Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Na temelju  članka 20., 23. i 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH («Službene novine FBiH» broj 49/05) i članka 18. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji općinskih službi za upravu i Stručnoj i zajedničkoj službi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika općine Vitez,  Općinski načelnik  o b j a v l j u j e

J A V N I  O G L A S
za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

 1. Viši referent za oblast komunalnih usluga………………………1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme
 2. Viši referent – ekonom………………………………………………….1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme

 Opis poslova za poziciju 1.

obavlja poslove na pripremi programa obavljanja komunalnih usluga zajedničke komunalne potrošnje, prati realizaciju povjerenih poslova održavanja i čišćenja javnih površina, održavanja zelenih površina, javne rasvjete i dr.; vrši kontrolu naloga iz komunalne oblasti, koje po ugovoru za Općinu vrše treća lica i vrši pregled radnih naloga, računa i situacija za izvedene radove i ovjerava iste, učestvuje u izradi programa zimske službe i odgovoran je za obavljanje poslova zimske službe; radi na organizaciji i provođenju kafilerijske službe, kao i dezinfekcije i deratizacije; u koordinaciji sa Službom za poduzetništvo obavlja poslove u vezi sa horizontalnom, vertikalnom i drugom saobraćajnom signalizacijom; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Službe.

Uvjeti za obavljanje poslova za poziciju 1:  Pored općih uvjeta propisanih člankom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (da je državljanin BiH, da je kandidat punoljetan, da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, da ima odgovarajuću vrstu i stupanj školske spreme za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuje prema Pravilniku o unutarnjoj organizaciji općinskih službi i Stručnoj i zajedničkoj službi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika općine Vitez, da u posljednje dvije godine od dana objavljenog  javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini, da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1.Ustava Bosne i Hercegovine), kandidat treba ispunjavati i sljedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji općinskih službi i Stručnoj i zajedničkoj službi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika općine Vitez i to:

 • stupanj školske spreme: SSS-IV stupanj
 • vrsta školske spreme: završena srednja škola tehničkog ili društvenog  smjera, sa deset (10) mjeseci radnog staža poslije diplomiranja, na poslovima srednje spreme
 • položen stručni upravni ispit i
 • poznavanje rada na računaru.

Opis poslova za poziciju 2:

obavlja poslove nabave sitnog inventara, uredskog i ostalog potrošnog materijala za potrebe općinskih službi; vodi priručni ekonomat sa priručnom evidencijom zaliha uredskog i potrošnog materijala; obavlja poslove vezano za rukovanje centralnim grejnim sustavom u zgradi općine; vodi potrebne evidencije potrošnje; vrši umnožavanje materijala na kopir aparatu; obavlja i druge poslove iz nadležnosti službe po nalogu rukovoditelja.

Uvjeti za obavljanje poslova za poziciju 2: Pored općih uvjeta propisanih člankom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (da je državljanin BiH, da je kandidat punoljetan, da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, da ima odgovarajuću vrstu i stupanj školske spreme za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuje prema Pravilniku o unutarnjoj organizaciji općinskih službi i Stručnoj i zajedničkoj službi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika općine Vitez, da u posljednje dvije godine od dana objavljenog  javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini, da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1.Ustava Bosne i Hercegovine), kandidat treba ispunjavati i sljedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji općinskih službi i Stručnoj i zajedničkoj službi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika općine Vitez i to:

 • stupanj školske spreme: SSS- IV stupanj
 • završena srednja ekonomska škola sa deset (10) mjeseci radnog staža poslije diplomiranja, na poslovima svoje struke mjeseci radnog staža poslije diplomiranja, na poslovima srednje spreme
 • položen stručni upravni ispit i
 • poznavanje rada na računaru.

U svrhu dokaza o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta, uz prijavu na Javni oglas kandidati trebaju dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):

 • svjedočanstvo/diploma o završenoj školi (nostrificirana diploma, ukoliko škola nije završena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
 • izvadak iz matične knjige rođenih (trajnog karaktera),
 • ovjerenu izjavu kojom se potvrđuje da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz tijela državne službe kao rezultat stegovne kazne na bilo kojoj razini vlasti u F BiH,
 • ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen odredbom članka IX.1 Ustava BiH,
 • uvjerenje/potvrda o stažu osiguranja ostvaren na poslovima srednje spreme koja se traži ovim oglasom izdato od strane poslodavca ili od nadležne ispostave PIO/MIO ili od nadležne ispostave Porezne uprave FBiH sa naznakom da je staž osiguranja stečen sa srednjom spremom traženom ovim oglasom,
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 • dokaz o poznavanju rada na računaru.

Uz dostavljanje dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog oglasa, kandidati koji polažu pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona dužni su dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu sukladno  propisu na koji se pozivaju.

Kao radni staž računa se radni staž ostvaren poslije završene srednje škole na poslovima stručne spreme tražene ovim javnim oglasom, s tim da se u radni staž računa i pripravnički/vježbenički i volonterski staž, kao i radno iskustvo stečeno na stručnom osposobljavanju ostvareno  sukladno  posebnim zakonom.

Izuzetno, kandidat koji uz prijavu na Javni oglas ne dostavi uvjerenje o položenom stručnom ispitu može biti primljen u radni odnos, uz obvezu da isti polaže u roku od 6 mjeseci od dana prijema u radni odnos u organ državne službe.

Izabrani kandidat prije preuzimanja dužnosti namještenika bit će obvezan dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta (uvjerenje o radnoj sposobnosti) izdatog od strane ovlaštenog doktora medicine rada i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca).

Kandidati u postupku javnog oglasa moraju ispunjavati uvjete javnog oglasa sa danom njegove zadnje objave u dnevnim listovima, nezavisno od toga kada su dokazi dostavljeni.

Kandidati koji u bilo čemu ne postupe po javnom oglasu biće isključeni iz daljnje procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.

Ovaj organ nema obvezu vraćanja dostavljane dokumentacije.

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana računajući od dana posljednje objave oglasa u jednom od tri dnevna lista (“Dnevni list”, “Nezavisne novine” i “Dnevni avaz”) koji se distribuiraju na cijelom području Federacije BiH.

Prijave sa kratkim životopisom, adresom, kontakt telefonom i navedenom dokumentacijom  dostaviti osobno ili putem pošte na adresu:

Općina Vitez
Ulica Stjepana Radića bb.
72 250 V i t e z

Sa naznakom «za Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno vrijeme».

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje o čemu će kandidati biti pismeno obavješteni.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Boris Marjanović