Objavljeno: 12.10.2021.

JU Dom zdravlja Vitez raspisuje javni oglas za prijem u radni odnos

Na temelju čl.20a. Zakona o radu (,,Službene novine FBiH" br:26/16 i 89/18), čl.4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna (Službene novine KSB/SBK br:7/19) i Odluke o potrebi prijema u radni odnos br:11-01-2557/21 od 07.10.2021.godine, V.D.Ravnatelj dr.Ana Šimunović, specijalista obiteljske medicine,
 
raspisuje
 
JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos
 
1.SPECIJALISTA GINEKOLOG-na neodređeno vrijeme u Odjel Ginekologije,
                                                   1 izvršitelj, uz probni rad od 5 mjeseci.
Kratak opis poslova:
 
Pod.1.
Organizira rad i rukovodi odjelom, utvrđuje program rada u odjelu i brine se za realizaciju istog, promocija zdravlja i zdravih stilova života, edukacija, savjetovanje o kontracepciji pacijenata i obitelji, uzimanje osobne, obiteljske anamneze, prvi, kontrolni,ciljani, sistematski pregledi, provodi sve vrste ambulantnih ginekoloških zahvata (biopsije, incizije, abrazije, aplikacija i vađenje spirale,  aplikacija lijeka), UZV i CTG, kolposkopski pregledi, postavljanje dijagnoze, ordiniranje terapije, lijekovi, uzimanje uzoraka brisa za PAPA i druge testove, upućuje na dodatne preglede i pretrage, nadzor nad fiziološkom i rizičnom trudnoćom, procjena radne sposobnosti, izdavanje specijalističkih nalaza i uvjerenja, individualna poduka trudnica o higijeni, ishrani, pripremi za porod, uredno, potpuno i blagovremeno vođenje propisanih evidencija i izvješća.
 
Kandidati treba da ispunjavaju slijedeće:
 
a) Opći uvjeti:
-da je državljanin BiH,
-da je stariji od 18 godina,
-da ima zdravstvenu i sanitarnu sposobnost za obavljanje poslova radnog     mjesta.
 
 b) Posebni uvjeti:  
Završen Medicinski fakultet, specijalizacija iz ginekologije i akušerstva, 3 (tri) godine radnog iskustva, Licenca za samostalan rad.
 
Potrebna dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost uvjeta iz Javnog oglasa:
 
Uz potpisanu prijavu na Javni oglas sa kraćom biografijom, kontakt telefonom i adresom, sa naznakom na koje se radno mjesto prijavljuje, kandidati dostavljaju slijedeće dokaze:
 
SPECIJALISTA GINEKOLOGIJE
-Diploma o završenom Medicinskom fakultetu,
-Uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu,
-Izvod iz matične knjige rođenih,
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
-Licenca za samostalan rad od nadležne Komore,
-Uvjerenje o državljanstvu,
-Dokaz o radnom iskustvu.
 
Radno vrijeme u Odjelu ginekologije, organizirano je pet dana u tjednu, sukladno Pravilniku o radu JU Dom zdravlja Vitez.
 
Mjesto rada je centralna zgrada JU Dom zdravlja Vitez.
 
Komisija za provođenje Javnog oglasa, kandidate koji budu ispunjavali uvjete oglasa će telefonski obavijestiti o terminu i mjestu usmenog ispita-intervjua.
 
Samo izabrani kandidati će biti u obvezi u određenom roku dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova na koje su primljeni.
 
Dokumentacija koja se dostavlja na Javni oglas mora biti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.
 
Dokumentacija koju kandidati dostave na Javni oglas neće se vratiti kandidatima nakon završenog postupka.
 
Javni oglas ostaje otvoren 8 dana od dana njegove posljednje objave u dnevnom listu ,,Oslobođenje" ili web stanici Općine Vitez.
 
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta Javnog oglasa, sa obavezno naznačenim brojem telefona i adresom, u zatvorenoj koverti dostaviti na adresu:
 
JU DOM ZDRAVLJA VITEZ, ul.Hrvatskih branitelja 2A, 72 250 VITEZ
PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA
RADNO MJESTO____________________________________
                                  Sa naznakom ,,NE OTVARATI"
 
Na koverti obavezno navesti ime, prezime i adresu pošiljaoca.
 
Ne blagovremene prijave neće se razmatrati.
 
Nakon provedenog postupka, kandidati će biti obaviješteni o rezultatu Javnog oglasa.