Objavljeno: 15.4.2022.

J A V N I P O Z I V na raspravu za „Izmjenu i dopunu Regulacionog plana Poslovnog centra PC-96-2 Vitez“.

Služba za imovinsko pravne poslove, katastar i urbanizam poziva sve eventualno zainteresirane stranke, a posebno Gospodarstvenike Vitez, da uzmu aktivno učešće u javnoj raspravi za „Izmjenu i dopunu Regulacionog plana Poslovnog centra PC-96-2 Vitez“.
 
Općinsko vijeće Vitez je na svojoj sjednici održanoj dana 30.03.2022.godine donijelo Nacrt Odluke o Izmjeni i dopuni Regulacionog plana Poslovnog centra PC-96-2 1 i Zaključak o provođenju javne rasprave.
 
Cilj izrade ovog planskog dokumenta je planiranje prostora, a sve u skladu sa stanjem na terenu.
 
Sukladno zaključku, a zbog epidemiološke sitacije, javna rasprava će se održati elektronskim putem - u vremenu od 14.04.2022. do 29.04.2022.godine.
Uvid se može napraviti na web stranici općine Vitez, a svi zainteresirani svoje primjedbe i sugestije mogu dostaviti na mail:
opcinsko.vjece@tel.net.ba ili predati na protokol općine Vitez – upućeno Službi sa naznakom „javna rasprava Poslovnog centra PC-96-2“.
 
Dakle, ovim putem vas molimo da u roku od 15 dana svoje sugestije i mišljenja koja se odnose na gore navedeno dostavite pismenim putem u Službu za imovinsko-pravne poslove, katastar i urbanizam ili na navedenu mail adresu, kako bismo iste ukoliko budu opravdane, mogli razmotriti.
                                                     
 
IZVOD IZ REGULACIONOG PLANA „POSLOVNI CENTAR PC-96-2“ OPĆINA VITEZ

 
 
 
 
 

 
 

PRIJEDLOG IZMJENE I DOPUNE REGULACIONOG PLANA „POSLOVNI CENTAR PC-96-2“
OPĆINA VITEZ