Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

J A V N I O G L A S za prodaju neizgrađenog građevnog zemljišta u vlasništvu općine Vitez putem javnog nadmetanja – licitacije

Na temelju  članka 363. Zakona o stvarnim pravima  („Službene novine Federacije BiH “ broj: 66/13 i 100/13), članaka 1, 2, 3, 5, 7. i 8.  Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, Kantona, Općina i Gradova

(„Službene novine Federacije BiH “ br. 17/14)a Odluka o načinu i uvjetima prodaje neizgrađenog  građevnog  zemljišta („Službeni glasnik Općine Vitez“ br.1/24 br. i članka 24. Statuta općine Vitez („Službeni  glasnik općine  Vitez “ broj: 5/08) ,Općinski načelnik  objavljuje

J  A  V  N  I    O  G  L  A  S

za prodaju neizgrađenog građevnog zemljišta u vlasništvu općine Vitez putem javnog nadmetanja – licitacije

 

 1. -NAZIV I SJEDIŠTE VLASNIKA NEKRETNINE

  Općina Vitez , Stjepana Radića broj 1, 72250 Vitez

 

 1. PREDMET JAVNOG NADMETANJA – LICITACIJE

 

Predmet javnog nadmetanja – licitacije je neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište    ( stavak br.1)

 • p.1809/77 „ PC-96-2” oranica 3. klase u površini od 14.115 m2 i k.p.1807/3 „ Kanal” pašnjak u površini od 360 m2 , k.o. Vitez sve upisane u pl.251 na ime Skupština opštine Vitez sa dijelom 1/1 po zemljišno knjižnom stanju upisane u zk. ul. 352 i 2891, NP_ Vitez u vlasništvo općine Vitez- GP 104  (Regulacioni plan „ PC-96-2 „)

III- UVJETI GRADNJE

Na zemljištu iz točke II.stavak 1.dozvoljena je gradnja poslovnog objekta uz  pridržavanja svih uvjeta gradnje precizno  definiranih Regulacionim planom „ PC-96 -2”.

IV – UVJETI PRODAJE I CIJENA

 1. Početna tržišna prodajna cijena utvrđena je prema stručnom nalazu vještaka arhitektonske struke iznosi kako slijedi :

-za zemljište iz članka I.stavak 1.iznosi 361.875,00 KM (14.475m2 x 25,00 KM/m2)

 

 1. Jamstveni iznos (depozit) za sudjelovanje u postupku javnog natječaja se utvrđuje u iznosu od 10% od početne prodajne cijene građevnih parcela prema popisu parcela u točki I. ovog oglasa, a istu su  sudionici  javnog  nadmetanja – licitacije dužni uplatiti na žiro račun Općine Vitez broj 1610700000110071 kod Raiffeisen banke.
 2. Jamstveni iznos (depozit) neće se vratiti sudioniku javnog nadmetanja – licitacije koji ostvari pravo na kupnju i odustane od svoje ponude.
 3. Sudioniku u javnom nadmetanju – licitaciji koji ne ostvari pravo na kupnju zemljišta jamstveni iznos (depozit) će se vratiti u roku od 8 (osam) dana od zaključenja postupka javnog nadmetanja – licitacije.
 4. Ukoliko sudionik javnog nadmetanja – licitacije koji ostvari pravo na parcelu odustane iz bilo kojeg razloga od kupnje parcele do sklapanja kupoprodajnog ugovora ili ne izvrši obvezu uplate naknade za kupljeno zemljište u roku od dana od dana sklapanja ugovora, gubi pravo na povrat uplaćenog jamstvenog iznosa  (depozita), a zemljište ostaje općini Vitez.
 5. Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja jeste najviša ponuđena kupoprodajna cijena za parcelu koja se licitira.

V-  PRIJAVA NA JAVNI OGLAS

Pravo  sudjelovanja  imaju sve pravne i fizičke osobe.

Prijava na javni oglas podnosi se u pisanoj formi i sadrži:

 • Prijavu (osobne podatke i adresu fizičke osobe, naziv i adresu pravne osobe, broj telefona, točan broj parcele za koju se podnosi prijava  sa ukupnom ponudom kupoprodajne cijene izražena u KM /m2
 • Ovjerenu kopiju osobne karte – za fizičke osobe, original ili ovjerenu kopiju Izvoda iz sudskog registra, odnosno ovjerenu kopiju registracije kod drugog nadležnog organa – za pravne osobe;
 • Notarski obrađena punomoć, ukoliko se prijava podnosi putem opunomoćenika;
 • Dokaz o uplati depozita u iznosu od 10 % od početne prodajne cijene parcele za koju se prijavljuje, koji iznos je određen u točki ovog Javnog oglasa;
 • dokaz o izmirenim obvezama prema općini po svim osnovama – komunalne naknade, renta i  ostalo ) – izdaje Služba za financije
 • Potvrda banke o otvorenom tekućem računu sa naznakom transakcijskog računa banke, te pozivom na broj klijenta na koji će se izvršiti povrat depozita fizičkoj ili pravnoj osobi ukoliko ne bude izabrana kao najpovoljniji ponuditelj;
 • Ovjerenu i potpisanu izjavu da prihvata sve uvjete navedene u ovom Javnom oglasu
 • Prijave sa naprijed navedenim dokazima se podnose na protokol u šalter sali Općine Vitez ili putem preporučene poštanske pošiljke  u zatvorenoj kaoverti na adresu Općina Vitez , Stjepana Radića broj 1. sa naznakom

