sljedeće radno mjesto:

 1. 1. Referent za naplatu potraživanja i administrativne poslove u službi „Pravni  i opći poslovi“ – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.
 2. 2. Spremačica - kurirka u službi „Pravni  i opći poslovi“ – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.
 3. 3. Vozač specijalnih vozila i rukovaoc građevinskom mehanizacijom u Radnoj jedinici prikupljanja, selekcije i odvoza otpada – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.
 4. 4- Radniki na održavanju zelenih površina u Radnoj jedinici održavanje grada i drugih objekata – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.
 5. 5. Pomoćni radnik uz specijalna vozila u Radnoj jedinici prikupljanja, selekcije i odvoza otpada – 1 izvršitelj na određeno vrijeme – 12 mjeseci.
 
Opis poslova radnog mjesta:
 

 1. 1. Referent za naplatu potraživanja i administrativne poslove u službi „Pravni  i opći poslovi“ – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.
 • - sastavlja tipske (po utvrđenim obrascima) ugovore iz poslovnih odnosa ovog poduzeća;
 • - prati i radi na naplati potraživanja poduzeća od korisnika usluga;
 • - radovito na mjesečno nivou  upućuje pozive za plaćanje dugovanja i  izrađuje opomene pred tužbu  (prema utvrđenim obrascima) korisnicima koji  ne vrše plaćanje obveza po dospjeću računa;
 • - ažurno i redovito izrađuje programske prijedloge za izvršenje i tužbe prema korisnicima koji redovito ne vrše plaćanje računa, vodeći računa o rokovima zastare;
 • - vrši provjeru imovine izvršenika i vodi računa da navede adekvatno sredstvo izvršenja u prijedlogu za izvršenje;
 •  - po uputama voditelja službe vrši izradu podnesaka prema sudu i drugim institucijama(žalbe, prigovore, odgovore, izjašnjenja, zahtjeve i dr.) za sudove i druge organe, te iste dostavlja nadležnim sudovima i drugim nadležnim organima na postupak i razmatranje;
 • - vodi račun o predmetima (prijedlozima za izvršenje i tužbama) koji su u postupku rješavanja, te posebno  adekvatno vodi arhivu završenih sudskih postupaka;
 • - izrađuje sporazume o plaćanju duga u ratama tipske (po utvrđenim obrascima), prati njihovu realizaciju i poziva korisnike da izvrše plaćanje zaostale rate;
 • - po uputama voditelja službe i ovlaštenju direktora zastupa poduzeće pred sudovima u predmetima naplate potraživanja za pružene komunalne usluge;
 • - obavlja administrativno-pravne poslove za zasnivanje i prestanak rada i radnog odnosa radnika, kao i druge poslove u svezi zasnivanja i prestanka  radnog odnosa radnika;
 • - izrađuje pojedinačne akte po uputama voditelja službe (odluke, rješenja, zaključke i dr.);
 • - predlaže primjenu propisa i unapređenje postojećeg korisničkog programa  i eventualno uvođenje novih programskih rješenja;
 • - iz djelokruga poslova koje obavlja surađuje sa nadležnim ustanovama i organima;
 • - podnosi izvješća o radu na tjednom, mjesečnom,  tromjesečnom, šestomjesečnom i godišnjem nivou voditelju službe;
 • - postupa u skladu sa Etičkim kodeksom, Pravilnikom o radu, Pravilnikom o zaštiti na radu i drugim općim aktima poduzeća;
 • - poznavanje i primjena propisa koji se odnose na radno mjesto radnika.
Za svoj rad odgovoran je voditelju  službe.
 

 1. 2. Spremačica - kurirka u službi „Pravni  i opći poslovi“ – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.
 
