Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

JAVNI OGLAS za imenovanje pet članova Općinske izborne komisije Vitez

Na osnovu člana 2.12 stav (5) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 23/01, 07/02, 09/02, 20/02, 25/02, 04/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 i 41/20), člana 7. Uputstva o utvrdivanju kvalifikacija, broja i imenovanju članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini  (“Službeni glasnik BiH”, broj :67/21,73/21, 1/22 i 13/22), Odluke o izmjeni odluke o broju članova izborne jedinice osnovne jedinice u BiH(„Sl. Glasnik BiH, broj:13/12),Odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje pet  članova Općinske izborne komisije osnovne izborne jedinice Vitez, broj:01-3-04-6-3162/2023 od 12.10.2023. godine i člana 24. Statuta Općine Vitez (“Službeni glasnik Općine Vitez” broj 5/08),  Općinsko vijeće  objavljuje

JAVNI OGLAS

za imenovanje pet članova Općinske izborne komisije Vitez

 

I

Objavljuje se javni oglas za imenovanje pet članova Općinske izborne komisije Vitez. Članove Općinske Izborne komisije imenuje Općinsko vijeće Vitez, uz saglasnost Centralne izborne komisije BIH, na period od  sedam godina.

II

U skladu sa Uputstvom o utvrđivanju kvalifikacija, broja i imenovanju članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u BIH zainteresirani kandidati moraju ispunjavati opće uslove:

 • Da imaju pravo glasa;
 • Da posjeduju odgovarajuću stručnost i iskustvo u provođenju izbora.

Pored općih uslova, zainteresirani kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove:

 1. Da imaju prebivalište u općini Vitez;
 2. Da imaju završen fakultet, odnosno VII/1 stepen stručne ili završen fakultet Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ETCS i
 1. Da posjeduju iskustvo u provođenju izbora (članstvo u izbornoj komisiji, članstvo u biračkom odboru).

U skladu s odredbom člana 2.14 Izbornog zakona, sastav OIK je multietničan, tako da odražava zastupljenost konstitutivnih naroda, uključujući i ostale, u izbornoj jedinici za koju se tijelo nadležno za provedbu izbora osniva, vodeći računa o posljednjem popisu stanovništva provedenom na državnom nivou. U sastavu OIK nastojat će se osigurati zastupljenost spolova u skladu s Zakonom o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini.

III

Za člana Općinske izborne komisije ne može biti imenovano lice:

 1. Koje se ne može kandidovati u smislu odredaba članova 1.6., 1.7. i 1.7a. Poglavlje I Izbornog zakona Bosne i Hercegovine;
 2. Koje je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, podpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);
 3. Koje je nosilac izabranog mandata, izvršne funkcije ili član izvršnog odbora organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12./stav 4. Poglavlje II Izbornog zakona Bosne i Hercegovine;
 4. Koje je kandidat za izbore na bilo kojem nivou vlasti;
 5. Kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno, u posljednje 4 (četiri) godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke,
 6. Koje je pravosnažnom sudskom presudom osuđeno na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci ili duže.

IV

Obrazac prijave na Javni oglas sadržava kraću biografija sa ličnim podacima kandidata sa kontakt podacima podnosioca prijave, listu dostavljenih dokumenata i svojeručni potpis podnosioca prijave;

Potrebni dokumenti kojima se dokazuje ispunjenje uslova su;

 1. Ovjerenu kopiju diplome o završenom stepenu i vrsti stručne spreme;
 2. Dokaz o izbornom iskustvu za kandidata (potvrda ili uvjerenje Općinske izborne komisije o radu u biračkom odboru ili Rješenje o imenovanju u birački odbor i Rješenje o imenovanju u Općinsku izbornu komisiju),

3.Dokaz o naučnom zvanju iz oblasti prava ili iz oblasti izbora i/ili položenom pravosudnom ispitu i/ili o nosiocu pravosudne funkcije i/ili prisustvu obukama u organizaciji CIK-a BiH;

 1. Svojeručno potpisana izjava i ovjerena od nadležnog organa, o nacionalnom izjašnjenju(čl.12 stav 1.Uputstva);
 2. Svojeručno potpisana izjava i ovjerena od nadležnog organa, o nepostojanju smetnji iz člana 2.3. Izbornog Zakona Bosne i Hercegovine i člana 12.stav 1. tačka g Uputstva – (u prilogu Izjava koju je utvrdio CIK BIH)
 3. Obrazac PBA-3 o prebivalištu (ne starije od 3 mjeseca).

