Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Centar za socijalni rad Vitez raspisuje natječaj za prijem višeg samostalnog referenta za ekonomska pitanja

Na temelju odredbi članka 39. Statuta Centra za socijalni rad Vitez (prečišćeni tekst)  i članka 3. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Centra za socijalni rad Vitez, čl. 4. do čl. 6. Pravilnika o radu Centra za socijalni rad Vitez (prečišćeni tekst) br. 09-05.3-766-3/19 od 27.09.2019 godine, čl. 3. – 8. Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH ( SL. Novine FBiH“ br.06/20) i čl. 66., st.2. Pravilnika o standardima za rad i pružanje usluga u ustanovama socijalne zaštite u FBiH („Sl. novine FBiH“ br. 15/13),  ravnatelj  Centra za socijalni rad Vitez,  r a s p i s u j e

N A T J E Č A J
za prijem višeg samostalnog referenta za ekonomska pitanja

Raspisuje se natječaj za izbor:

 1.  Viši samostalni referent za ekonomska pitanja: VSS – Diplomirani ekonomista, na neodređeno vrijeme u Centru za socijalni rad Vitez, 1 izvršitelj,

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

 • VSS sprema,  diplomirani ekonomista sa najmanje 240 ECTS bodova, 2 godine radnog iskustva u struci, položen ispit za samostalnog računovođu,  na neodređeno vrijeme,  1 izvršitelj.
 • Za navedeno radno mjesto određen je probni rad u trajanju od 6  mjeseci i testiranje kandidata.

Kandidati moraju pored općih uvjeta

 • da je državljanin  BiH
 • da je stariji od 18 godina
 • da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,

ispunjavati i posebne uvjete

 • prijavu na natječaj i kratki životopis
 • dokaz o stručnoj spremi
 • dokaz o radnom iskustvu
 • dokaz o položenom ispitu za samostalnog računovođu

Opis poslova:

 • vodi poslove računske obrade, kontirenja i knjiženja poslovnih promjena za Centar (ulaznih računa, obračuna plaća, blagajne i drugih knjigovodstvenih isprava),
 • vrši knjiženje promjena na transakcijskim računima,
 • vrši knjiženje osnovnih sredstava, zaključna knjiženja i izradu godišnjih obračuna,
 • prati zakonske propise iz oblasti računovodstva i financija,
 • obračun osobnih dohodaka i doprinosa,
 • obračun bonova,
 • sastavljanje obrazaca M-4,
 • primanje i zavođenje ulaznih i izlaznih računa, te plaćanje istih,
 • vođenje bankovnih izvoda
 • uplata na bankovne račune svih vidova socijalne pomoći od Ministarstva zdravtva i socijalne politike Travnik, vođenje statistike o obračunu plaća,
 • izrada RAD br.1
 • sastavljanje mjesečnih izvješća za Ministarstvo, te pravdanje mjesečnih trebovanja
 • sastavljanje i pravdanje godišnjeg izvješća o utrošku financijskih sredstava Ministarstvu
 • sastavljanje mjesečnih trebovanja Ministarstvu
 • uplata doprinosa za roditelje – njegovatelje
 • druge poslove u okviru spreme, kao i druge poslove po nalogu ravnatelja Centra

Mjesto rada je u Centru za socijalni rad Vitez, ul. Stjepana Radića br.1., Općina Vitez (zgrada općine Vitez).
Radno vrijeme je od 07,00 do 15,00 sati svaki radni dan osim utorkom kada je radno vrijeme od 07,00 do 17,30 sati.

Napomena: samo izabrani kandidat je obavezan dostaviti liječničko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta.

Kontakt osoba: Slavica Pocrnja, ravnateljica, tel. 030/717-288.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je 15 dana od dana objave natječaja u sredstvima javnog informiranja i oglasnoj ploči ustanove, počevši od 19.08.2022.g.

Prijave na natječaj i tražene dokumente – original ili ovjerene kopije dostaviti na adresu:

JU Centar za socijalni rad Vitez
Ul.  Stjepana Radića br.1.
Sa naznakom „NE OTVARATI-PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“.

Vitez, 19.08. 2022.god.

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD VITEZ
Ravnateljica Centra
Slavica Pocrnja, dipl.pravnik