Objavljeno: 8.11.2021.

Izvještaj o trećem održanom mentorskom sastanku u okviru javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD2) u općini Vitez

U okviru Javnog poziva za organizacije civilnog društva/nevladine organizacije za predaju prijedloga projekata koji organizuje Općina Vitez u partnerstvu sa projektom „Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu“ (ReLOaD2)[1] u četvrtak, 04. studenog/novembra 2021. godine u trajanju od 12.00 do 13.00 sati u Velikoj sali Općine Vitez, održan je treći i finalni mentorski sastanak za zainteresovane predstavnike organizacija civilnog društva (OCD).
 
Treći termin mentorskog sastanka najavljen je na zvaničnoj internet stranici Općine Vitez (
www.opcinavitez.info). Mentorskom sastanku prisustvovalo je ukupno 12 učesnika/ca (12 predstavnika/ca OCD i dvije predstavnice Općine), od čega četiri žene i osam muškaraca.
 
Prisutni na mentorskom sastanku su dodatno obaviješteni o predstojećem roku za predaju aplikacija, odnosno o zatvaranju javnog poziva, te o načinima predaje projektnih aplikacija.
Također, ova finalna mentorska sesija je iskorištena za detaljnije predstavljanje Aneksa 2, u projektnoj dokumentaciji, odnosno pregleda proračuna, gdje se obratila pozornost na dozvoljene procente u pogledu administrativnih troškova, kupovine opreme u sklopu projekta i slično.
 
Konkretna pitanja koja su postavljena na mentorskoj sesiji su se ticala planiranja troškova za angažman lica u projektu, zatim način planiranja bankarskih troškova, te planiranja aktivnosti.
Prisutnim predstavnicima organizacija je pojašnjeno da svaki od projekata bi trebalo da ima najmanje jedno lice angažovano za cijelo vrijeme trajanja projekta, koje će biti odgovorno za samu implementaciju projekta, te dostupno ReLOaD timu za naknadne monitoringe i ostale tekuće aktivnosti. Osoba bi trebalo da ima adekvatnu planiranu naknadu u proračunu. Također, ukoliko organizacija angažuje određeno lice, kao što je npr. Edukator za neku vrstu obuke, taj angažman može biti prikazan u tzv. projektnim troškovima i on ne ulazi u dio od 30% predviđenih za administrativne troškove.
Mentori na ovoj sesiji su također iskoristili priliku da organizacijama skrenu pažnju da prilikom planiranja projekata vode računa o rizicima koji mogu nastati i koji mogu uticati na provedbu samih aktivnosti. S obzirom da epidemiološka situacija u Bosni i Hercegovini ima tendenciju usložnjavanja, organizacijama je preporučeno da razmisle o eventualnim dodatnim opcijama za provedbu pojedinih aktivnosti u slučaju da epidemiološka situacija ne dopusti provedbu onako kako je to planirano.
 
Još jednom je naglašeno je da su potrebne suglasnosti određenih nadležnih ministarstava za sve aktivnosti u školama u skladu sa zakonom.
 [1]Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) finansira Europska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP).