Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

JAVNI OGLAS ZA PRODAJU SLUŽBENOG VOZILA U VLASNIŠTVU OPĆINE VITEZ PUTEM JAVNE PRODAJE-LICITACIJE

Na osnovu člana 2. Odluke Općinskog vijeća broj: 01-3-04-11-1972/22 od 08.06.2022. godine, Općinski načelnik objavljuje


 JAVNI OGLAS
ZA PRODAJU SLUŽBENOG  VOZILA U VLASNIŠTVU OPĆINE VITEZ PUTEM JAVNE PRODAJE-LICITACIJE

I PREDMET JAVNOG OGLASA

Predmet javnog oglasa je prodaja službenog automobila (u daljem tekstu: vozila) u vlasništvu Općine Vitez, prikupljanjem zatvorenih pismenih ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača, kako slijedi:
Putnički automobil: AUDI A4, marka Audi tip 8E, boja siva, broj šasije: WAUZZZ8E62A306065, broj motora AWX247964, godina proizvodnje 2002.

II NAČIN PRODAJE

Vozilo koje je predmet prodaje – licitacije, prodaje se pojedinačno ponuđaču koji dostavi najveću cijenu za vozilo za koje licitira.

III PRAVO UČEŠĆA KONTAKT

Pravo učešča na prodaju – licitaciju imaju domaća i strana pravna i fizička lica koja uplate kauciju u iznosu od 10%  početne cijene vozila za koje ponudač licitira.
Kaucija se uplaćuje na transakcijski račun Općine Vitez broj 1610700000110071 kod Raiffesian banke.  sa naznakom “za učešće u licitaciji”.
Učesnicima u postupku prodaje – licitacije čije ponude ne budu prihvačene uplaćena kaucija će biti vraćena u roku od sedam dana od okončanja javne prodaje. Najbolji ponuđač je dužan uplatiti preostali dio prodajne cijene u roku od sedam dana od dana potpisivanja Ugovora o kupoprodaji.

IV PREGLED VOZILA

Vozilo koje je predmet ponude – licitacije mogu se pogledati u garažnom prostoru Općine Vitez, ul.Stjepana Radića broj 1, svakim radnim danom od 12:00 do 14:00 sati, uz predhodnu najavu prodavcu na broj telefona: 030/718-209.

V DOSTAVLJANJE PONUDE

Pismene i zatvorene ponude dostavljaju se na adresu Ul. Stjepana Radića broj 1, Komisija/Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja Općine Vitez sa naznakom „Ponuda za javnu licitaciju motornog vozila marke: AUDI A4  ” NE OTVARAJ”.
Dostavljanje ponuda izvršiti na protokolu Općine Vitez ili putem pošte na adresu Stjepana Radića 1, 72250 Vitez . Sve ponude dostavljenje nakon navedenog roka i bez obzira na način dostave neće se uzeti u razmatranje. Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresiranih ponuđača održat će se tri dana nakon isteka roka za dostavljanje ponuda, u Maloj sali Općine Vitez, Ul.Stjepana Radića broj 1. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuđači, fizičke osobe lično ili po punomoćniku, te osoba koja je ovlaštena da zastupa pravnu osobu ili punomoćnik za učešće u licitaciji.

VI SADRŽAJ PONUDE

Ponuda treba da sadrži sljedeće:

Početna tržišna prodajna cijena prema stručnom nalazu vještaka saobračajne  struke
angažovan Zaključkom Općinskog načelnika, broj: 01-1-23-1-1775/22 od 24.05.2022.
godine iznosi 4.200,00 KM (slovima:četirihiljadedvijestotine i 0/100 KM)
Jamstveni iznos (depozit) za sudjelovanje u postupku javnog oglasa se utvrđuje u iznosu od 10% od početne cijene vozila za koje ponuđač licitira a istu su  sudionici  javnog  nadmetanja – licitacije dužni uplatiti na transakcijski račun Općine Vitez broj : 1610700000110071 kod Raiffesian banke.
Podaci o fizičkoj osobi (ime i prezime, ime jednog roditelja, adresa i broj telefona, kopija identifikacionog  dokumenta-ovjerena),
Podaci o pravnoj osobi (kopija aktuelnog izvoda iz sudskog registra ili rješenje o registraciji firme, ovjerena pečatom pravne osobe, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje, adresa i broj telefona),
Iznos ponude iskazan isključivo u konvertibilnim markama (KM),
Dokaz o uplati depozita u iznosu od 10% od početne cijene vozila marka i tip,
Ponuda mora biti potpisana od strane podnosioca ponude, a ukoliko je ponuđač pravna osoba, ona mora biti potpisana i ovjerena pečatom pravne osobe,
Prihvatljivom ponudom smatra se svaka ponuda koja sadrži podatke iz člana VI i čiji je iznos ponude jednak ili veći od početne cijene pojedinog vozila,
Licitacija je punovažna i u slučaju da ponudu dostavi jedan prihvatljivi ponudač za  vozilo.