 • - obavlja poslove na čuvanju,  čišćenju i održavanju sportskih objekata i prostorija, koji se odnose na čišćenje i održavanje parketa i tribina sportske dvorane, svlačionica, toaleta, hodnika, prostora bifea i ostalih prostorija,
 • - obavlja poslove šišanja trave, orezivanja ukrasnog grmlja, branje otpada i sl.,
 • - vrši trebovanje potrebnog sanitarnog materijala i zadužuje isti,
 • - prema potrebi i rasporedu vrši uključivanje i isključivanje instalacijskih uređaja u sportskim objektima prema rasporedu korištenja i vremenskim uvjetima, te vrši kontrolu instalacija i uređaja i prijavljuje neposredno nadređenom uočene kvarove i nedostake,
 • - prema potrebi i rasporedu vrši otključavanje i zaključavanje sportskih objekata i prostorija prema rasporedu korištenja istih, te kontrolira stanje prije i nakon korištenja sportskih objekata i prostorija od strane korisnika,
 • - čišćenje i održavanje svih radnih i pomoćnih prostorija u upravnoj zgradi, kafeteriji, ulaznog prostora zgrade,  kao i prostor drugih pomoćnih objekata kojima upravlja poduzeće  ili ima ugovorene poslovne odnose održavanja;
 • - vrši pripremu toplih napitaka za direktora i goste poduzeća;
 • - pranje i spremanje posuđa u kafeteriji i kuhinji, po potrebi pomoć u kuhinji u obavljanju poslova pripreme hrane;
 • - vrši čišćenje i održavanje poslovnih prostorija i zajedničkog prostora stambenih objekata;
 • - sačinjava trebovanje potrebnih sredstava za održavanje čistoće;
 • - otprema i dostavlja  poštu poduzeća;
 • - vodi dnevnu, tjednu i mjesečnu evidenciju o izvršenim radovima i izvještaj dostavlja voditelju službe;
 • - postupa u skladu sa Etičkim kodeksom, Pravilnikom o radu, Pravilnikom o zaštiti na radu i drugim općim aktima poduzeća.
Za svoj rad odgovoran je voditelju službe.
 1. 3. Vozač specijalnih vozila i rukovaoc građevinskom mehanizacijom u Radnoj jedinici prikupljanja, selekcije i odvoza otpada – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.
 • - vrši poslove rukovanja i upravljanja motornim vozilom, prilikom čega je obvezan pridržavati  se važečih propisa koji reguliraju sigurnost prijevoza u unutarnjem cestovnom prometu;
 • - rukuje radnom mašinom koja se povremeno kreće javnim putevima, pri promjeni mjesta rada (gradilišta), koja podliježu registraciji i za koju nije potrebna pratnja (auto bageri; univerzalni traktori – rovokopači, grejderi, autodizalice, viljuškari, utovarivači i sl.);
 • - rukuje sredstvima građevinske mehanizacije koja su stacionirana na gradilištu i čije premještanje s jednog na drugo gradilište izvodi motornim i priključnim vozilima (traktori gusjeničari, bageri gusjeničari, kompresori, motorni valjci, finišeri i sl.);
 • - obavlja poslove na pojedinim sredstvima mehanizacije u skladu sa namjenom i tehničkim karakteristikama pojedine radne mašine, a prema uputama proizvođača;
 • - radi poslove prema nalogu rukovodioca gradilišta;
 • - obavlja poslove iskopa zemljišta II, III, IV, V kategorije;
 • - obavlja poslove planiranja terena prema uputama voditelja gradilišta;
 • - vrši poslove utovara raznog materijala u vozilo;
 • - radi poslove dnevnog i tjednog održavanja sredstava mehanizacije kojom upravlja;
 • - radi u zimskoj službi;
 • - prije početka korištenja vozila dužan je izvršiti dnevni vizuelni pregled vozila i konstatirati njegovu ispravnost i istu upisuje u bilježnicu vozila
 • - prije početka obavljanja poslova obvezan je uzeti putni i radni nalog, pravilno popuniti i vratiti isti poslje završenog radnog vremena odnosno posla;
 • - uredno i točno voditi  putnu i radnu dokumentaciju;
 • - osobno zadužuje motorno vozilo, kao sredstvo rada i svu prateću opremu;
