Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

JU Centar za socijalni rad Vitez raspisuje natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja

Upravno vijeće JU Centar za socijalni rad Vitez, na temelju odredbi članka 27. i 36. Statuta Centra za socijalni rad Vitez (prečišćeni tekst), članka 87. Zakona o socijalnoj skrbi, skrbi o CŽR-a i skrbi o obiteljima s djecom („Sl.nov. SBK/KSB“ br. 10/05) i članka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi, skrbi o CŽR-a i skrbi o obiteljima s djecom („Sl.nov. SBK/KSB“ br. 2/06),  r a s p i s u j e

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja JU Centar za socijalni rad Vitez

 

Raspisuje se natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja JU Centar za socijalni rad Vitez na period od četiri (4) godine.

OPIS POSLOVA

Ravnatelj

Zadaci i odgovornosti:

– Neposredno rukovodi radom Centra, predstavlja i zastupa Centar

– Organizira rad i poslovanje Centra

– Odgovara za zakonitost rada, pravilno i zakonito materijalno-financijsko poslovanje

– Donosi opće i pojedinačne akte za koje je zakonom, drugim propisima i internim aktima ovlašten

– U skladu sa Zaknom i drugim propisima odlučuje o pravima iz radnog odnosa ili u vezi sa radnim odnosom, dužnostima ili odgovornostima radnika

– Predlaže Upravnom vijeću Program rada, financijski plan, unutarnju organizaciju i sistematizaciju poslova i radnih zadataka in druge normativne akte

– Poduzima mjere za efikasno i zakonito izvršenje odluka, zaključaka, preporuka i smjernica Upravnog vijeća

– Podnosi Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Upravnom vijeću

– Pokreće inicijativu za donošenje akata iz nadležnosti Upravnog vijeća

– Obavlja i druge poslove u skladu za zakonom, Statutom i drugim aktima Centra.

  1. I) Uvjeti koji kandidati trerebaju ispunjavati

Kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uvjete:

  1. A) Opći uvjeti:
  • da je državljanin BiH
  • da je stariji od 18 godina
  • da nema privatni financijski interes u instituciji u kojoj se prijavljuje
  • da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
  1. B) Posebni uvjeti
  • da ima visoku stručnu spremu VII stupanj, odnosno završen najmanje drugi ciklus bolonjskog visokog obrazovanja koji se vrednuje sa najmanje 240 ETC bodova fakulteta društvenog smjera;
  • da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci

Potrebna dokumentacija uz prijavu

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta:

– kraći životopis, adresu i kontakt telefon,

– uvjerenje da je državljanin BiH

– izvod iz matične knjige rođenih

– ovjerena izjava da nema privatni financijski interes u instituciji u kojoj se prijavljuje

– uvjerenje/dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

–  diploma o strčnoj spremi

– dokaz da kandidat ima najmanje 5 godina radnog iskustva u struci

Dokumenti koji se traže po Javnom natječaju i prilažu uz prijavu treba da budu orginali ili ovjerene kopije  ne starije od 3 (tri) mjeseca.

  1. II) Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijave na natječaj je 15 dana od dana objave natječaja u sredstvima javnog informiranja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Kandidat koji bude izabran obvezan je prije stupanja na dužnost dostaviti lječničko uvjerenje kojim dokazuje opću zdravstvenu sposobnost.

Sa kandidatima koji uđu u uži izbor Upravno vijeće će obaviti intervju.

Prijave na natječaj i tražene dokumente – original ili ovjerene kopije dostaviti na adresu:

JU Centar za socijalni rad Vitez

Ul.  Stjepana Radića bb

72250 Vitez

Sa naznakom „ NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI  NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA USTANOVE “.

 

Vitez,14.04.2023.god.

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
VITEZ
UPRAVNO VIJEĆE

Predsjednik
Jelena Skopljak