Objavljeno: 3.11.2021.

Javni poziv za učešće u postupku izrade Izmjena i dopuna (inovacije) Regulacionih planova „Gornji Vitez“ i „Gornji Vitez II“

Služba za imovinsko pravne poslove, katastar i urbanizam poziva sve eventualno zainteresirane stranke, a posebno stanovnike MZ Gornji Vitez da uzmu aktivno učešće u postupku izrade Izmjena i dopuna (inovacije) Regulacionih planova „Gornji Vitez“ i „Gornji Vitez II“ – u sklopu Prostornog plana općina Vitez.
 
Općinsko vijeće Vitez je na svojoj sjednici održanoj dana 03.06.2021.godine donijelo Odluku o pristupanju izradi (inovaciji) izmjena i dopuna Regulacionog plana stambenog naselja “Gornji Vitez” i Regulacionog plana stambenog naselja „Gornji Vitez II - Vitez.
 
Cilj izrade ovog planskog dokumenta je planiranje prostora na temelju važećih Regulacionih planova u skladu sa stanjem izgrađenosti na terenu u granicama obuhvata i verifikacija izgrađenih sadržaja, a u svrhu legalizacije izgrađenih objekata na ovom lokalitetu.
 
Imajući u vidu navedeno, ovim putem vam se obraćamo sa željom da se aktivno uključite u postupak izrade Izmjena i dopuna (inovacije) Regulacionih planova „Gornji Vitez“ i „Gornji Vitez II“, te date svoje mišljenje i sugestije.
 
Dakle, JAVNO IZLAGANJE Izmjena i dopuna (inovacije) Regulacionih planova „Gornji Vitez“ i „Gornji vitez II“ biće u Službi za imovinsko pravne poslove, katastar i urbanizam općine Vitez – Prizemlje - u vremenu od 27.10.2021. do 10.11.2021.godine – svakim radnim danom (ponedjeljak-petak) od 09h-12h.
 
Dakle, ovim putem vas molimo da u roku od 15 dana svoje sugestije i mišljenja koja se odnose na gore navedeno dostavite pismenim putem u Službu za imovinsko-pravne poslove, katastar i urbanizam, kako bismo iste ukoliko budu opravdane, mogli ugraditi u navedene prostorno planske akte. Nakon usklađivanja na vaše zadovoljstvo i zadovoljstvo općine Vitez biće usvojeni Izmjena i dopuna (inovacije) Regulacionih planova „Gornji Vitez“ i „Gornji Vitez II“.
 
 PLAN PARCELACIJE (PDF):

1. Plan parcelacije  - lot1
2. Plan parcelacije - lot 2
3. Plan parcelacije - Model