Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJAVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POTICAJ U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ ZA 2022. GODINU

Na osnovu Budžeta općine Vitez za 2022. godinu, i Programa utroška sredstava u Budžetu općine Vitez transfer “Podsticaji poljoprivredi” u 2022. godini usvojenog na sjednici Općinskog vijeća Vitez održanoj dana 08.06.2022.godine Općinski načelnik, objavljuje:


JAVNI POZIV
ZA  PRIKUPLJANJE PRIJAVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POTICAJ U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ ZA 2022.  GODINU

I.  PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je ostvarivanje prava na novčane poticaje prema Programu utroška sredstava u Budžetu općine Vitez transfer “Poticaji poljoprivredi” u 2022. godini usvojenom na sjednici Općinskog vijeća Vitez održanoj dana 08.06.2022.godine i to za:

Lot 1. Poticaj za uzgoj rasplodnih krmača ili nazimica      10.000,00  KM
Lot 2. Poticaj za muzne krave, proizvodnja svježeg mlijeka       20.000,00  KM
Lot 3. Poticaj za junad u tovu     15.000,00   KM
Lot 4. Poticaj za pčelarstvo        5.000,00  KM

II. PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM POZIVU

Odobrena finansijska sredstva iz Budžeta raspoređivat će se poljoprivrednicima koji ispune slijedeće uslove:

1. Opći kriteriji

Pravo na ostvarivanje podrški stiču:
korisnici koji su ostvarili primarnu poljoprivrednu proizvodnju obavljaju na teritoriji općine Vitez, ako to ovim  Javnim pozivom nije drugačije propisano,
korisnici koji imaju stalno mjesto prebivališta na području općine Vitez,
korisnici koji su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata kao nosioci.

2. Posebni kriteriji

Pravo na ostvarivanje podrški stiču:

korisnici koji ispunjavaju posebno propisane kriterije predviđene Programom i Javnim pozivom o ostvarivanju prava na poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji na području općine vitez za 2022.  godinu, koje donosi Općinski načelnik.
nepotpuni ili netačno popunjeni, neblagovremeni i van propisane procedure dostavljeni zahtjevi neće biti uzeti u razmatranje,

III. NAMJENA I  POTREBNA DOKUMENTACIJA

Poticajna sredstva su namjenjena za poljoprivredne proizvođače koji se bave jednom od gore navedenih poljoprivrednih proizvodnji i imaju zasnovanu proizvodnju na području općine Vitez.

A.  ANIMALNA PROIZVODNJA

Stimulacija za uzgoj rasplodnih krmača ili nazimica

Novčanu podršku za uzgoj rasplodnih krmača ili nazimica mogu ostvariti poljoprivredni proizvođači koji imaju najmanje 2, a najviše 10 rasplodne krmače ili nazimice koje su pod stalnim veterinarskim nadzorom. Iznos  novčane podrške je  iznosi 150,00 KM po grlu. Konačan iznos podrške po krmači/nazimici bit će utvrđen  nakon konstatacije ukupno prijavljenih poljoprivrednih proizvođača koja su predmet podrške. Maksimalan iznos podrške po podnesenom zahtjevu je 1.000,00 KM.
Uz zahtjev za poticaje podnosilac zahtjeva će dostaviti slijedeću dokumentaciju:

a) da je upisan u RPG ili RK (dokaz : upisan broj iz RPG/RK u Obrazac Zahtjeva)
b) potvrdu o provedenim obaveznim mjerama (dostavlja se neovjerena kopija);
c) potvrdu ili izvod iz jedinstvenog registra domaćih životinja kojeg izdaje Federalni
agromediteranski zavod u skladu sa Pravilnikom o obilježavanju životinja,
d) potvrda banke o otvorenom računu, ne starija od 60 dana, o aktivnom žiro računu
korisnika.

Predviđena sredstva 10.000,00 KM.

Poticaj za proizvodnju goveđeg mesa – Junad u tovu

Novčanu podršku za junad u tovu mogu ostvariti poljoprivredni proizvođači koji posjeduju najmanje 3 muška grla obilježena ušnom markicom, da grla na dan podnošenja zahtjeva nisu starija od 10 mjeseci, da grla provedu u tovu  minimalno pet mjeseci, Visina podsticaja je 200,00 KM / po grlu. Maksimalan iznos podrške po prijavi je 2.000,00 KM. Konačan iznos podrške po grlu bit će utvrđen nakon konstatacije ukupno prijavljenih poljoprivrednih proizvođača koja su predmet podrške.
Uz zahtjev za poticaje podnosilac zahtjeva će dostaviti sljedeću dokumentaciju:

a) da je upisan u RPG ili RK (dokaz : upisan broj iz RPG/RK u Obrazac Zahtjeva)
b) ovjerenu izjavu sa tačnim brojem grla u tovu i brojem ušne markice za svako grlo,
c) kopiju pasoša za svako grlo,
d) potvrda banke o otvorenom računu, ne starija od 60 dana, o aktivnom žiro računu
korisnika.

Predviđena sredstva 15.000,00 KM.

