Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

JU Dom zdravlja Vitez raspisuje javni oglas za izbor kandidata za dodjelu specijalizacije

JAVNA USTANOVA JU DOM ZDRAVLJA VITEZ objavljuje

JAVNI OGLAS
ZA IZBOR KANDIDATA ZA DODJELU SPECIJALIZACIJE
1.PSIHIJATRIJA – 1 specijalizacija
Kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uvjete:
-Državljanin BIH
-Završen Medicinski fakultet
-Položen stručni ispit
-Radno iskustvo od najmanje godinu dana nakon položenog stručnog ispita
-Poznavanje jednog stranog jezika
-Odobrenje za samostalan rad izdano od nadležne Komore-Licenca
-Zasnovan radni odnos na neodređeno vrijeme u ustanovi koja dodjeljuje specijalizaciju.
Kriteriji za utvrđivanje redoslijeda kandidata za odobravanje specijalizacije su:
-Dužina trajanja studija
-Prosjek ocjena studija
-Nagrade za vrijeme studija
-Poznavanje jednog stranog jezika
-Radni staž nakon ispunjenja uvjeta za specijalizaciju.
Uz svojeručno potpisanu prijavu sa životopisom, kandidati su dužni priložiti sljedeće:
-Dokaz o državljanstvu ne starije od šest mjeseci
-Dokaz o završenom Medicinskom fakultetu
-Dokaz o položenom stručnom ispitu
-Dokaz o radnom iskustvu od najmanje godinu dana nakon položenog stručnog ispita
-Dokaz o dužini trajanja studija
-Dokaz o prosjeku ocjena tijekom studija
-Dokaz o dobivenim nagradama za vrijeme studija
-Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika
-Dokaz o radnom odnosu i radnom iskustvu u zdravstvenoj ustanovi koja dodjeljuje specijalizaciju
-Licencu
Dostavljeni dokumenti mogu biti originali ili ovjerene fotokopije.
Kandidati su obvezni u zatvorenoj koverti, uz svojeručno potpisanu prijavu na javni oglas koja sadrži adresu, kontakt telefon uz tražene dokumente (originalu ili ovjerenoj fotokopiji) o ispunjavanju općih uvjete i dokaza o ispunjavanju kriterija za utvrđivanje redoslijeda kandidata, dostaviti preporučeno putem pošte ili osobno na protokol JU Dom zdravlja Vitez, na adresu:
                        JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA VITEZ
                                     Ul.,,Hrvatskih branitelja” 2A
                                              72 250 V I T E Z
       Sa naznakom:, JAVNI OGLAS ZA IZBOR KANDIDATA ZA DODJELU
                                SPECIJALIZACIJE IZ____________________
                                                NE OTVARAJ
Neblagovremene, nepotpisane i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Sa kandidatima koji ispunjavanju uvjete Javnog oglasa,Povjerenstvo će izvršiti bodovanje i obaviti intervju. O terminu intervjua kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.
Javni oglas otvoren je 8 dana od dana objave u dnevnom listi ,,Oslobođenje”, web stranici Općine Vitez i Službi za zapošljavanje SBK/KSB.