 • - obavlja poslove prijevoza otpadaka putem otvorenih i zatvorenih kontejnera na pretovarnu stanicu i deponiju;
 • - daje stručne upute za rad pratiocima – pomoćnim radnicima  koji su raspoređeni na rad na vozilu kojim upravlja;
 • - odgovoran je za blagovremeno i efikasno obavljanje poslova predviđenih po dnevnoj dinamici;
 • - obvezan je o svim nastalim problemima na terenu i o kvarovima na vozilu odmah obavijestiti voditelja;
 • - vodi računa o redoslijedu odvoza i pražnjenja kontejnera;
 • - vodi računa o  povremenoj dezinfekciji kontenera i  vozila;
 • - radi poslove preventivnog-dnevnog održavanja vozila, otklanja manje kvarove na vozilu;
 • - u bilježnici koja se nalazi u vozilu vodi pisanu evidenciju o tehničkoj ispravnosti vozila, svakodnevnim  obveznim  upisivanjem zapažanja  tehničkog stanja vozila, uoćenoj  neispravnosti na vozilu i  nastalom kvaru;
 • - brine o tehničkoj ispravnosti vozila kojim upravlja i o redovnoj ovjeri tehničke ispravnosti u ovlaštenoj servisnoj radionici za tehnički pregled  motornih i priključnih vozila;
 • - obvezan je blagovremeno obavještavati neposrednog voditelja o periodičnim, godišnjim i vanrednim potrebama servisiranja motornog vozila;
 • - u vrijeme popravke i zadržavanja vozila u radionici, prisustvuje popravci;
 • - odgovoran je za kontrolu ulja u motoru i ostalim sklopovima;
 • - odgovoran je za namjenski i racionalan utrošak goriva i maziva, te pravda preuzeto pogonsko gorivo i mazivo putem radnih  naloga;
 • - nakon što ustanovi prekomjernu potrošnju pogonskog goriva, obavještava rukovoditelja,  koji je dužan poduzeti odgovarajuće mjere radi dovođenja potrošnje u granice postojećeg normativa potrošnje za tu vrstu i tip vozila;
 • - jednom tjedno, a po potrebi i češće vrši kompletno pranje motornog vozila, što evidentira u bilježnicu vozila;
 • - obvezan je pridržavati se mjera zaštite na radu uz korištenje osobnih zaštitnih sredstava;
 • - po obavljenom poslu obvezan je parkirati vozilo na unaprijed određeno mjesto;
 • - stara se o pravilnom utovaru, sigurnom i propisanom transportu tereta;                                                                                                   
 • - u slučaju prometne nezgode u kojoj je učesnik dužan je da pozove voditelja radne jedinice;                                                                                                                                                                           
 • - obavlja prijevoz robe za potrebe poduzeća, kao i drugih pravnih i fizičkih osoba uz prateću dokumentaciju, koju po završetku pojedinog prijevoza predaje voditelju radne jedinice;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 • - u vrijeme odsustva drugog vozača upravlja drugim motornim vozilom istih ili sličnih tehničkih  karakteristika, a po nalogu voditelja;
 • - obavlja prijevoz pitke vode za pravna i fizička lica autocistrenom za vodu;
 • - obavlja pražnjenje i transport fekalija i fekalnih voda autocisternom za fekalije;
 • - radi na poslovima pranja javnih prometnih površina autocisternom za vodu;
 • - radi na čišćenju i proštopavanju slivnika i šahtova na kanalizacionoj mreži autocisternom za fekalije;
 • - nakon upotrebe obavezan je obaviti pranje i dezinfekciju vozila;
 • - ne može predati svoje ili preuzeti drugo vozilo bez evidentiranja o primopredaji vozila u bilježnici vozila;
 • - pri radu pridržava se mjera zaštite na radu, uz uporabu osobnih zaštitnih sredstava;
 • - postupa u skladu sa Etičkim kodeksom, Pravilnikom o radu, Pravilnikom o zaštiti na radu i drugim općim aktima poduzeća.
Za svoj rad odgovoran je voditelju radne jedinice.
 
