Objavljeno: 8.10.2021.

Informacija za javnost sa održane VI SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA VITEZ

Dana 07.10.2021.godine održana je 6. sjednica OV Vitez, na kojoj je razmatrano 15. tačaka dnevnog reda.
Na zakazanoj sjednici je prisustvovalo 24 vijećnika.
Nakon razmatranja i diskusije po tačkama dnevnog red donesene su određene Odluke i zaključci i to kako slijedi;

 1. ZAKLJUČAK  o usvajanju Izvještaja o izvršenju budžeta općine Vitez za period od 01.01.-30.06.2021.godine sa zaključcima Komisije za budžet OV Vitez  kojom se obavezuju  nadležne Službe da odmah krenu u realizaciju pokretanja postupaka, a po osnovu neizmirenih naknada za dodijeljeno zemljište, kao i komunalnih naknada, te nastaviti preduzimanje mjera i aktivnosti na iznalaženju novih vrsta prihoda iz drugih potencijalnih izvora, kao i preduzimanje mjera na naplati prihoda kako bi se isti i ostvarili u narednom periodu.
 2. ODLUKA o izmjeni kriterija za raspodjelu sredstava za sport iz budžeta općine Vitez;
 3. ODLUKA o visini naknade za korištenje  zemljišta uz lokalne i nerazvrstane ceste i ulice na području općine Vitez;
 4. ODLUKA o davanju odobrenja na Sporazuma za vansudsku nagodbu i Protokol o načinu sufinansiranja operativnih troškova REZ-a;5.
 5. ZAKLJUČAK po Izvještaju o finansijskoj reviziji  JKP “Vitkom“ d.o.o. Vitez uz obavezu da se Vijeće kvartalno  izvjesti o poduzetim radnjama a na temelju datih preporuka;
 6. ODLUKA o dodjeli poslova izgradnje i rekonstrukcije  vodovodnih i kanalizacionih sistema  JKP “Vitkom“ d.o.o. Vitez;
 7. Odluka o davanju prethodne saglasnosti  za dodjelu koncesija za korištenje  vode  za piće sa izvorišta „Sedra”;
 8. ODLUKA o raspisivanju izbora u Mjesnim zajednicama na području općine Vitez;
 9. ODLUKA o  uspostavljanju sistema za video nadzor na području općine Vitez kojom će se povećati sigurnosti i zaštite građana i imovine, prevencija u sprečavanju kriminalnih radnji, kontrole saobračaja u pokretu i mirovanju kao i sigurnost svih učesnika u saobračaju;
 10. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju  komisije za izradu plana korištenja javnih površina;
 11. ZAKLJUČAK o Informaciji o sportu na području općine Vitez za 2020. godinu, da se krene  u proceduru  izbora predsjednika SSOV, te da se analizira postojeći  način upravljanja sportskih objekata, a o poduzetim  aktivnostima izvijestiti Vijeće.
 12. Općinsko vijeće je također razmatralo i informaciju o provedenom konkursu za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2020./2021. godinu;
 13. ZAKLJUČAK o Informaciji o realizaciji Stategije komuniciranja općine Vitez za 2020. godinu uz obavezu da se pokrenu procedure vezane za izrade nove Strategije komuniciranja općine Vitez. Općinsko vijeće je također ovlastilo  Općinskog načelnika da imenuje Komisiju za izradu iste, te da o preduzetim  aktivnostima izvijesti Vijeće.
 14. Općinsko vijeće je razmatralo  informaciju  o radu nevladinog sektora za 2020. godinu sa posebnim osvrtom na omladinski rad, te iskazalo opredjeljenje  općine da u narednom periodu da još veću podršku nevladinom sektoru  kao i da poduzima aktivnosti  na uspostavljanju kvalitetnije dvosmjerne komunikacije.
 15. Općinsko  vijeće je također usvojilo zaključak  o Informaciji o stanju u oblasti poljoprivrede na području općine Vitez za 2021. godinu uz konstataciju da je objavljen Javni poziv za poticaj poljoprivredi na području općine Vitez, te da općina  u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima pomaže poljoprivredne proizvođače na području općine Vitez.