Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Obavještenje o uvjetima i načinu predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja općine Vitez

Na osnovu/temelju članka 19. Odluke o javnim priznanjima općine Vitez („Službeni glasnik općine Vitez“  2/15), Ocjenjivački sud za vođenje postupka dodjele javnih priznanja u 2024. godini, u p u ć u j e

 

Obavještenje o uvjetima i načinu predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja općine vitez

 

Sukladno Odluci o javnim priznanjima, Ocjenjivački sud kao radno tijelo Općinskog vijeća pokreće postupak predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja povodom Dana općine Vitez- 28.4., za 2024.godinu.

Priznanja ustanovljena Odlukom koja se mogu dodijeliti u ovoj godini su:

  1. „Plaketa općine Vitez“ (dodjeljuju se najviše 3 „Plakete općine Vitez“),
  2. „Proglašenje počasnim građaninom općine Vitez“ ,
  3. „Posthumno/Posmrtno priznanje“.

PLAKETA OPĆINE VITEZ

“Plaketa općine Vitez” dodjeljuje se građanima, udrugama građana, ustanovama, mjesnim zajednicama, gospodarskim društvima i drugim pravnim subjektima a povodom njihovih jubileja, za uspjehe u poslovanju, zasluge za razvitak općine Vitez, unapređenje kvaliteta življenja, te afirmaciji Viteza i jačanju njegovog ugleda u Zemlji i svijetu.

“Plaketa općine Vitez” dodjeljuje se u vidu diplome.

Dodjeljuju se najviše tri “Plakete općine Vitez” i to:Jedna gospodarskom društvu, Jedna ostalim društvima ili ustanovama i Jedna  pojedincu iz bilo koje oblasti.

“Plaketa općine Vitez” dodjeljuju se u vidu diplome uz reljefni grb općine Vitez izveden u odgovarajućoj boji metala.

NAPOMENA: Javno priznanje se može izuzetno dodijeliti pojedincima i posthumno/posmrtno maksimalno jedno u vidu „Plakete općine Vitez“, pod slijedećim uvjetima:

  1. nakon što protekne pet (5) godina od smrti pojedinca kojeg se želi predložiti za javno priznanje, i to jedna plaketa općine Vitez;
  2. kao kandidati za posthumno dodjeljivanje priznanja mogu se predlagati osobe umrle nakon 01.1.1998.godine;
  3. javna priznanja dodijeljena posthumno ne ulaze u broj priznanja koja se mogu dodijeliti prema članku 8. i 9. Odluke o javnim priznanjima.

 

 PROGLAŠENJE POČASNIM GRAĐANINOM OPĆINE VITEZ

„Počasnim građaninom općine Vitez“ može se proglasiti osoba (koja nije rodom iz Viteza i nema prijavljen boravak u Vitezu) posebno zaslužna za afirmaciju vrijednosti demokratskog društva, povijesnih događaja i tradicije Bosne i Hercegovine, položaja i ugleda Viteza i njegovih odnosa sa drugim gradovima i općinama u zemlji i inozemstvu te razvoja Viteza ili pojedinih djelatnosti, državnik ili službenik druge države, član međunarodne organizacije odnosno organizacije druge države posebno zaslužan za Vitez i Bosnu i Hercegovinu u jačanju njihovog ugleda na opće prihvaćenim načelima suvremenog svijeta.

 Pravo predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja imaju:građani, udruženja građana, članovi Općinskog vijeća Vitez, radna tijela Vijeća, Načelnik općine, organi mjesnih zajednica, ustanove, strukovne organizacije, vjerske zajednice, gospodarska/privredna društva i drugi pravni subjekti.

Prijedlog iz prethodnog stavka sadrži slijedeće:

– ime, prezime i adresu kandidata, odnosno naziv gospodarskog društva, ustanove, vjerske zajednice, udruga građana ili drugih pravnih subjekata koji se predlažu za dodjelu javnog priznanja;

– vrstu priznanja  za koju se predlaže dodjela javnog priznanja;

– obrazloženje prijedloga;

– raspoloživu dokumentaciju kojom se potvrđuju navodi iz obrazloženja.

Neblagovremeni prijedlozi, kao i prijedlozi sa nepotpunim obrazloženjem neće se uzeti u razmatranje.

Mole se zainteresirani da svoje prijedloge dostave zaključno sa  15.3.2024.godine do 15,00

sati, neposredno na protokol ili putem pošte na adresu:

 

Općina Vitez,

Stručna i zajednička služba Općinskog vijeća i Općinskog načelnika – za Ocjenjivački sud,

ulica Stjepana Radića  b.b.

72250 Vitez.

 

 

PREDSJEDNIK
OCJENJIVAČKOG SUDA

 Mirko Đotlo