Objavljeno: 7.10.2021.

J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Na temelju  članka 20., 23. i 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH («Službene novine FBiH» broj 49/05) i članka 18. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji općinskih službi za upravu i Stručnoj i zajedničkoj službi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika općine Vitez,  Općinski načelnik  o b j a v l j u j e
 
 
J A V N I  O G L A S
za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme
 
 
 

 1. Viši referent-matičar.......................1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme
 
 
Opis poslova
vodi matične knjige rođenih, vjenčanih, umrlih i knjige državljana; sastavlja i pokreće smrtovnicu kod nadležnog suda radi provođenja ostavinske rasprave; vrši poslove vezano za registraciju birača; vodi tehničke poslove u vezi sa zaključenjem braka; izrađuje statističke izvještaje i dostavlja ih nadležnim organima; drugim matičnim uredima dostavlja izvještaje o promjenama ličnih stanja građana o kojim se vodi evidencija; izdaje uvjerenja po zahtjevu stranaka prema službenim evidencijama; u matične knjige vrši upis jedinstvenih matičnih brojeva građana; vrši i druge poslove utvrđene zakonom i po nalogu rukovodioca Službe.
 
Uvjeti za obavljanje poslova  Pored općih uvjeta propisanih člankom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (da je državljanin BiH, da je kandidat punoljetan, da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, da ima odgovarajuću vrstu i stepen školske spreme za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuje prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji općinskih službi i Stručnoj i zajedničkoj službi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika općine Vitez, da u posljednje dvije godine od dana objavljenog  javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini, da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1.Ustava Bosne i Hercegovine), kandidat treba ispunjavati i sljedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji općinskih službi i Stručnoj i zajedničkoj službi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika općine Vitez i to:

 • Stepen školske spreme: SSS-IV stepen
 • Vrsta školske spreme: završena srednja škola društvenog usmjerenja sa deset (10)   
mjeseci radnog staža poslije diplomiranja, na poslovima svoje struke
 • položen stručni upravni ispit
 • poznavanje rada na računaru
 • poseban ispit za matičare.
 
U svrhu dokaza o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta, uz prijavu na Javni oglas kandidati trebaju dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):
 

 • 1. svjedočanstvo/diploma o završenoj školi (nostrificirana diploma, ukoliko škola nije završena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
 • 2. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
 • 3. izvadak iz matične knjige rođenih (trajnog karaktera),
 • 4.ovjerenu izjavu kojom se potvrđuje da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz tijela državne službe kao rezultat stegovne kazne na bilo kojoj razini vlasti u F BiH,
 • 5. ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen odredbom članka IX.1 Ustava BiH,
 • 6. uvjerenje/potvrda o  stažu osiguranja ostvaren na poslovima srednje spreme koja se traži ovim oglasom izdato od strane poslodavca ili od nadležne ispostave PIO/MIO sa naznakom da je staž osiguranja stečen sa srednjom spremom traženom ovim oglasom,
 • 7. uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 • 8. dokaz o poznavanju rada na računaru,
 • 9. dokaz o položenom posebnom ispitu za matičare.
 
Uz dostavljanje dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog oglasa, kandidati koji polažu pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona dužni su dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu sukladno  propisu na koji se pozivaju.
 
Kao radni staž računa se radni staž ostvaren poslije završene srednje škole na poslovima stručne spreme tražene ovim javnim oglasom, s tim da se u radni staž računa i pripravnički/vježbenički i volonterski staž, kao i radno iskustvo stečeno na stručnom osposobljavanju ostvareno  sukladno  posebnim zakonom.
 
Pravo prijave imaju i oni kandidati koji nemaju položen poseban ispit za matičare, s tim da ga moraju položiti u roku od  šest mjeseci od dana postavljenja na radno mjesto matičara.
 
Izuzetno, kandidat koji uz prijavu na Javni oglas ne dostavi uvjerenje o položenom stručnom ispitu može biti primljen u radni odnos, uz obavezu da isti polaže u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos u organ državne službe.
 
Izabrani kandidat prije preuzimanja dužnosti namještenika bit će obavezan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca).
 
Kandidati u postupku javnog oglasa moraju ispunjavati uvjete javnog oglasa sa danom njegove zadnje objave u dnevnim listovima, nezavisno od toga kada su dokazi dostavljeni.
 
Kandidati koji u bilo čemu ne postupe po javnom oglasu biće isključeni iz daljnje procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
 
Ovaj organ nema obavezu vraćanja dostavljane dokumentacije.
 
Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana računajući od dana posljednje objave oglasa u jednom od tri dnevna lista (“Dnevni list”, “Dnevni avaz” i “Oslobođenje”) koji se distribuiraju na cijelom području Federacije BiH.
 
Javni oglas biće objavljen i na službenoj stranici općine Vitez - http://www.opcinavitez.info
 
Prijave sa kratkim životopisom, adresom, kontakt telefonom i navedenom dokumentacijom  dostaviti osobno ili putem pošte na adresu:
 
Općina Vitez
Ulica Stjepana Radića broj 1.
72 250 V i t e z
 
Sa naznakom «za Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno vrijeme».
 
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje o čemu će kandidati biti pismeno obavješteni.
 
 

                                                                                           OPĆINSKI NAČELNIK
 

                                                                                             Boris Marjanović