Objavljeno: 13.4.2022.

Obavijest za fizičke i pravne osobe za korištenje javnih površina za štandove za prodaju

Obavještavaju se fizičke i pravne osobe, korisnici javnih površina na području općine Vitez, da su dužni podnijeti zahtjev za korištenje javnih površina za postavljanje štandova za prodaju cvijeća i slično, najmanje 8 dana prije datuma kada je planirano korištenje javne površine.
Uvjeti korištenja javnih površina propisani su Odlukom o uvjetima korištenja javnih površina na području općine Vitez broj: 01-3-23-9-1483/14 od 17.4.2014. godine („Sl. glasnik općine Vitez” broj: 3/14), a naknada za korištenje javnih površina naplaćuje se prema Odluci o izmjenama i dopunama Tarifnika o visini zakupnine za korištenje javnih površina broj:01-3-23-9-1738/15 od 28.5.2015. godine („Sl. glasnik općine Vitez” broj: 5/15).
Zahtjevi za korištenje javnih površina podnose se Službi za imovinsko pravne poslove katastar i urbanizam Općine Vitez koja određuje uvjete za zauzimanje i korištenje javne površine izdavanjem urbanističke suglasnosti. Korištenje javne površine odobrit će se  fizičkoj ili pravnoj osobi, podnositelju zahtjeva ako podnese zahtjev najmanje 8 dana prije datuma kada je planirano korištenje javne površine, a za sve zahtjeve koji budu podneseni nakon ovoga roka od 8 dana Služba će donijeti Zaključak o obustavi postupka za izdavanje Rješenja o urbanističkoj suglasnosti.
 
 
 Služba za imovinsko-pravne odnose, katastar i urbanizam