04.04. Radnik na održavanju zelenih površina u Radnoj jedinici održavanje grada i drugih objekata – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.

 • - obavlja poslove čišćenja zelenih površina od otpalog lišća, suhih grana i drugih  otpadaka;
 • - obavlja poslove čišćenja ulica, nogostupa, trgova, platoa, parkirališta, pješačkih staza u dijelu grada koji mu odredi voditelj radne jedinice;
 • - radi poslove održavanja odvodnih kanala, slivnika i rešetki za prihvat i odvođenje oborinskih voda;
 • - čišćenje otpadaka sa trotoara i sa asfaltnih površina;
 • - prazni korpe za otpatke i vraća ih na isto mjesto;
 • - u zimskom periodu radi na čišćenju snijega sa nogostupa, trgova, prolaza i prilaza površina i vrši posipanje abrazivnog materijala radi sprečavanja nastanka poledice i klizavosti;
 • - okopava i oblikuje ukrasne grmove, sadnice i sezonsko cvijeće i po potrebi isto zalijeva;
 • - otklanja polomljenog i dotrajalog drveća koje svojom visinom i krošnjom  ugrožava zgrade i druge objekte, te ometa  kretanje pješaka i vozila;
 • - priprema zemljište sa gnojidbom za sadnju novih sadnica, sezonskog cvijeća i trave;
 • - rasađuje ukrasne grmove, sezonsko cvijeće i druge sadnice;
 • - radi na košenju trave i korova sa zelenih površina, te iste nakon sušenja odlaže;
 • - radi poslove dekoracije pred praznične dane i druge svečane i kulturne događaje u gradu;
 • - održavanje i popravak parkovskih klupa, korpi i sprava na dječijim igralištima;
 • - obavljanje poslova održavanja prostora gradskog groblja;
 • - obavlja poslove pružanja pogrebnih usluga na gradskom groblju;
 • - dužan je pridržavati se mjera zaštite na radu i koristiti sredstva zaštite;
 • - postupa u skladu sa Etičkim kodeksom, Pravilnikom o radu, Pravilnikom o zaštiti na radu i drugim općim aktima poduzeća.
      Za svoj rad odgovoran je voditelju radne jedinice.
 

 1. 5. Pomoćni radnik uz specijalna vozila u Radnoj jedinici prikupljanja, selekcije i odvoza otpada – 1 izvršitelj na određeno vrijeme – 12 mjeseci.
 • - obavlja manje složene poslove uz vozila za prijevoz otpadaka;
 • - prinosi kante i druge namjenske posude do vozila i prazni ih u vozilo za prijevoz otpadaka;
 • - vrši utovar i istovar otpada i dužan je voditi računa da se otpad  ne rasipa van za to određenih posuda, te pokupiti rasuti otpad;
 • - veže kontejnere lancima ili čelićnim užadima radi njihovog utovara na specijalno vozilo za prijevoz otpadaka kontejnerima;
 •  - ukoliko uoči bilo koji drugi materijal osim komunalnih otpadaka, prilikom pražnjenja posuda i utovara u vozilo dužan je provjeriti vrstu i sadržaj zajedno sa vozačem i o tome odmah obavijestiti voditelja radne jedinice;
 • - obavlja poslove pranja i dezinfekcije  vozila i kontejnera;
 • - u vrijeme snježnih padavina, dužan je očistiti snijeg do kontejnera i drugih posuda za otpatke, radi nesmetanog prilaza vozila za utovar i prijevoz otpadaka na pretovarnu stanicu i  deponiju;
 • - nakon pražnjenja kontejnera i drugih posuda za skupljanje otpadaka dužan je vratiti ih na isto mjesto;
 • - obavlja manje složene poslove uz vozila za prijevoz tečnih tereta, po stručnim uputama vozača;
 • - obavlja poslove pranja i dezinfekcije autocisterne nakon upotrebe;
 • - dužan je pridržavati se naputaka voditelja radne jedinice  i vozača vozila koje opslužuje, kao i mjera zaštite od požara;
 • - sredstva zaštite na radu dužan je koristiti i čuvati do isteka roka njihovog trajanja;
 • - pri radu pridržava se mjera zaštite na radu, uz uporabu osobnih zaštitnih sredstava;
 • - postupa u skladu sa Etičkim kodeksom, Pravilnikom o radu, Pravilnikom o zaštiti na radu i drugim općim aktima poduzeća.
Za svoj rad odgovoran je voditelju  radne jedinice.
 
