Objavljeno: 1.4.2022.

ODLUKA o poništenju Javnog oglasa za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja - licitacije

OPĆINSKI NAČELNIK
Broj 01-1-27-6- 352/22 -2
Datum : 28.03.2022 godine
 
Na temelju  članka 363. Zakona o stvarnim pravima  („Službene novine Federacije BiH “ broj: 66/13 i 100/13), članaka 1, 2, 7, 18- 22.  Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, Kantona, Općina i Gradova („Službene novine Federacije BiH “ br. 17/14 ) ,Odluke Povjerenstva za provođenje licitacije za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Vitez broj 01-3-14-2-/22  03.02.2022 godine i članka 24. Statuta općine Vitez („ Službeni  glasnik općine  Vitez “ broj: 5/08),Općinski načelnik  objavljuje
 

 
ODLUKU
o poništenju Javnog oglasa za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja - licitacije 
Članak 1.
Ovom odlukom poništava se Javni oglas za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja - licitacije br. 01-1-27-6-352/2022 od 04.02.2022 godine  objavljen “ Večernjem listu “ 08.02.2022  godine, Web stranici Općine Vitez i oglasnoj ploči općine Vitez .
 
Članak 2.
Ova Odluka će se objaviti u  “ Večernjem  listu ", Web stranici Općine Vitez  i oglasnoj ploči općine Vitez.
 
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.   
                 
Obrazloženje:
Općinski načelnik je raspisao javni oglas za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja –  licitacije br. 01-1-27-6-352/2022 od 04.02.2022 godine  objavljen u  “Večernjem listu “ 08.02.2022  godine, Web stranici Općine Vitez i oglasnoj ploči općine Vitez .
Na raspisani javni oglas  učesnik  licitacije uložio je  prigovor   po pitanju teksta javnog oglasa koji prema navodima istog ne sadrži sve odredbe propisane pravilnikom o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, Kantona, Općina i Gradova.
Razmatrajući ovaj prigovor  povjerenstvo za provođenje javnog natječaja -  licitacije je prekinulo  postupak licitacije i zatražilo od nadležne službe oćitovanje po iznesenim prigovorima.
Po dostavljenom očitovanju nadležne Službe ,povjerenstvo je donijelo Odluku kojim se usvajaju prigovori  učesnika licitacije  i pri tomu je naloženo poništavanje javnog oglasa u cjelosti uz obvezu raspisivanja javnog oglasa koji će biti suštinski i fornalno pravno identičan odredbama Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, Kantona, Općina i Gradova.
 
 
                                                                                          OPĆINSKI NAČELNIK
                                                                                              Boris Marjanović