Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

JU Dom zdravlja Vitez raspisuje javni oglas za prijem u radni odnos

JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA VITEZ

Na temelju čl.20a.Zakona o radu (Sl.novine FBiH br:26/16 i 89/18), čl.4.Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u KSB/SBK (Sl.novine SBK/KSB br:7/19) i Odluke o potrebi prijema u radni odnos br:11-01-1752/22 od 03.06.2022.godine, Ravnateljica JU Dom zdravlja Vitez dr.Ana Šimunović, spec. obit.med.,
raspisuje
JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos

1.KV VOZAČ-na neodređeno vrijeme u Tehničku službu,
1 izvršitelj, uz probni rad od 3 mjeseca.Kratak opis poslova:
Vrši prijevoz bolesnika, brine za održavanje vozila i osiguranje higijenskih uvjeta uz obvezu dezinfekcije nakon transporta oboljelog od zaraznih bolesti, brine o čistoći vozila, vodi evidenciju o svom radu i korištenju vozila, odgovara za svoj rad i oštećenje vozila, obavlja i druge poslove iz svoje djelatnosti i po nalogu neposrednog rukovoditelja, za svoj rad odgovoran je neposrednom rukovoditelju.

Kandidat treba da ispunjava sljedeće uvjete:
a)Opći uvjeti
-da je državljanin BiH
-da je stariji od 18 godina
-da ima zdravstvenu i sanitarnu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

b)Posebni uvjeti
-KV vozač
-1 godina radnog iskustva na poslovima vozača
-važeća vozačka dozvola ,,B”kategorije.

Potrebna dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost uvjeta iz javnog oglasa:

Uz potpisanu prijavu na javni oglas, kraću biografiju, broj kontakt telefona i adresom sa naznakom radnog mjesta, kandidati dostavljaju slijedeća dokumenta:
1.Svjedodžba o završenoj školi za kv vozača
2.Potvrda o radnom stažu od poslodavca na poslovima koji se traži oglasom uz preporuku
3.Vozačka dozvola ,,B” kategorije
4.Uvjerenje o državljanstvu
5.Izvod iz matične knjige rođenih
6.Potvrda od CIPS-a
7.Uvjerenje o nekažnjavanju

Radno vrijeme u Tehničkoj službi organizirano je 7 dana u tjednu sukladno Pravilniku o radu JU Dom zdravlja Vitez.

Mjesto rada je područje Kantona SBK/KSB, po potrebi područje BiH i inozemstvo.

Sa kandidatima koji ispunjavaju formalno-pravne uvjete javnog oglasa obavit će se usmeno testiranje-intervju.

Komisija za provođenje javnog oglasa telefonski će obavijestiti kandidate koji budu ispunjavali uvjete javnog oglasa o terminu i mjestu održavanja usmenog testa-intervjua.

Izabrani kandidat će nakon izbora imati obvezu dostaviti liječničko uvjerenje i sanitarnu knjižicu za obavljanje poslova na koje se prima.

Dokumentacija koja se dostavlja mora biti u originalu ili ovjerena fotokopija.

Dokumentacija koju kandidati dostave uz prijavu neće se vraćati kandidatima nakon provedenog postupka.

Javni oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objave u dnevnom listu ,,Oslobođenje” i na web stranici Općine Vitez.

Prijave sa dokazom o ispunjavanju uvjeta oglasa, sa obavezno navedenim brojem telefona i adresom u zatvorenoj koverti, dostaviti na adresu:

JU DOM ZDRAVLJA VITEZ, ul.,,Hrvatskih branitelja” 2A, 72 250 VITEZ
PRIJAVA NA JAVNI OGLAS
ZA RADNO MJESTO_______________________
SA NAZNAKOM ,,NE OTVARATI”

Na koverti obavezno navesti ime, prezime i adresu pošiljaoca.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Nakon provedenog postupka kandidati će biti obaviješteni o rezultatu Javnog oglasa.