 

OPĆINA VITEZ – POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE javnoh NATJEČAJA ZA PRODAJU  ZEMLJIŠTA – naglasiti na kuverti – PRIJAVA NA  Javno nadmetanje – licitaciju   za   PARCELU  BR ___  . NE OTVARAJ

Prijava će se smatrati  nepotpunom  ako nisu priloženi  svi dokazi i isprave iz točke III. ovog oglasa.

Nepotpune i neblagovremene prijave  neće biti uzete u razmatranje.

 

 1. -DAN I MJESTO ODRŽAVANJA JAVNOG NADMETANJA – LICITACIJE

 

Javni oglas ostaje otvoren 15. dana od dana objavljivanja  u  jednom dnevnom listu koji se izdaje u Federaciji B i H, na oglasnoj tabli i na internet stranici Općine Vitez, www.opcinavitez.info.

Ukoliko  oglas ne bude istovremeno objavljen kao rok se računa datum zadnje objave.

Javno nadmetanje – licitacija će se održati u maloj sali u zgradi Općine Vitez   dana 12.07. 2024. godine u 9,00 sati

Postupak javnog nadmetanja – licitacije provodi Povjerenstvo  za provođenje javnog nadmetanja – licitacije imenovano  rješenjem Općinskog vijeća  Vitez  broj: 01-3 -05-1-2032/17 od 05.07.2017 godine.

Zainteresirana lica mogu izvršiti razgledavanje građevinskih parcela koje su  predmet javnog nadmetanja – licitacije na licu mjesta  i izvršiti uvid u  dokumentaciju  u prostorijama Službe za imovinsko pravne poslove,katastar i urbanizam općine Vitez svakim radnim danom od objavljivanja javnog oglasa do kraja roka za dostavljanje prijava, uz prethodnu najavu putem telefona 030/718-235 ili 030/718 234 u vremenu od 11.00 – 13.00 sati.

Prijave ponuditelja  koji imaju bilo kakva dugovanja prema Općini neće se razmatrati.

Javnom nadmetanju – licitaciji  dužan je  da prisustvovati  podnositelj  prijave ili lice koje ima punomoć za zastupanje.

Svaki ponuditelj dužan se pridržavati pravila iz javnog oglasa.

Poslije zaključenja javnog nadmetanja – licitacije predsjednik povjerenstva  upoznaje sudionike da mogu odmah na zapisnik uložiti prigovor na  provedeni postupak licitacije. O prigovoru odlučuje Povjerenstvo.

VII.- NAČIN I UVJETI  PLAĆANJA KUPOPRODAJNE CIJENE

Po okončanju javnog nadmetanja – licitacije Općinski načelnik  zaključiti će notarski ugovor  sa najpovoljnijim ponuditeljem po prethodno pribavljenom mišljenju Općinskog pravobranitelja

Troškove izrade notarske obrade ugovora o kupoprodaji, porez na promet nekretnina  i sve ostale troškove koji se odnose na postupak kupoprodaje snosi kupac.

Kupoprodajnu cijenu postignutu na licitaciji (uz umanjenje plaćenog jamstvenog iznosa) kupac je dužan platiti u roku od 15. dana od dana potpisivanja Ugovora na račun broj 1610700000110071 kod Raiffeisen banke u korist Općine Vitez.

VIII. -VRIJEME I NAČIN PREDAJE NEKRETNINA U POSJED KUPCU

Kupac može ući u posjed kupljenih nekretnina nakon zaključenja kupoprodajnog ugovora o čemu će Povjerenstvo za provođenje licitacije sačiniti zapisnik o primopredaji nekretnina.

 1. -OSTALE ODREDBE

Općina  Vitez ne snosi nikakve troškove ponuditelja i zadržava pravo da poništi ovaj Oglas bez obveze obrazlaganja i  odgovornosti prema prijavljenim ponuditeljima, osim da izvrši povrat uplaćenog jamstva.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u općinu Vitez – Služba za imovinsko pravne poslove katastar i urbanizam   na broj telefona 030 718 234.

Broj: 01-1-27-6-2089/2024                                              OPĆINSKI NAČELNIK

Vitez, 18.06.2024  godine                                                                          

                                                                                                Boris Marjanović