Prijavni obrazac možete preuzeti na DNU OVE STRANICE.

V

Zadatak Općinske izborne komisije:nadgleda i kontroliše rad Centra za birački spisak iz člana 3.8 Izbornog zakona BiH; određuje biračka mjesta na području općine za glasanje na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini; provodi postupak imenovanja, imenuje i obučava članove biračkog odbora; brine o sigurnosti i dostavi biračkim odborima izbornog materijala za glasanje na svim nivoima izbora u Bosni i Hercegovini; obavještava birače o svim informacijama neophodnim za provedbu izbora, u skladu sa propisima Centralne izborne komisije BiH; odgovora je za uređenje biračkog mjesta i druge tehničke pripreme za izbore; odgovorna je za pravilno brojanje glasačkih listića na biračkim mjestima i u općinskim centrima za brojanje; objedinjuje rezultate izbora sa svih biračkih mjesta u općini, posebno za svaki organ za koji je vršen izbor, i dostavlja ih Centralnoj izbornoj komisiji BiH; obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i propisima Centralne izborne komisije BiH.

VI

U skladu s odredbom člana 2.12 stav (7) Izbornog zakona, član OIK ne može biti zastupnik, odnosno punomoćnik političkog subjekta, koji učestvuje na izborima, ili lice koje je pravomoćnom sudskom presudom osuđeno na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci ili duže.

VII

Centralna izborna komisija sačinjava listu pitanja iz četiri različite oblasti iz izbornog zakonodavstva i izbornog procesa i to: nadležnosti izbornih komisija i biračkih odbora; provedba izbora i zaštita izbornog prava; planiranje aktivnosti i budžet; Etički kodeks organa za provođenje izbora i poslovnik o radu izbornih komisija. Lista pitanja za intervju sa kandidatima bez odgovora na pitanja, bit će objavljena na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i na taj način biti dostupna javnosti, na web stranici: https://www.izbori.ba//

Konkursna komisija postavlja kandidatima ukupno tri pitanja iz različitih oblasti navedenih u prethodnom stavu. Da bi ostvarili pravo na dodatno bodovanje, kandidati su dužni, uz prijavni obrazac, dostaviti dokaz o naučnom zvanju, i/ili položenom pravosudnom ispitu, i/ili o nosiocu pravosudne funkcije, i/ili prisustvu obukama u organizaciji Centralne izborne komisije BiH. Dodatno bodovanje po osnovu izbornog iskustva vrši se samo za jednu (najvišu) dužnost koju je kandidat obavljao. Konkursna komisija prilikom dodatnog bodovanja, kandidatu dodjeljuje broj bodova koji je po svojoj visini najpovoljniji za kandidata, i to po samo jednom osnovu.

VIII

Po zatvaranju javnog oglasa, nadležna komisija će pregledati dokumentaciju, a sa kandidatima čije su prijave blagovremene i potpune i koji ispunjavaju sve uslove Javnog oglasa, obavit će se intervju, nakon čega će se sačiniti rang lista sa redoslijedom kandidata, prema ukupnom broju bodova za svakog kandidata (bodovanje kandidata po osnovu: stručne spreme, naučnog zvanja, izbornog iskustva i uspjeha postignutog na intervjuu) i dostaviti Općinskom vijeću na razmatranje.

IX

Krajnji rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objavljivanja Javnog oglasa u dnevnom listu.

Pismene prijave se podnose se u zatvorenoj koverti sa naznakom:

“Konkursna komisija“

na adresu Stjepana Radića bb , 72 250 Vitez;

PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA PET ČLANOVA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE -NE OTVARATI”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

OBRASCI ZA PREUZIMANJE: Prijavni obrazac i Izjava

 

                                                                        PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                     Hidajet  Sivro