Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

J A V N I O G L A S za prodaju neizgrađenog građevnog zemljišta u vlasništvu općine Vitez

Na temelju članka 363. Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije BiH “ broj: 66/13 i 100/13), članaka 1, 2, 3, 5, 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, Kantona, Općina i Gradova („Službene novine Federacije BiH “ br. 17/14), Odluke o načinu i uvjetima prodaje neizgrađenog građevnog zemljišta („Službeni glasnik Općine Vitez“ br.03/23 br. i članka 24. Statuta općine Vitez („ Službeni glasnik općine Vitez “ broj: 5/08) ,Općinski načelnik objavljuje

J A V N I O G L A S

za prodaju neizgrađenog građevnog zemljišta u vlasništvu općine Vitez

 

I – PREDMET JAVNOG NADMETANJA – LICITACIJE

Predmet javnog nadmetanja – licitacije je neizgrađeno građevinsko zemljište u zoni obuhvata Regulacionog plana „ Gornji Vitez „ označeno kao :

 1. k.p.2299/109 „ Večerska bazen „ ostalo neplodno zemljište u površini od 463 m2, upisano u pl.251 na ime Skupština opština Vitez sa dijelom 1/1 po zemljišno knjižnom stanju upisana u zk. ul.391 , NP_ Vitez u vlasništvo općine Vitez sa dijelom 1/1 (“ Gornji Vitez”)

  UVJETI GRADNJE

 • pridržavati se u svemu uvjeta gradnje propisanih regulacionim planom „ Gornji Vitez „ za parcelu označenu kao GV-522

II – UVJETI PRODAJE I CIJENA

 1. Početna tržišna prodajna cijena prema stručnom nalazu vještaka arhitektonske struke iznosi 12,00 KM /m2.

 2. Jamstveni iznos (depozit) za sudjelovanje u postupku javnog natječaja se utvrđuje u iznosu od 10% od početne prodajne cijene,a istu su sudionici javnog nadmetanja – licitacije dužni uplatiti na žiro račun Općine Vitez broj 1610700000110071 kod Raiffeisen banke.

 3. Jamstveni iznos (depozit) neće se vratiti sudioniku javnog nadmetanja – licitacije koji ostvari pravo na kupnju i odustane od svoje ponude.

 1. Sudioniku u javnom nadmetanju – licitaciji koji ne ostvari pravo na kupnju zemljišta jamstveni iznos (depozit) će se vratiti u roku od 8 (osam) dana od zaključenja postupka javnog nadmetanja – licitacije.

 2. Ukoliko sudionik javnog nadmetanja – licitacije koji ostvari pravo na parcelu odustane iz bilo kojeg razloga od kupnje parcele do sklapanja kupoprodajnog ugovora ili ne izvrši obvezu uplate naknade za kupljeno zemljište u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora, gubi pravo na povrat uplaćenog jamstvenog iznosa (depozita), a zemljište ostaje općini Vitez

 1. Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja jeste najviša ponuđena kupoprodajna cijena za parcelu koja se licitira.

 1. Osnovica za izračunavanje visine naknade iz temelja prirodnih pogodnosti – RENTA utvrditi će se na temelju odluke o utvrđivanju osnovice za izračunavanje visine naknade iz temelja prirodnih pogodnosti gradskog građevnog zemljišta – rente.

III PRIJAVA NA JAVNI OGLAS

Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe.

Prijava na javni oglas podnosi se u pisanoj formi i sadrži:

 • Prijavu (osobne podatke i adresu fizičke osobe, naziv i adresu pravne osobe, broj telefona, točan broj parcele za koju se podnosi prijava sa ukupnom ponudom kupoprodajne cijene izražena u KM /m2

 • Ovjerenu kopiju osobne karte – za fizičke osobe, orginal ili ovjerenu kopiju Izvoda iz sudskog registra, odnosno ovjerenu kopiju registracije kod drugog nadležnog organa – za pravne osobe;

 • Notarski obrađena punomoć, ukoliko se prijava podnosi putem opunomoćenika;

