Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Javni poziv kandidatima radi formiranja liste stručnih osoba na poslovima tehničkog pregleda građevnih objekata

Općinska Služba za imovinsko pravne poslove, katastar i urbanizam objavljuje Javni poziv kandidatima radi formiranja liste stručnih osoba na poslovima tehničkog pregleda građevnih objekata.

Sukladno članku 52. Zakona o gradnji kao kandidati mogu se prijaviti osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

  1. Da su diplomirani inženjeri odnosno magistri sa završenim drugim ciklusom bolonjskog sustava obrazovanja iz oblasti: arhitekture, građevine, strojarstva, prometa, elektrotehnike (slaba i jaka struja), ekologije, zaštite na radu, protupožarne zaštite i dr.
  2. Da imaju minimalno 5 godina radnog staža u struci
  3. Da imaju položen stručni ispit iz oblasti za koju se prijavljuju

Lista se formira za period od 2 (dvije) godine.

JAVNI POZIV (pdf)