Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

News

JAVNI POZIV za podnošenje prijava za sufinanciranje utopljavanja zgrada zajedničkog stanovanja- ugradnje termofasade i sanacije krova

Temeljem članka 15. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine  FBiH“ broj 49/06), članka 38. Statuta općine Vitez („Službeni glasnik općine Vitez“ broj 5/08) i Odluke o usvajanju proračuna  Općine Vitez za 2024. godinu, broj: 01-3-11-2-374/2024 od 08.02.2024. godine („Službene novine  Općine Vitez“, broj 01/24), Općinski načelnik objavljuje (više…)

N A T J E Č A J Centra za socijalni rad Vitez za prijem diplomiranog pravnika

Na temelju odredbi članka 39. Statuta Centra za socijalni rad Vitez (prečišćeni tekst)  i članka 3. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Centra za socijalni rad Vitez, čl. 4. do čl. 6. Pravilnika o radu Centra za socijalni rad Vitez (prečišćeni tekst) br. 09-05.3-766-3/19 od 27.09.2019 godine, čl. 3. – 8. Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH ( SL. Novine FBiH“ br.06/20) i čl. 66., st.2. Pravilnika o standardima za rad i pružanje usluga u ustanovama socijalne zaštite u FBiH („Sl. novine FBiH“ br. 15/13),  ravnatelj  Centra za socijalni rad Vitez,  r a s p i s u j e (više…)