 • Dokaz o uplati depozita u iznosu od 10 % od početne prodajne cijene parcele za koju se prijavljuje, koji iznos je određen u točki II ovog Javnog oglasa;

 • dokaz o izmirenim obvezama prema općini po svim osnovama – komunalne naknade, renta i ostalo ) – izdaje Služba za financije

 • Potvrda banke o otvorenom tekućem računu sa naznakom transakcijskog računa banke, te pozivom na broj klijenta na koji će se izvršiti povrat depozita fizičkoj ili pravnoj osobi ukoliko ne bude izabrana kao najpovoljniji ponuditelj;

 • Ovjerenu i potpisanu izjavu da prihvata sve uvjete navedene u ovom Javnom oglasu i

 • Ovjerenu i potpisanu Izjavu da prihvata plaćanje naknade za pogodnost- rentu sukladno

 • Prijave sa naprijed navedenim dokazima se podnose na protokol u šalter sali Općine Vitez ili putem preporučene poštanske pošiljke u zatvorenoj kuverti sa naznakom

OPĆINA VITEZ – POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE NATJEČAJA ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA – naglasiti na kuverti – PRIJAVA NA NATJEČAJ PARCELA. BR ___ . NE OTVARAJ

Prijava će se smatrati nepotpunom ako nisu priloženi svi dokazi i isprave iz točke III. ovog oglasa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

DAN I MJESTO ODRŽAVANJA JAVNOG NADMETANJA – LICITACIJE

Javni oglas ostaje otvoren 15. dana od dana objavljivanja u jednom dnevnom listu koji se izdaje u Federaciji B i H, na oglasnoj tabli i na internet stranici Općine Vitez, www.opcinavitez.info.

Ukoliko oglas ne bude istovremeno objavljen kao rok se računa datum zadnje objave.

Javno nadmetanje – licitacija će se održati u maloj sali u zgradi Općine Vitez 24.11.2023 godine (petak u 9,00 sati

Postupak javnog nadmetanja – licitacije provodi Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja – licitacije imenovano rješenjem Općinskog vijeća Vitez broj: 01-3 -05-1-2032/17 od 05.07.2017 godine.

Zainteresovana lica mogu izvršiti razgledavanje građevinske parcele koja je predmet prodaje i izvršiti uvid u dokumentaciju o građevinskoj parceli svakim radnim danom od objavljivanja javnog oglasa do kraja roka za dostavljanje prijava, uz prethodnu najavu putem telefona 030/718-234 ili 030 /718 204 vremenu od 11.00-13 ,00.

Prijave ponuditelja koji imaju bilo kakva dugovanja prema Općini neće se razmatrati.

Javnom nadmetanju – licitaciji dužan je da prisustvovati podnositelj prijave ili lice koje ima punomoć za zastupanje.

Svaki ponuditelj dužan se pridržavati pravila iz javnog oglasa.

Poslije zaključenja javnog nadmetanja – licitacije predsjednik povjerenstva upoznaje sudionike da mogu odmah na zapisnik uložiti prigovor na provedeni postupak licitacije. O prigovoru odlučuje Povjerenstvo.

Po okončanju javnog nadmetanja – licitacije Općinski načelnik zaključiti će notarski ugovor sa najpovoljnijim ponuditeljem po prethodno pribavljenom mišljenju Općinskog pravobranitelja.

Troškove izrade notarske obrade ugovora o kupoprodaji, porez na promet nekretnina i sve ostale troškove koji se odnose na postupak kupoprodaje snosi kupac.

Prijavni obrazac i izjave mogu se preuzeti na dnu ove stranice ili direktno u Službi za imovinsko pravne poslove , katastar i urbanizam ured br.1.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u općinu Vitez – Služba za imovinsko pravne poslove katastar i urbanizam na broj telefona 030 718 234.

Prijava (docx)

IZJAVE (docx)

Vitez, 03.11.2023 godine

Broj: 01-1-27-6-3183/23

OPĆINSKI NAČELNIK

Boris Marjanović