Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Katastar i urbanizam

Poziv na javnu raspravu

Služba za imovinsko pravne poslove, katastar i urbanizam poziva sve eventualno zainteresirane stranke da uzmu aktivno učešće u javnoj raspravi za Izmjenu i dopunu Regulacionog plana „Poslovni centar PC-96-2“ općina Vitez. (više…)

Poziv na javnu raspravu

Služba za imovinsko pravne poslove, katastar i urbanizam poziva sve eventualno zainteresirane stranke da uzmu aktivno učešće u javnoj raspravi za Izmjenu i dopunu Regulacionog plana „CENTAR 1“ općina Vitez. (više…)

J A V N I O G L A S za prodaju neizgrađenog građevnog zemljišta u vlasništvu općine Vitez

Na temelju članka 363. Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije BiH “ broj: 66/13 i 100/13), članaka 1, 2, 3, 5, 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, Kantona, Općina i Gradova („Službene novine Federacije BiH “ br. 17/14), Odluke o načinu i uvjetima prodaje neizgrađenog građevnog zemljišta („Službeni glasnik Općine Vitez“ br.03/23 br. i članka 24. Statuta općine Vitez („ Službeni glasnik općine Vitez “ broj: 5/08) ,Općinski načelnik objavljuje (više…)

Javni oglas o davanju u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta

Na temelju članka 6.Zakona o građevnom zemljištu F BiH („Sl.novine F BiH“ broj:25/03 i 16/04 ), članka 4. i 6.Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i grada (“Službene novine Federacije BiH”, broj 17/14) i odluke Općinskog vijeća broj 01-3-26-6-2268/23 od 27.07.2023 godine  Općinski načelnik  objavljuje (više…)