Objavljeno: 17.6.2016.

JAVNI POZIV stanarima za sufinansiranje projekata utopljavanja stambenih objekata zajedničkog stanovanja- stambene zgrade

Općina Vitez poziva stanare zgrada zajedničkog stanovanja –stambene zgrade, da iskažu interes za sufinansiranje projekata sanacije zajedničkih dijelova stambenih objekata. Sanacija se sastoji iz ugradnje termo-izolacione fasade debljine 8 cm, za objekte zajedničkog stanovanja.
Pravo učešća
Učešće u ovom Javnom pozivu je otvoreno na jednakim osnovama za sve stanare objekata zajedničkog stanovanja.
Svi zainteresirani za prijavu na Javni poziv, detaljnije informacije o uslovima za apliciranje mogu pronaći u smjernicama za podnositelje prijava projekta u okviru javnog poziva.
Zgrade zajedničkog stanovanja koje imaju izgrađene balkone ili slične dodatke, a koji izlaze izvan gabaritnih dimenzija objekta (odnosno izvan projektnih dimenzija zgrade), NEMAJU PRAVO učestvovati u ovom Javnom pozivu.
 
Preuzimanje dokumentacije
Dokumentacija za prijavu na Javni poziv za općinu Vitez može se preuzeti od 20.06.2016., slanjem zahtjeva sa nazivom/brojem i adresom objekta na e-mail:
info@opcinavitez.info ili lično preuzimanjem u šalter Sali Općine Vitez, Stjepana Radića br. 1, 72250 Vitez. Sve potrebne informacije, smjernice i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći i na službenoj web stranici općine Vitez www.opcinavitez.info. Pitanja u vezi sa javnim pozivom mogu se dostaviti osobno u šalter sali Općine Vitez ili putem e-maila, sa naznakom za Javni poziv za projekt energetske efikasnosti. Pitanja se mogu postaviti do 4.7.2016. Odgovori na upite bit će dostavljeni u pisanoj ili elektronskoj formi unutar 3 radna dana od primitka upita. Odgovori na upite će zbog transparentnosti biti proslijeđeni svim potencijalnim podnositeljima prijedloga ili javno objavljeni na općinskoj web stranici. Prijavni obrazac možete preuzeti OVDJE
 
Predaja aplikacija zainteresovanosti
Pismo zainteresovanosti sa ispunjenim kriterijima, odnosno s ostalom dokumentacijom, potrebno je dostaviti u tri (3) primjerka u štampanoj formi u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu 07:00 – 15:00 sati, sa naznakom „NE OTVARAJ“- Prijava na Javni poziv energetske efikasnosti, na gore navedenu adresu Općine Vitez.
Rok za predaju prijave na Javni poziv, sa svom potrebnom dokumentacijom dostavljenom u zatvorenoj kuverti, je 15.07.2016.


OPĆINSKI  NAČELNIK 
 
          Advan  Akeljić
      
 
 
 
SMJERNICE UZ JAVNI POZIV
 
Budžetom Općine Vitez za 2016. godinu iz stavke 821513 „projekti energetske efikasnosti“ predviđen je maksimalni iznos od 100.000,00 KM za cjelokupan projekat energetske efikasnosti.
Programom utroška sredstava budžetske stavke energetske efikasnosti  predviđeno je:

 1. Iznos 70.000,00 KM za  utopljavanja stambenih zgrada kolektivnog stanovanja na području općine Vitez, izradom toplinske izolacije zidova uz minimalnu debljinu izolacije d=8 cm   - LOT 1
 
Cilj Javnog poziva je pružanje pomoći građanima u sanaciji/rekonstrukciji zgrada zajedničkog stanovanja ugradnjom termo-izolacione fasade, a što će doprinijeti ljepšem izgledu grada, kao i manjoj emisiji štetnih plinova.
 
Odabir objekata zajedničkog stanovanja će se izvršiti na osnovu ispunjavanja slijedećih kriterija:

 • Starost zgrade (maksimalno 20 bodova)
 • Oštećenja na zgradi (maksimalno 60 bodova)
 • Iznos učešća stanara u sufinansiranju projekta (maksimalno 20 bodova)
 
Obaveze Općine Vitez

 • Formiranje Komisije za pregled trenutnog stanja objekata i bodovanje prijavljenih objekata
 • Obezbjeđivanje finansijskog udjela u iznosu predviđenom u projektu prema troškovniku radova odabranog projekta (ne više od 70 % vrijednosti projekta)
 • Odabir izvođača radova po Zakonu o javnim nabavkama
 • Odabir nadzora radova
 • Izvođenje radova
 
Obaveze zainteresovanih stanara – dokumentacija koju je potrebno dostaviti
 

 1. (Za vlasnike stanova-predstavnike zgrade)
 • Postojanje savjeta stanara (zapisnici sa sastanaka stanara na propisanom obrazcu, na kojem su izabrani predstavnici objekata zajedničkog stanovanja (zgrade) – dostaviti uz prijavni obrazac)
 • Dostaviti troškovnike radova sa slijedećim elementima:
 • Pripremni radovi (demontaža i montaža oluka, postavljanje skele, demontaža kabela i slični radovi)
 • Glavni radovi (izrada termo-izolacione fasade uz minimalnu debljinu 8cm + završni sloj)
 • Finansijsko učešće u projektu od minimalno 30% ukupnog iznosa predviđenih troškova (unijeti točan iznos u prijavni obrazac i popuniti ostale podatke u prijavnom obrascu)
 • Uključenost predsjednika savjeta stanara (predstavnika etažnih vlasnika) u projekt (odnosno sudjelovanje na sastancima, koordinacija sa stanarima, prikupljanje potrebnih izjava stanara – dostaviti potpisanu izjavu u ime svih stanara o sudjelovanju u projektu utopljavanja zgrade izradom termo-izolacione fasade )
 • Svi stanari prijavljenog objekta za sanaciju moraju biti suglasni za sufinanciranje (potpis svih vlasnika stanova na izajvu o učešću u projektu utopljavanja zgrade koju dostavlja i potpisuje predstavnik stanara)
 • Rok prikupljanja sredstava kojim stanari sufinanciraju projekt izrade termo fasade na svojoj zgradi, je 30 dana od dana odabira objekta zajedničkog stanovanja za koji će se vršiti implementacija projekta.
 
Prijave pristigle izvan navedenog roka neće biti uzete u razmatranje.
Rezultati Javnog poziva bit će objavljeni na službenim glasilima općine Vitez.
 
Napomena:
Za obračun troškovnika pripremnih, glavnih radova i utroška materijala na izvedbi termoizolacione fasade debljinom izolacije 8 cm, objekta zajedničkog stanovanja, Služba za poduzetništvo i lokalni razvoj Općine Vitez, stavlja na raspolaganje građevinskog inženjera (Dario Križanac) koji je dostupan na broj telefona 030 718 214 do 10.7.2016.