Objavljeno: 2.11.2021.

Izvještaj o drugom održanom mentorskom sastanku (ReLOaD2) u općini Vitez

Izvještaj o drugom  održanom mentorskom sastanku u okviru javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD2) u općini Vitez
 
U okviru Javnog poziva za organizacije civilnog društva/nevladine organizacije za predaju prijedloga projekata koji organizuje Općina Vitez u partnerstvu sa projektom „Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu“ (ReLOaD2)
[1] u srijedu, 27. listopada/oktobra 2021. godine u trajanju od 12.00 do 13.00 sati u Velikoj sali Općine Vitez, održan je drugi od tri planirana mentorska sastanka za zainteresovane predstavnike organizacija civilnog društva (OCD).
 
Drugi termin mentorskog sastanka najavljen je na zvaničnoj internet stranici Općine Vitez (
www.opcinavitez.info). Dodatno, kako bi se osiguralo da su OCD obaviještene o mentorskoj sesiji, Općina Vitez je uputila poziv za učešće tokom prvog mentorskog sastanka održanog 21. listopada/oktobra. Mentorskom sastanku prisustvovalo je ukupno 13 učesnika/ca (11 predstavnika/ca OCD i dvije predstavnice Općine), od čega četiri žene i osam muškaraca.
 
Na početku mentorskog sastanka, gđa. Sanja Bokun, projektna menadžerica ReLOaD2 projekta koja je bila u ulozi mentorice na ovom sastanku, kratko je upoznala učesnike/ce sa projektom, otvorenim javnim pozivom, predviđenim financijskim vrijednostima, neophodnom dokumentacijom za apliciranje i slično. Posebno je naglašeno da je novina u ovom javnom pozivu to što se od aplikanta  očekuje da svu projektnu dokumentaciju dostave elektronski, tj. na USB-u. Oni dokumenti koji se moraju dostaviti u tiskanoj formi su: ovjerena kopija o registraciji udruga/udruženja, bilans stanja i bilans uspjeha (za one koji nisu novoosnovani). Navedeno je i to da su preduvjet za prolaz aplikanata dostavljanje četiri osnovna dokumenta, a to su: prijedlog projekta, logička matrica, plan aktivnosti i proračun/budžet koja moraju biti međusobno tematski i logično povezana.
 
Nadalje, učesnicima je pojašnjena uloga mentora, naglašavajući da je jedina uloga mentora da ukaže na greške, te ne učestvuje u rješavanju istih. Mentor nema mandat da se direktno uključuje u izradu projektnog prijedloga, te u cilju osiguranja i primjene transparentnog pristupa realizacija mentorstva po principu „jedan na jedan“ nije dozvoljena, tačnije prisustvo mentora i jednog predstavnika jedne OCD nije moguće.
 
U nastavku su navedene komponente koje u startu mogu dovesti do diskvalifikacije dostavljenih prijedloga projekata, a to su: trajanje projekta (6-12 mjeseci), traženi iznos mora biti u rasponu od 10.000,00 do 70.000,00 KM (ni manji, ni veći iznosi neće biti odobreni) i sve projektne aktivnosti se moraju sprovesti na području općine Vitez i u korist stanovnika općine Vitez.
 
Prisutni su posebno upoznati sa uputama vezanim za financije u projektu koje će kroz implementaciju biti još detaljnije objašnjene onim čiji projekti budu odobreni po Javnom pozivu. Data je preporuka da se ne otvaraju posebni namjenski transakcijski računi, gdje svrstati bankarske troškove, troškove prevođenja projektnih prijedloga i slično, naglašeno je i da gotovinsko plaćanje neće biti moguće.
 
Bilo je i konkretnih pitanja vezanih za partnerstvo i uključenost partnera u projektne aktivnosti gdje je naglašeno da kao partner mogu biti angažirane samo udruge odnosno nevladine organizacije. Prisutni su postavili pitanje za format kojim suradnici u projektu (institucije, ustanove) osiguravaju da podržavaju projekt. Mentorica je odgovorila da udruga treba imati pismo podrške od institucije koje treba biti svrsishodno, te da institucija navede kojoj udruzi u kome vremenskom periodu i za koji projekt daje potporu. U dokumentu treba biti jasno navedeno na koje aktivnosti se potpora  odnosi i da je to doprinos suradnika projektu.
Naglašeno je da maksimalni okvir predviđen za nabavku opreme, ukoliko je neophodna za realizaciju projekta, može ići do 30% budžeta ali je u prijedlogu projekta neophodno naglasiti šta se dešava sa opremom po završetku projekta. Projekti ne mogu biti nastavak aktivnosti nekih ranijih projekata, trebaju imati svoj početak i kraj te jasno naznačen broj korisnika.
Mentorica je pregledala dva logička okvira i dala komentare, u jednom je naglašeno da aktivnosti iz projektnog prijedloga ne trebaju biti pokrivene kroz zdravstveni sistem, dakle nikakva redovna zdravstvena skrb neće moći biti finansirana.
Mentorica je također naglasila da udruge naprave razliku između projektnih rezultata i aktivnosti, te da mora postojati jasna veza između  matrice logičkog okvira i ostala tri dokumenta. Projektni prijedlog, budžet i plan aktivnosti i promocije trebaju sadržavati iste informacije koje se nalaze u matrici logičkog okvira.
Još jednom je naglašeno je da su potrebne suglasnosti određenih nadležnih ministarstava za sve aktivnosti u školama u skladu sa zakonom.
Posljednji mentorski sastanak je planiran:
 
  • III mentorski sastanak: četvrtak, 4. studeni/novembar 2021. od 12-13 sati
 
Zainteresovani učesnici/e svoje prijave za mentorski sastanak mogu dostaviti na e-adresu
katica.radman@opcinavitez.info.
 

[1]Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) finansira Europska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP).