Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Centar za socijalni rad Vitez raspisuje natječaj za prijem višeg samostalnog referenta- VSS- socijalni radnik – pripravnik

Na temelju odredbi članka 39. Statuta Centra za socijalni rad Vitez (prečišćeni tekst)  i članka 3. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Centra za socijalni rad Vitez, čl. 4. do čl. 6. Pravilnika o radu Centra za socijalni rad Vitez (prečišćeni tekst) br. 09-05.3-766-3/19 od 27.09.2019 godine, čl. 3. – 8. Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH ( SL. Novine FBiH“ br.06/20) i čl. 66., st.2. Pravilnika o standardima za rad i pružanje usluga u ustanovama socijalne zaštite u FBiH („Sl. novine FBiH“ br. 15/13),  ravnatelj  Centra za socijalni rad Vitez,  r a s p i s u j e

N A T J E Č A J
za prijem višeg samostalnog referenta- VSS- socijalni radnik – pripravnik

Raspisuje se natječaj za izbor:

  1. Višeg samostalnog referenta – VSS – socijalni radnik- pripravnik na određeno vrijeme do godinu dana, 1 izvršitelj.

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

  • VSS sprema, VII stepen stručne spreme, diplomirani socijalni radnik, Magistar socijalnog rada, 1 izvršitelj.

Kandidati moraju pored općih uvjeta

  • da je državljanin  BiH
  • da je stariji od 18 godina
  • da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,

ispunjavati i posebne uvjete

  • prijavu na natječaj i kratki životopis
  • dokaz o stručnoj spremi

Opis poslova:

–           Radi na osnovu Zakona o socijalnoj skrbi, skrbi o CŽR i skrbi o obiteljima s djecom, obiteljskog zakona, krivičnog zakona, zakona o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama, zakona o nasilju u obitelji i dr. zakona iz oblasti obiteljskog zakona – brak i bračni odnosi, odnosi roditelja i djece, utvrđivanje i osporavanje očinstva i materinstva, izdržavanje, starateljstvo, usvojenje, imovinski odnosi, povjeravanje djece u postupku neuspjelog posredovanja između bračnih partnera. Zakon o socijalnoj skrbi, skrbi CŽR i skrbi o obiteljima s djecom – stalna novčana pomoć, povremena novčana pomoć, pomoć i njega druge osobe, smještaj u drugu
obitelj, smještaj u ustanovu, smještaj u dnevni centar,
–           Stručna suradnja sa drugim javnim ustanovama – domovima za smještaj djece i
starih osoba, policijom, domom zdravlja i dr.institucijama, kao i liječničkom komisijom za utvrđivanje radne sposobnosti,
–           Kategorizacija djece ometene u psihofizičkom razvoju,
–           Rad na terenu – obilazak socijalno ugroženih i malodobnih osoba,
–           Krivični zakon – maloljetnička delinkvencija, provođenje odgojnih mjera za maloljetnike, davanje anamnestičkih podataka za počinitelje krivičnih djela maloljetnih osoba, smještaj počinitelja krivičnih djela u stanju duševne neuračunljivosti, suradnja i smještaj u zajednicu na liječenje ovisnika o opojnim sredstvima, rad na prevenciji ovisnosti o opojnim sredstvima,
–           Postupak za utvrđivanje prava na tjelesno oštećenje i tuđu pomoć i njegu,
–           Obavlja  poslove vezano za socijalnu i dječiju zaštitu na temelju pozitivnih propisa,
vodi postupak dječijeg doplatka,
–           Obavlja i druge poslove u okviru stručne spreme, kao i druge poslove po nalogu ravnatelja Centra.

Mjesto rada je u Centru za socijalni rad Vitez, ul. Stjepana Radića br.1., Općina Vitez (zgrada općine Vitez).
Radno vrijeme je od 07,00 do 15,00 sati svaki radni dan osim utorkom kada je radno vrijeme od 07,00 do 17,30 sati.

Napomena: samo izabrani kandidat je obavezan dostaviti liječničko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta.

Kontakt osoba: Slavica Pocrnja, ravnateljica, tel. 030/717-288.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je 15 dana od dana objave natječaja u sredstvima javnog informiranja i oglasnoj ploči ustanove, počevši od 15.09.2022.g.

Prijave na natječaj i tražene dokumente – original ili ovjerene kopije dostaviti na adresu:

JU Centar za socijalni rad Vitez
Ul.  Stjepana Radića br.1.
Sa naznakom „NE OTVARATI-PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“.

Vitez, 15.09.2022.god.

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD VITEZ
Ravnateljica Centra
Slavica Pocrnja, dipl.pravnik