Poticaj proizvođačima svježeg mlijeka

Pravo na poticaj imaju proizvođači koji se bave proizvodnjom mlijeka imaju minimalno 2 grla te su u sistemu otkupa mlijeka. Visina poticaja iznosi 150 KM po muznom grlu. Maksimalan iznos podsticaja je 1.500,00 KM po prijavi. Konačan iznos podrške po muznom grlu bit će utvrđen  nakon konstatacije ukupno prijavljenih poljoprivrednih proizvođača.
Uz zahtjev za poticaje podnosilac zahtjeva će dostaviti slijedeću dokumentaciju:

a) da je kandidat registrovan u bazi  RPG I RK – potvrda (za sve proizvodnje).
b) pasoš goveda na ime klijenta (dostavlja se neovjerena kopija, a original mora imati
na farmi);
c) ugovor sa registrovanim otkupljivačem, odnosno prerađivačem kojem isporučuje
mlijeko (dostavlja se ovjerena kopija);
d) potvrdu o provedenim obaveznim mjerama (dostavlja se neovjerena kopija);
e) potvrda banke o otvorenom računu, ne starija od 60 dana, o aktivnom žiro računu
korisnika.

Predviđena sredstva 20.000,00 KM.

Podrška za pčelarstvo

Pravo na poticaj imaju pčelari koji imaju prebivalište na području općine Vitez. Visina podsticaja je 10 KM po jednoj košnici.
Visina podsticaja može biti i manja, zavisno od broja odobrenih zahtjeva, a maksimalno 500 KM po jednoj prijavi.
– Kriteriji koje mora ispuniti podnosilac zahtjeva za dobijanje novčane naknade na ime podsticaja za pčelarstvo su:

a) da podnosilac zahtjeva posjeduje minimum 20 košnica,
b) da je izvršen klinički pregled pčelinjih društava,
c) da je upisan u Registar pčelara,
d) da je član Udruženja pčelara
e) potvrda banke o otvorenom računu, ne starija od 60 dana, o aktivnom žiro računu
korisnika.

AKTIVNOSTI I PROCEDURE:

Služba će pomoći podnosiocu zahtjeva u dostavi zahtjeva Komisiji za podsticaje za svakog
podnosioca zahtjeva ponaosob, ili zapisnik od Službe općinske ako se pčelinjak nalazi na teritoriji druge općine. Uz zahtjev za poticaje podnosilac zahtjeva će dostaviti slijedeću dokumentaciju:

1. Kopiju katastarskog plana parcele na kojoj se nalaze košnice, ne stariju od dvije
godine,
2. Originalnu potvrdu izdatu od strane Udruženja pčelara kojom se potvrđuje da je
podnosilac zahtjeva pčelar i sa brojem košnica u vlasništvu,
3. Veterinarsku potvrdu od nadležne veterinarske stanice o broju košnica i zdravstvenoj
ispravnosti pčela/kopija za tekuću godinu.
4. Listu korištenja iz RPG,
5. Pčelari čije se pčele nalaze  na teritoriji druge općine/opštine , prilažu ovjerenu kopiju
rješenja  o odobrenju za smještaj pčelinjaka , a ukoliko se nalazi na vlastitom zemljištu,
(Posjedovni list ili ovjerena kopija).
6. Potvrda banke o otvorenom računu, ne starija od 60 dana, o aktivnom žiro računu
korisnika.

Predviđena sredstva 5.000,00 KM.

IV  PROVOĐENJE POSTUPKA PO JAVNOM POZIVU

Postupak po Javnom pozivu provest će Komisija koju će imenovati Općinski načelnik. Komisija će izvršiti provjeru priložene dokumentacije i sačiniti zapisnik o prispjelim prijava, obići na terenu sve prijavljene kandidata koji ispunjavaju propisane uslove, sačiniti zapisnik na osnovu kojeg će se odobriti ili odbiti aplikant za novčana sredstva. Netačne i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.

V  NAČIN I ROK PODNOŠENJA PRIJAVA

Rok za podnošenje prijave počinje teči od dana objave Javnog poziva na WEB stranici općine Vitez i traje 21 dan od objave na WEB stranici općine Vitez.
Zapečaćene prijave s odgovarajućim prilozima šalju se preporučenom poštom ili lično dostavljaju se na adresu:
Općina Vitez, Stjepana Radića br.1, 72 250 Vitez
Sa naznakom ne otvarati : „ NE OTVARATI – po Javnom pozivu“-„ za ostvarivanje prava na poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji na području općine Vitez za 2022.  godinu. Nepotpuna, neuredna, netačna i neblagovremena dokumentacija  neće se uzimati u razmatranje. Čitko popunjenu i potpisanu prijavu (obrazac) na Javni poziv možete preuzeti na protokolu općine i na web stranici. Prijava može ići samo za jedan od lotova.

VI OSTALO

U postupku javnog poziva općina Vitez ne snosi nikakve troškove  učesnicima poziva, te zadržava pravo da prijavu prihvati u cjelosti, djelimično ili je u potpunosti odbije, poništi  javni poziv ili odbaci sve prijave prije donošenja konačne odluke u odabiru  korisika. Visina poticaja može biti i manja i veća, zavisno od broja prispjelih prijava i sredstva mogu biti prebačena sa lota na lot shodno broju pristiglih zahtjeva.
Ukoliko u pojedinom lotu ne budu utrošena sredstva ista će biti prebačena na neki od lotova sa više potreba. Kandidati se mogu prijaviti samo na jedan lot. Maksimalan iznos sredstava po jednom kandidatu je 2.000,00 KM.

Prijavni obrazac (.docx)

 

                                                                                   OPĆINSKI NAČELNIK