OPĆI I POSEBNI UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA
Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete:
 -  da je državljanin BiH,
 -  da ima navršenih 18 godina,
 - da je fizički i psihički sposoban za obavljanje radnog mjesta na koje se prijavio kod poslodavca.
Pored općih uvjeta propisanih zakonom kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete, i to:
Za poziciju radnog mjesta:

 1. VŠ –VI stupanj stručne spreme ili VSS – I ciklusa visokog obrazovanja sa ostvareni 180 ESCTS bodova, pravnog ili ekonomskog smjera, 1 godina radnog iskustva, poznavanje rada na računaru, vozačka dozvola B kategorije.
 1.  NK – II stupanj stručne spreme, osnovno obrazovanje, sa ili bez radnog iskustva.
 1. KV – III stupanj stručne spreme-vozač motornog vozila,vozačka dozvola C kategorije, položen stručni ispit za rukovaoca građevinskom mehanizacijom, najmanje jedna godina radnog iskustva u struci, zdravstvena sposobnost za obavljanje  poslova s otežanim uvjetima rada.
 2. NK – II stupanj stručne spreme, osnovno obrazovanje, sa ili bez radnog iskustva, zdravstvena sposobnost za obavljanje  poslova s otežanim uvjetima rada.
 3. NK – II stupanj stručne spreme, osnovno obrazovanje, sa ili bez radnog iskustva, zdravstvena sposobnost za obavljanje  poslova s otežanim uvjetima rada.
Sukladno Zakonu o pravima branitelja i članova njihovih obitelji FBiH, Zakonu o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji FBiH i Zakon o o dopunskim pravima KSB/SBK. Prioritet pri zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima od zakonom mjerodavne institucije (potvrde, uvjerenja i sl.) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se na poseban zakon prema kojem imaju prednost.
Sa izabranim kandidatom koji se prima u radni odnos  potpisat će se ugovor o radu uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca.
Radnik će obavljati poslove radnog mjesta u Vitezu i ostalim mjestima po nalogu Direktora ili neposrednog rukovoditelja, na udaljenosti do 30 km od sjedišta poduzeća. Radno vrijeme svaki radni dan od ponedjeljka do petka, od 7:00 sati do 15:30 sati.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

 Kandidati su uz obvezni dostaviti slijedeću dokumentaciju:
1. Prijavu na natječaj sa naznakom na koje mjesto se kandidat prijavljuje i kratak životopis sa obveznim podatcima (telefon, adresa),
2. Uvjerenje o državljanstvu,
3. Izvod iz matične knjige rođenih,
4. Uvjerenje o prebivalištu iz CIPS-a,
5. Diploma o završenoj školskoj spremi,
6. Potvrda/Uvjerenje kojom kandidat dokazuje da ima prioritet u zapošljavanju (nije obvezno)
7. Dokaz o radnom iskustvu u struci (za pozicije 01. i 03.).
8. Dokaz/Potvrda o poznavanju rada na računaru (za poziciju 01.).
9. Dokaz o posjedovanju vozačke dozvole B kategorija Za poziciju 01.).
10. Dokaz o posjedovanju vozačke dozvole C kategorija (za poziciju 03.).
11. Dokaz o položenom stručnom ispitu za rukovaoca građevinskom mehanizacijom (za poziciju 03.).
 
Svi dokumenti koji se prilažu uz prijavu ne mogu biti stariji od šest mjeseci i dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj  kopiji.
 
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 (osam) dana dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izdato od ovlaštene zdravstvene ustanove za radno mjesto na koje se prijavljuje.
Proces izbora kandidata za radno mjesto pozicija 01. I 03. zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanog pismenog ispita  i usmenog intervjua sa svakim kandidatom, a izbor kandidata  za pozicije 02., 04. I 05. Obavit će se na temelju uredno predate dokumentacije i održanog intervjua.
Javni oglas  ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u jednim dnevnim novinama i web stranici Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna  i web stranici općine Vitez. Rok za podnošenje prijava računa se od dana zadnje objave. Sve informacije u vezi sa raspisanim natječajem se mogu dobiti pozivom na telefon: 030/711-369.
Prijave sa potrebnom dokumenacijom  u zatvorenim kovertama dostavlja se osobno ili preporučeno pošiljkom na adresu: JKP «Vitkom» d.o.o. Vitez, Kralja Tvrtka bb., 72 250 sa naznakom: „NE OTVARATI – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se  uzmati u razmatranje. Poduzeće nije obvezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

 
DIREKTOR

Jasna Babić