VII POSTUPAK PRODAJE – LICITACIJE

Komisija/Povjerenstvo za provođenje postupka prodaje motornih vozila postupkom licitacije izvršit će evidentiranje pristiglih ponuda koja podrazumjeva provjeru identiteta podnosioca ponude, zakonskog zastupnika ili punomoćnika pravnih lica, te ispunjavanju ostalih uslova za učešće u postupku licitacije. Prije otvaranja zatvorenih pismenih ponuda, prisutnim licima saopćavaju se pravila postupka licitacije.
Komisija/Povjerenstvo otvara prispjele ponude čiji se sadržaj unosi u listu ponuđača koja sadrži: naziv ponudača, marku i tip vozila, ponuđeni iznos i prihvatljivost ponude. Ponude koje ne ispunjavaju uslove prihvatljivosti neće se ni razmatrati u daljem postupku licitacije. Komisija nakon razmatranja liste ponuđača, utvrđuje najpovoljniju ponudu o čemu usmeno obavještava prisutne ponuđače.
Komisija proglašava pobjednike licitacije koji su dostavili najpovoljniju ponudu za vozilo. Ako se na poziv za prodaju – licitaciju motornog vozila odazove samo jedan ponuđač sa prihvatljivom ponudom, Komisija/Povjerenstvo ga proglašava pobjednikom licitacije. Ako se prijave dva ili više ponuđača sa prihvatljivom ponudom i istom cijenom, koja je ujedno i najveća cijena ponude, Komisija će na javnom otvaranju ponuda provesti dodatnu usmenu prodaju – licitaciju i odabrati povoljnijeg ponuđača.
Licitacija će se održati u utorak, 21.06.2022.godine u 12 sati u maloj sali Općine Vitez.

VIII OBAVEZE KUPCA

Ponuđač, odnosno kupac, čija ponuda bude prihvaćena, dužan je zaključiti Ugovor o kupoprodaji u roku od sedam dana od dana završetka licitacije. Kupac je dužan za kupljeno vozilo uplatiti preostali iznos kupoprodajne cijene najkasnije u roku od sedam dana od dana potpisivanja Ugovora o kupoprodaji. Kupac je dužan uplatu preostalog dijela kupopradajne cijene izvršiti na transakcijski račun Općine Vitez 1610700000110071 kod Raiffesian banke. Sve poreze i troškove u vezi sa prenosom vlasništva, kao i ostale troškove snosi kupac. Primopredaja vozila izvršit će se odmah nakon predočenja dokaza o izvršenoj uplati preostalog iznosa kupoprodajne cijene. Ukoliko kupac ne sklopi Ugovor o kupoprodaji ili ne uplati puni iznos ponuđene cijene, uplaćena kaucija od 10% neće biti vraćena. Općina Vitez će zaključiti Ugovor sa sjedećim najpovoljnijim ponuđačem.

IX DODATNE INFORMACIJE

Tekst ove licitacije će biti objavljen na web stranici Općine Vitez i na oglasnoj ploći općine Vitez i ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja na web stranici. Prodaja vozila vrši se po principu “viđeno-kupljeno” i bez mogućnosti naknadnih prigovora, žalbi i reklamacija, koje se neće razmatrati. Sve informacije u vezi sa javnom ponudom-licitacijom mogu se dobiti svaki radni danu vremenu od 12:00 do 14:00 sati, na broj telefona 030/718-209.

Općina zadržava pravo da prihvati ili odbije ponude, obustavi ili poništi prodaju službenog vozila po ovom javnom oglasu u bilo kojoj fazi javne licitacije, sve do momenta uplate kupoprodajne cijene.

OPĆINSKI NAČELNIK
Boris Marjanović